Технология и предприемачество за 6. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

 А втори: проф. Сашко Плачков Владимир Петров д-р Мария Кавданска Магданела Делинешева Стефка Маноилова Илияна Генова Учебен комплект по технологии и предприемачество е-учебник ПРЕДИМСТВА на учебника: поставя ученика в центъра на педагогическото взаимодействие подпомага овладяването на технологични, дигитални и предприемачески знания и умения стимулира учениците към правилна употреба на термини и понятия стимулира познавателната самостоятелност и креативност на учениците подпомага учителя при контролната и оценъчната дейност стимулира учениците към обективен самоконтрол и самооценяване

Slide2:

ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Изграждане на общия базис на технологична компетентност и поставяне на основата на кариерния избор в областта на социалните или индустриалните технологии.   Развитие на технологичната грамотност по посока разбиране на връзките: научни открития – техника и технологии култура на бита – техника и технологии икономика – техника и технологии

Slide3:

Развитие на предприемачески умения, насочващи мисленето към: зная какво зная къде зная как Формиране на предприемачески нагласи. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Опорни точки са интеракциите: имам идея да мислим заедно да правим заедно

Slide4:

по-висока степен на способностите за възприемане на обекти, факти, връзки и зависимости от света на техниката, технологиите, икономиката и предприемачеството формиране на понятийни структури за разбиране и прилагане на признаци при класифициране на обекти, явления и процеси ориентиране в триизмерното пространство с развиване на уменията за графично представяне на обектите с методите на аксонометричното и ортогонално проектиране ПРИЕМСТВЕНОСТ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО В 5. КЛАС ПО ПОСОКА НА:

Slide5:

обогатяване и разширяване на знанията и технологичния опит за използване на по-широк кръг от материали, инструменти и машини решаване на практически задачи с изява на инициативност и предприемчивост разрешаване на житейски ситуации съдържащи икономически проблеми, което води до осмисляне на отношенията: „технологии – икономика – предприемачество - икономическа култура.

Slide6:

Три равнища на отношения в обучението по технологии и предприемачество:   I равнище: трудова дейност – техника – монотехнологии – техническа грамотност II равнище : наука – информационни и комуникационни технологии – техника – технологична култура III равнище : технологии – икономика – предприемачество - икономическа култура РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА В ШЕСТТЕ КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ  

Slide7:

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 6. КЛАС Разширяване на базова та технологична компетентност на учениците, свързана с: използване на техника за ръчна и машинна обработка на материали самостоятелно разработване на проекти, чрез прилагане на достъпни програмни продукти и на дигитални средства за комуникация и контрол.

Slide8:

 2. Развитие на ключовата компетентност Инициативност и предприемчивост чрез: навлизане в реална икономическа среда проучване на добри предприемачески практики изява на предприемаческа инициатива. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 6. КЛАС

Slide9:

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 6. КЛАС 3. Формиране на отношение към здравословен и безопасен начин на живот и работа, спазване на екологичните норми и принципите за устойчиво развитие на обществото. 4. Създаване на условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия.

Slide10:

Различни типове уроци Използвани рубрики Апарат за ориентиране при работа с учебника

Slide11:

Учебното съдържание е организирано в шест основни теми:

Slide12:

Часове за: % Брой Нови знания до 38 % до 19 часа Практическа дейност/ лабораторни упражнения   до 37%   до 19 часа Упражнения до 20% до 10 часа Обобщение до 2% до 1 час Оценка на входно и изходно ниво, текущ контрол   до 3%   до 2 часа Общо: 100% 51 часа ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Slide13:

Подтема Урок

Slide14:

Урок за нови знания Задачи, които подпомагат овладяването на новите знания Най-важното по темата

Slide15:

Урок за практически дейности Указания за работа Най-важното, което всеки трябва да може Практически задачи Правила за безопасност по време на работа

Slide16:

Урок за практически дейности

Slide17:

Урок за упражнение

Slide18:

В него учениците решават задачи, които подпомагат : развитие на предприемаческото мислене в условията на симулирана реална ситуация овладяване на езика на икономиката като един от универсалните начини на комуникация креативни изяви на учениците В края на всеки раздел е разработен урок за упражнение Аз, предприемачът

Slide19:

Книга за учителя Представени са мисията, целите на обучението по технологии и предприемачество, както и специфичните характеристики на основни методи и оформи за организация на образователния процес. Примерно годишно разпределение по учебните теми по технологии и предприемачество за 6 клас. Методически разработки на уроците за нови знания, които съдържат: цели, задачи, методи, понятиен апарат, междупредметни връзки, учебно-методически ресурси, дейности на учителя, въпроси за обобщение и критерии за оценяване. Примерни тестове за определяне на входно и изходно равнище. Предимства:

Slide20:

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

Slide21:

Тестове за определяне на входно и изходно ниво

Slide22:

УЧЕНЕТО Е ТЯХНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОСТАВЕТЕ ГИ ДА НАВИГИРАТ НАКАРАЙТЕ ГИ ДА ИЗСЛЕДВАТ ГЛЕДАЙТЕ ГИ КАК ОТКРИВАТ НАСЪРЧАВАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ИМ ПОЗВОЛЕТЕ ИМ ДА СЕ ЗАТРУДНЯВАТ ПОДКРЕПЕТЕ МИСЛЕНЕТО ИМ ОСТАВЕТЕ ГИ ДА ЛЕТЯТ

authorStream Live Help