Podpora pro učitele

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PODPORA UČITELE Individuální projekt národní Garant projektu: Odbor 22 MŠMT

Slide 2: 

Pokusíme se Vám zodpovědět…. Pro koho je projekt určen? Kolik škol se může do projektu zapojit? Jak projekt pro svůj záměr získá školy? Co projekt bude znamenat pro management školy? Co učitel a škola projektem získá? Jaké je % rozdělení rozpočtu do aktivit? Kdo za projektem „stojí“?

Slide 3: 

Cíl projektu Zvýšit kompetentnost učitele tak, aby byl schopen rozvíjet individuální potenciál žáka a umožnil mu dosáhnout jeho osobního maxima.

Slide 4: 

Komu je projekt určen? Učitelům základních škol a víceletých gymnázií, kteří: se zajímají o svůj obor chtějí rozvíjet své dosavadní zkušenosti přemýšlejí o třídě jako třídě jednotlivců, kde jsou různí žáci, a chtějí pro ně diferencovaně plánovat vzdělávací nabídku přemýšlejí o změně školy a své roli v ní pracují sami na sobě, na svém individuálním profesním rozvoji

Slide 5: 

Co učitel projektem získá? dostane praktickou podporu při uplatňování účinných metod v reálném prostředí školy, třídy „někdo“ s ním společně řeší pedagogické problémy „v tváří tvář“ funkčně propojí metody a formy práce tak, aby vytvořily příznivé prostředí a podmínky pro učení všech žáků fundovaně připraví výuku s ohledem na různý stupeň nadání žáků třídy řeší, jak zorganizovat výuku, aby i děti se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhly svého osobního maxima systematicky vyhodnocuje individuální pokroky v učení žáka rozmanitými formami vyhodnocuje svou práci a získává o ni zpětnou vazbu, na jejím základě dále plánuje získává pomoc, jak překonat osobní obavy ze změny

Slide 6: 

Jakým způsobem? 2denní seminář pro vedení školy osobní podpora jednoho učitele formou mentoringu (60 hodin) pro „podporovaného“ učitele vzdělávání 2x 2 dny 2 workshopy pro týmy zapojených škol semináře pro pedagogický sbor v oblasti individualizace konzultační návštěvy mezi školami zapojenými v projektu závěrečná konference studijní literatura z oblasti individualizace V 1. fázi zapojeno 60 škol, v 2. fázi dalších 60 škol Počet podpořených osob min. 4 450.

Slide 7: 

Co projekt přinese vedení školy? Motivaci učitelů k profesnímu rozvoji Prevenci vyhoření učitelů Profesionalizaci vzdělávání pedagogů formou individuální pomoci učiteli Na základě konkrétních potřeb učitelů kvalifikovaně sestavený plán dalšího vzdělávání Základ pro sebeučící se školy

Slide 8: 

Jaké budou další podpůrné aktivity? Vzdělávání externích mentorů (2x 3 dny, 120 h praxe na škole, 24 h supervize) + 2 workshopy pro mentory Příručka pro podporu individualizace ve vzdělávání žáků - ověřování Příručka pro uplatnění kolegiální podpory Manuál pro vedení školy Realizační tým, publicita e evaluace projektu (webová podpora)

Slide 9: 

Jak projekt získá školy pro svůj záměr? Motivační semináře pro vedení školy Motivační semináře pro potenciální mentorované učitele Na vyžádání školy osobní návštěva regionálního manažera a externího mentora na škole PR produkty

Slide 10: 

Rozpočet projektu

Slide 11: 

A kdo za projektem „stojí“? Odborný tým projektu Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Doc. Phdr. Bohumíra Lazarová, PhD., PhDr. Eva Lukavská, Ph.D., PaedDr. Jana Svobodová, Mgr. Václav Šneberger, PhDr. et Mgr. Vaňková Zdeňka Zpracovatelský tým projektu Mgr. Zuzana Beňová, Mgr. Dana Dvořáková, Mgr. Lucie Holacká, Mgr. Daniel Janata, Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., Mgr. Jozef Kubáň, Mgr. Pavel Pecník, Mgr. Václav Šneberger, Mgr. Miloslav Vyskočil

Slide 12: 

Děkujeme za pozornost Těšíme se na případnou spolupráci. Mgr. Jozef Kubáň kuban@nidv.cz tel.: 596 120 454, gsm: 731 503 743

authorStream Live Help