Historia projektu - Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedsz

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Przedszkola wiejskie w Płocicznie - Tartak, Starym Folwarku, Przebrodzie - Gmina Suwałki, powstałe w ramach unijnego projektu "Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

.

PowerPoint Presentation:

PROJEKT PT. „ JA DZIEWCZYNKA, JA CHŁOPACZEK JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK ” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

PowerPoint Presentation:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 1 761 465,00 zł DOFINANSOWANIE 1 664 141,00 zł WKŁAD WŁASNY (5,53%) 97 324,00 zł

PowerPoint Presentation:

Okres realizacji projektu: Od 1 października 2010 roku do 30 września 2012 roku

PowerPoint Presentation:

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulgham

PowerPoint Presentation:

C elem głównym projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej G minie S uwałki poprzez objęcie wychowaniem przedszkolnym 54 dziewczynek/chłopców w wieku od 3-5 lat mieszkańców gminy suwałki .

PowerPoint Presentation:

Cele szczegółowe projektu Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, którymi są: 1. Utworzenie trzech punktów przedszkolnych:

PowerPoint Presentation:

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W PŁOCICZNIE-TARTAK

PowerPoint Presentation:

PUNKT PRZEDSZKOLNY W PRZEBRODZIE PUNKTU PRZEDSZKOLNYEGO W PRZEBRODZIE

PowerPoint Presentation:

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STARYM FOLWARKU

PowerPoint Presentation:

2. Objęcie edukacją przedszkolną 54 dzieci z terenu Gminy Suwałki.

PowerPoint Presentation:

3. Podniesienie świadomości rodziców dzieci na temat wagi edukacji przedszkolnej.

PowerPoint Presentation:

4. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze wsi gminy suwałki względem dzieci z miast.

PowerPoint Presentation:

5. Rozwinięcie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań poprzez organizację wycieczek edukacyjnych.

PowerPoint Presentation:

. ” BENEFICJENCI OSTATECZNI Beneficjentami ostatecznymi projektu były dzieci w wieku przedszkolnym, tzn. w wieku 3-5 lat. W/w grupę docelową wybrano ze względu na jej niski udział w systemie edukacji przedszkolnej. Beneficjentów ostatecznych wyłoniono w drodze rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 oraz na rok szkolny 2011/2012.

PowerPoint Presentation:

. Realizacja projektu objęła 91 BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH. Struktura uczestników projektu wg. płci przedstawia poniższy wykres.

PowerPoint Presentation:

. STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WG. PŁCI

PowerPoint Presentation:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem . Utworzono biuro projektu w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Suwałkach. Zakupiono drukarkę, laptopa z oprogramowaniem, artykuły biurowe wraz z tonerami do drukarki. W ramach tego zadania m.in. Zarządzano personelem, nadzorowano zadania i wykonawców, sporządzano wnioski o płatność, kontaktowano się z Instytucją Pośredniczącą i rozliczano projekt.

PowerPoint Presentation:

Raz w miesiącu organizowane były spotkania robocze zespołu zarządzającego i personelu projektu W celu ustanowienia środków zaradczych w przypadku wystąpienia problemów w realizacji projektu.

PowerPoint Presentation:

Zadanie 2. Promocja i upowszechnienie projektu oraz rekrutacja do punktów przedszkolnych. Opracowano i wydrukowano materiały informacyjno-promujące projekt tzn. plakaty, broszury, czapeczki, kubki. Zakupiono cztery tablice informacyjne na budynki oraz cztery tablice do biura projektu i sal dydaktyczno-wychowawczych. Zatrudniono webmastera do zbudowania strony internetowej projektu i jej systematycznego aktualizowania.

PowerPoint Presentation:

W ramach zadania wykupiono w lokalnym radio dziesięć emisji audycji informującej o celach projektu i zasadach rekrutacji. Zorganizowano sześć spotkań rekrutacyjno- informujących z rodzicami. Zakupiono artykuły spożywcze na w/w spotkania. Zorganizowano dzień otwarty w każdym punkcie. Przeprowadzono trzy spotkania podsumowujące realizację projektu.

PowerPoint Presentation:

SPOTKANIA REKRUTACYJNO-INFORMUJĄCE

PowerPoint Presentation:

DNI OTWARTE W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH

PowerPoint Presentation:

Zadanie 3. Przygotowanie i prowadzenie punktów przedszkolnych.

PowerPoint Presentation:

Zaadoptowano pomieszczenia na punkty przedszkolne poprzez zakupienie artykułów do drobnych remontów.

PowerPoint Presentation:

dzieci z przedstawicielami różnych zawodów. Zakupiono wyposażenie do punktów m.in. meble, wykładziny, szatnie. Zakupiono trzy aparaty cyfrowe, trzy telewizory z uchwytami, trzy radiomagnetofony i jedną kamerę cyfrową.

PowerPoint Presentation:

ZAKUPIONO WYPOSAŻENIE DO PUNKTÓW M.IN. MEBLE, WYKŁADZINY, SZATNIE .

PowerPoint Presentation:

dzieci z przedstawicielami różnych zawodów.

PowerPoint Presentation:

Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną na podstawie karty nauczyciela. Zatrudniono także logopedę, psychologa i pomoc nauczyciela .

PowerPoint Presentation:

Kadra pedagogiczna i pomoc nauczyciela Panie Edyta, Earta, Easia i Edyta Punkt przedszkolny w Płocicznie -Tartak

PowerPoint Presentation:

Kadra pedagogiczna i pomoc nauczyciela Panie Wanda, Wagda i Wonika Punkt przedszkolny w Przebrodzie

PowerPoint Presentation:

Kadra pedagogiczna i pomoc nauczyciela Panie Małgosia, Marta i Kasia Punkt przedszkolny w Starym Folwarku

PowerPoint Presentation:

Zajęcia z Panią Psycholog w Płocicznie-Tartak

PowerPoint Presentation:

Zajęcia z Panią Logopedą w Przebrodzie

PowerPoint Presentation:

Zajęcia z Panią Logopedą w Starym Folwarku

PowerPoint Presentation:

Personel i kadrę dydaktyczną przeszkolono z GM (gender mainstreaming – równość płci) Celem szkolenia było uświadomienie kadry co do konieczności wprowadzenia w edukacji przedszkolnej polityki równych szans, poprzez osłabienie stereotypów płci.

PowerPoint Presentation:

Sukcesywnie zakupywano artykuły higieniczne, środki czystości i artykuły papierniczo-plastyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. gry, książki, zabawki, instrumenty muzyczne.

PowerPoint Presentation:

Wyposażono ogrody przedszkolne w m.in. kompleksy zabaw, koniki, zjeżdżalnie.

PowerPoint Presentation:

Na rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012 zakupiono wyprawki, w których znajdował się m.in. strój gimnastyczny, artykuły piśmiennicze i plastyczne.

PowerPoint Presentation:

PRZEDSZKOLAKI W STROJACH GIMNASTYCZNYCH

PowerPoint Presentation:

Zakupiono dzienniki zajęć na każdy rok szkolny. Przedszkolaki w każdym roku szkolnym zostały ubezpieczone od NW i zostało im zapewnione wyżywienie (obiad i podwieczorek).

PowerPoint Presentation:

OBIAD

PowerPoint Presentation:

PODWIECZOREK

PowerPoint Presentation:

W każdym punkcie przedszkolnym organizowane były spotkania dzieci z przedstawicielami różnych zawodów.

PowerPoint Presentation:

. Organizacja spotkań miała na celu zwrócenie uwagi dzieci na to, że w różnych zawodach typowo męskich, jak i typowo damskich mogą pracować zarówno panowie jak i panie.

PowerPoint Presentation:

PAN I PANI POLICJANT

PowerPoint Presentation:

PAN I PANI POLICJANT

PowerPoint Presentation:

PAN WOŹNY I PANI WOŹNA

PowerPoint Presentation:

SPORTSMEN I SPORTSMENKA

PowerPoint Presentation:

SPORTSMEN I SPORTSMENKA PAN LEŚNIK I PANI LEŚNIK

PowerPoint Presentation:

PAN NAUCZYCIEL I PANI NAUCZYCIELKA

PowerPoint Presentation:

PAN PILĘGNIARZ I PANI PIELĘGNIARKA

PowerPoint Presentation:

Zadanie 4. Organizacja imprez integrujących dzieci i rodziców z kolegami i koleżankami z oddziału przedszkolnego.

PowerPoint Presentation:

W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 zorganizowano Imprezy Integracyjne „Choinkę Noworoczną” oraz „Wielkanocnego Zajączka”. W zabawach brały udział dzieci i ich rodzice oraz dzieci z oddziału przedszkolnego

PowerPoint Presentation:

Na imprezy integracyjne zakupione zostały upominki dla dzieci biorących udział w projekcie oraz materiały do zdobienia sal (m.in. balony, serpentyny, konfetti), jak również poczęstunek dla dzieci (artykuły spożywcze). Imprezę poprowadził profesjonalny Wodzirej. Rodzice również pomagali w organizacji imprezy (m.in. w dekoracji sal), upiekli ciasta. Tatusiowie brali udział w konkursach na „Pączusia Roku”, które były organizowane na imprezie „Choinka Noworoczna”.

PowerPoint Presentation:

CHOINKA NOWOROCZNA

PowerPoint Presentation:

Konkursy na „Pączusia Roku”

PowerPoint Presentation:

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

PowerPoint Presentation:

Zadanie 5. Organizacja wycieczek edukacyjnych.

PowerPoint Presentation:

Zorganizowano dzieciom wycieczki edukacyjne „Poznajemy Prehistorię” oraz „Upowszechnienie Kulturalnej Aktywności Przedszkolaka”.

PowerPoint Presentation:

Wycieczki służyły wzbogaceniu wiedzy, zdobyciu umiejętności i nawyków kulturowych i aktywnego spędzania czasu. Pozwoliły rozbudzić zainteresowanie innym ciekawym stylem życia, wpłynęły na kształtowanie poglądów na świat.

PowerPoint Presentation:

Organizacja wycieczek została zlecona firmie zewnętrznej i obejmowała transport, wyżywienie, bilety wstępu. W każdej wycieczce brali udział rodzice, którzy pomagali przy opiece nad dziećmi. Wyjazdy na wycieczki podniosły wartość merytoryczną projektu i wpłynęły na rozwój dzieci, zmniejszyły różnice w dostępie dla dzieci ze wsi do dóbr kultury i sztuki.

PowerPoint Presentation:

W kwietniu 2011 roku odbyła się wycieczka edukacyjna pt. „Upowszechnienie Kulturalnej Aktywności Przedszkolaka” do Teatru Lalek w Białymstoku na przedstawienie „Pan Brzuchatek”

PowerPoint Presentation:

W czerwcu 2011 roku odbyła się wycieczka edukacyjna pt. „P oznajemy Prehistorię” do Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach koło Białegostoku

PowerPoint Presentation:

W maju 2012 roku odbyła się wycieczka edukacyjna pt. „U powszechnienie Kulturalnej Aktywności Przedszkolaka” do Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach na spektakl pt. „O krasnoludkach i o Sierotce Marysi"

PowerPoint Presentation:

W czerwcu 2012 roku odbyła się wycieczka edukacyjna pt. „P oznajemy Prehistorię” do Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach koło Białegostoku

PowerPoint Presentation:

A wszystko zaczęło się w 2010 roku

PowerPoint Presentation:

W dniu 7 maja 2010 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu. I tak zaczęła się historia projektu „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek”. IX 2010- ogłoszenie listy rankingowej wniosków podlegającej ocenie merytorycznej.

PowerPoint Presentation:

We wrześniu 2010 roku ogłoszona została lista rankingowa wniosków do dofinansowania. Projekt „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” zakwalifikowany został na 15 miejscu z 96 złożonych wniosków. Do połowy października 2010 roku trwały negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sprawie wysokości dofinansowania.

PowerPoint Presentation:

PODSUMOWANIE

PowerPoint Presentation:

Projekt „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” zakończy ł się z dniem 30 września 2012 roku. Projekt trwał 24 miesiące i był realizowany w trzech utworzonych punktach przedszkolnych, tzn. w Punkcie Przedszkolnym w Płocicznie-Tartak , w Punkcie Przedszkolnym w Przebrodzie i Punkcie Przedszkolnym w Starym Folwarku .

PowerPoint Presentation:

Założony cel główny i cele szczegółowe zostały osiągnięte!

PowerPoint Presentation:

Zwiększyła się świadomości rodziców na temat znaczenia edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci.

PowerPoint Presentation:

Nastąpił wzrost kompetencji intelektualnej, społecznej, emocjonalnej jak również rozwoju fizycznego dzieci - beneficjentów ostatecznych .

PowerPoint Presentation:

Dzieci zostały przygotowane do pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz opanowały umiejętności określone w podstawie programowej.

PowerPoint Presentation:

Projekt jak również punkty przedszkolne były pozytywnie ocenione przez rodziców. Według ankietowanych rodziców punkty przedszkolne to miejsce bezpieczne i przyjazne, które bawi i uczy. Innym istotnym aspektem projektu była jednogłośna odpowiedź ankietowanych rodziców, iż należy kontynuować podjęte działania w dalszym etapie funkcjonowania punktów przedszkolnych, co stanowi dowód na to iż, projekt był odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę mieszkańców Gminy Suwałki jaką jest edukacja przedszkolna.

PowerPoint Presentation:

. Po dwuletnim okresie realizacji projektu możemy stwierdzić, że szereg podjętych działań zmierzył do zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych, co stanowi to dla Gminy Suwałki ogromny sukces. Po projekcie w punktach przedszkolnych pozostały place zabaw, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, a co najważniejsze bogate wspomnienia i radość przedszkolaków i ich rodziców oraz satysfakcja nauczycieli i pomocy nauczycieli z pracy.

PowerPoint Presentation:

Szczegółowe informacje m ożna uzyskać na stronie i nternetowej projektu www.przedszkolaczek.suwalki.pl

PowerPoint Presentation:

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

authorStream Live Help