تاریخ انقلاب مردم ایران از 1979 تا 2009

Views:
 
     
 

Presentation Description

این یک تاریخ شفاهی از شکست انقلاب مردم ایران بعد از قیام 1979 و آغاز مجدد آن در سال 2009 می باشد.

Comments

Presentation Transcript


authorStream Live Help