Nhat Ngan_Hue Va Em_Bach Kim Cuong Minh Ky_Truc Phuong_Duy Khanh_ Kim

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: tammineedi.ramu (103 month(s) ago)

good

Presentation Transcript

Ca si B?ch Kim : 

Ca si B?ch Kim

Hu? Và EmNh?c Si Nh?t Ngân : 

Hu? Và EmNh?c Si Nh?t Ngân

Slide 12: 

Album Hu? M?ng Mo 2010

Slide 16: 

Kim Cuong Empire ReMixed ReMastered 08/2010

Slide 34: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát chân tình r?t Hu? c?a B?ch Kim Order on international Music Market AMAZON and iTunes

Slide 36: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 39: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 43: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát chân tình trong tr?ng c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c toàn c?u AMAZON and iTunes

authorStream Live Help