De Phong Thuc Pham Nhiem Doc Trung Quoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Th?c Ph?m Trung Qu?c Ð?u Ð?c Th? Gi?i Và Nh?ng Qu?c Gia Ðông Nam Á / Thua quí b?n, cái slide show “Made in USA có khi cung chính là Made in China” v?a post có 3 ngày mà s? ngu?i xem r?t d?ng. Do v?y tôi c?m th?y nên làm thêm cái n?y cho tr?n b?. Ch? d? hôm nay là th?c ph?m Trung Qu?c và các qu?c gia Ðông Nam Á d?u d?c c? th? gi?i. Ch? d? k? là các v? nguyên th? qu?c gia có bi?t hay không, và th?c an c?a h? ra sao. Slide show n?y có hai ph?n trích ân thanh t? hai dài phát thanh, quí v? m? loa computer lên. Ði?u dáng bu?n là d?u các b?n ? b?t c? noi nào cung d?u không thoàt kh?i th?c ph?m nhi?m d?c. Vi?c n?y dã x?y ra t? nhi?u (r?t nhi?u) nam nay, tôi dã lên ti?ng m?y muoi l?n trong th?i gian dó. Trong nam nay thì không lên ti?ng n?a vì th?y hình nhu nhi?u ban lo là. T? khi báo chí truy?n thông “la làng” chuy?n s?a Trung Qu?c thì ngu?i Vi?t mình m?i quan tâm tr? l?i. Có tr? quá không? Thua có khi dã tr?. Hôm tru?c bánh Trung Thu Made in China và Made in Vi?t Nam bán n?a giá, tôi v?n th?y bà con Vi?t Nam mình mua kình kình trong Costco và các ti?m th?c ph?m quanh dây. Trong nu?c còn né, nhung bà con ? dây an “vô tu”. Tin t?c trích ? các trang k? ch? là ph?n d?u, không tr?n v?n nguyên b?n tin. Hu?nh Chi?u Ð?ng 08-Oct-08 Nh?n space bar và m? loa computer

Slide 2: 

? Nh?t B?n ? Ð?c ? Ðài Loan ? Ð?i Hàn ? Hu?ng C?n

Slide 3: 

Li?u chúng ta có tránh du?c hay không? (dài TV MSNBC h?i) Vô phuong. (Ðài TV CNN tr? l?i) Th?c ph?m Trung Qu?c hi?n di?n cùng kh?p m?i noi. ? Nh?t là x? ki?m soát th?c ph?m nh?p c?ng r?t k? th? mà. ?

Slide 4: 

Bánh bao làm b?ng thùng carton ph? th?i ?

Slide 5: 

Há c?o Trung Qu?c Bánh baoTrung Qu?c Các b?n thích trà và khen là th?n du?c nên xem tin n?y: Hãng trà Lipton

Slide 7: 

S?i c?o Trung Qu?c

Slide 8: 

Singapore

Slide 9: 

H? th?ng cà phê Starbucks cung dính s?a Trung Qu?c

Slide 10: 

?

Slide 11: 

Nga cung dính luôn Mu?i ngu?i Nh?t ch?t vì bánh bao Trung Qu?c Thua quí b?n chúng ta th?y nh?ng th?c ph?m dã ch? bi?n nhu v?y dó. Các b?n có bi?t là th?c ph?m chua ch? bi?n nhu rau d?u n?m tôm cá trà c? trái cây …c?a Trung Qu?c d?c c? nào không? Tin Vi?t Nam: Ch?t vì an táo Trung Qu?c

Slide 12: 

? ?

Slide 14: 

M?i các b?n nghe coi nh?ng v? l?nh d?o cao c?p Trung Qu?c an gì. -----------------------------------------

Slide 15: 

B?t Cà ri du?c nh?c nhi?u ? nhi?u noi xin các b?n luu ý. ?

Slide 16: 

Ð? quí b?n tôm khô, cá khô bán ? các ti?m th?c ph?n h?i ngo?i có ngu?n g?c noi dâu? Bi?u các b?n tin n?y.

Slide 17: 

? M? ? B?t c? s?n ph?m nào cho tr? con ? ?

Slide 18: 

Âu châu b? tràn ng?p hàng hoá làm gi? t? Trung Qu?c ?

Slide 19: 

M?t ý ki?n an ti?n Nu?c khác cung có hàng hoá b? tr? v?, di?u n?y xãy ra t? “tram nam” nay r?i. Th?nh tho?ng thôi ch? không ph?i ki?u “d?u d?c” th? gi?i c?a Trung Qu?c. Th?t bò M? cung b? Nh?t tr? v? nhi?u l?n bây gi? c?m luôn.

Slide 20: 

Các b?n thu?ng an com ti?m nên luu ý tin trên. Tôi dám cá v?i các b?n là 80% th?c ph?m n?u trong restaurant Viêt và Hoa ? m?i noi d?u có xu?t x? t? Trung Qu?c và Vi?t Nam. Ð? bi?n là nhi?u nh?t. Vì sao? Vì giá mua vào r? hon t? nh?ng ngu?n khác. Ph?i mua vào giá r? m?i l?i nhi?u và m?i c?nh tranh n?i v?i quán an bên c?nh. Không qu?c gia nào d? ngu?i d? ti?n d? phuong ti?n d? ki?m tra t?ng lô hàng dâu, các b?n d?ng tin. Hai n?a, v?i th? tru?ng 2 t? ngu?i, không qu?c gia nào mu?n t? làm r?c r?i trong vi?c giao thuong v?i Trung Qu?c. Th?c ph?m Á dông chi dành cho thi?u s? dân Á dông an thôi, dân b?n x? lâu lâu an m?t l?n, t?i chi mà gây r?c r?i. Không tin tôi d?c hai thông báo cách nhau vài tháng c?a USFDA trong PPS “ Quí V? An Chay Chú Ý” th?y li?n. B?ng ch?ng hi?n nhiên, h?t ch?i.

Slide 21: 

Làm sao tránh du?c. Gi?i l?nh d?o Trung Qu?c an gì dã du?c phát thanh ? m?y trang tru?c m?i quí v? nghe th?. ? ?

Slide 22: 

Tin t?c tràn ng?p

Slide 23: 

Melamine là gì và t?i sao có melamine trong th?c ph?m t? Trung Qu?c (không riêng chi s?a tuoi s?a h?p b?t s?a cà phê s?a k?o bánh), xin m?i nghe Ti?n Si Mai Thanh Truy?t giài thích trong cái slide show “Made in USA có khi cung là Made in China” trong Quán Ven Ðu?ng. Lo?t 3 slide show v? an toàn th?c ph?m trong nam nay dang n?m trong Quán Ven Ðu?ng (noi dây). N?u các b?n th?y có ich cho b?n bè bà con xin ch? giùm. (click t?m hình nào trong trang n?y cung dua vô quán h?t) ?

Slide 24: 

Thua quí b?n, dây là trang chót, n?u các b?n chua nghe h?t ph?n âm thanh “Gi?i l?nh d?o Trung Qu?c an gì?” thì xin dùng l?i d?ng d?ng t?i keyboard hay mouse. Trong cái slide show n?y có hai ph?n âm thanh. M?t c?a dà RFI (Pháp) và m?t c?a dài Little Saigon. N?u vì lý do gì mà các b?n không nghe du?c thì xin cho toi hay tôi s? di?u ch?nh l?i. Thông thu?ng các slide show d?u tiên du?c g?i qua email. Sau khi nh?n du?c nh?ng ý ki?n t? các b?n, tôi s?a l?i và làm thành version 1.0 hay 2.0… hoàn hão hon và các version n?y thu?ng b? vào Quán Ven Ðu?ng ch? không g?i d?n các b?n qua email. T?i dây ch?c câu các b?n mu?n h?i là nên an gì d? d? h?i v? lâu dài. Tôi xin mu?n l?i USFDA (Co Quan Ki?m Soát Th?c Ph?m Và Du?c Ph?m M?) tr? l?i các b?n: Không nên an hoài hoài m?t món th?c ph?m duy nh?t t? m?t ngu?n duy nh?t. Câu n?y du?c di?n nôm r?ng d?ng nên an nu?c m?m t? m?t hãng h?t nam n?y tháng n?. Ð?ng an g?o Thái Lan hoài hoài quanh nam, d?ng u?ng trà t? m?t hãng, d?ng xài nu?c tuong t? m?t ngu?n duy nh?t. Ð?ng an táo, an h?ng, an lê, an nh?n, an n?m, an trái v?i… t? các qu?c gia Ðông Á. Nghe nói có ngu?i nhi?m d?c vì trái v?i. Product of “b?t c? dâu” = Product of China hay Vi?t Nam. Xin d?ng bu?n các b?n d?c báo nhà nu?c trong Internet th?y li?n hi?n tình th?c ph?m ? quê nhà ra sao, tôi không nói thêm chút nào h?t.

authorStream Live Help