Nguyen Thien Doan_Vet Tinh Dau_Ha Thanh Lich_Nhat Truong_Tran Thien Th

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 5: 

Tieng hát Khôi Nguyên Hà Thanh L?ch

Slide 10: 

Tieng hát Khôi Nguyên Hà Thanh L?ch 2010

Slide 14: 

Tác ph?m ngh? thu?t âm nh?c V?t Tình Ðau

Slide 16: 

Nh?c Si Nguy?n Thi?n Doãn

Slide 19: 

Thi Si Cát Bi?n

Slide 26: 

Album Bi?n M?n

Slide 30: 

Album Bi?n M?n 2010

Slide 32: 

Kim Cuong Entertainment 2010

Slide 45: 

Album Bi?n M?n 1 Trong M?t Em Là Bi?n Nh? Nh?c c?a Ngô Th?y Miên 2 Bi?n M?n Nh?c c?a Tr?n Thi?n Thanh 3 Chân Tình Nh?c: Tr?n Lê Qu?nh 4 V?t Tình Ðau Nh?c: Nguy?n Thi?n Doãn bài tho c?a Cát Bi?n 5 Linh H?n Tu?ng Ðá Nh?c: Mai Bích Dung 6 Cõi Nh? Nh?c: Nguy?n Van Nam ; L?i: Duong Ð?ng 7 Này Em Có Nh? Nh?c c?a Tr?nh Công Son 8 K? Ni?m Trong Chi?u Nh?c: Lê Uyên Phuong 9 N?u M?t Ngày Nh?c: Khánh Bang 10 Dòng Sông Lo Ðãng Nh?c c?a Vi?t Anh

Slide 55: 

Album Bi?n M?n 1 Trong M?t Em Là Bi?n Nh? Nh?c c?a Ngô Th?y Miên 2 Bi?n M?n Nh?c c?a Tr?n Thi?n Thanh 3 Chân Tình Nh?c: Tr?n Lê Qu?nh 4 V?t Tình Ðau Nh?c: Nguy?n Thi?n Doãn bài tho c?a Cát Bi?n 5 Linh H?n Tu?ng Ðá Nh?c: Mai Bích Dung 6 Cõi Nh? Nh?c: Nguy?n Van Nam ; L?i: Duong Ð?ng 7 Này Em Có Nh? Nh?c c?a Tr?nh Công Son 8 K? Ni?m Trong Chi?u Nh?c: Lê Uyên Phuong 9 N?u M?t Ngày Nh?c: Khánh Bang 10 Dòng Sông Lo Ðãng Nh?c c?a Vi?t Anh

Slide 62: 

M?i tác ph?m âm nh?c m?i c?a Trung tâm Kim Cuong là nh?ng sáng t?o m?i,

Slide 63: 

M?i tác ph?m âm nh?c m?i c?a Trung tâm Kim Cuong là nh?ng sáng t?o m?i, khám phá nh?ng nét t? m? m?t cách thanh l?ch c?a nh?ng chân tr?i ngh? thu?t âm nh?c b?t t?n

Slide 65: 

M?i tác ph?m âm nh?c m?i c?a Trung tâm Kim Cuong là nh?ng sáng t?o m?i, khám phá nh?ng nét t? m? m?t cách thanh l?ch c?a nh?ng chân tr?i ngh? thu?t âm nh?c b?t t?n

Slide 68: 

Quí Thính gi? yêu thíchti?ng hát ch?t ng?t thuong dau c?a Khoi Nguyen Ha Thanh Lich Can order on international music market AMAZON and iTunes

Slide 69: 

Cac ban thich tieng hat ngot ngao Ha Thanh Lich Can order on international music market AMAZON and iTunes

Slide 71: 

Quí Thính gi? yêu thíchti?ng hát thuong dau ng?t ngào c?a Khoi Nguyen Ha Thanh Lich Can order on international music market AMAZON and iTunes

Slide 72: 

Quí Thính gi? yêu thíchti?ng hát ngây tho ng?t ngào c?a Khoi Nguyen Ha Thanh Lich Can order on international music market AMAZON and iTunes

authorStream Live Help