География и икономика 6. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 6. КЛАС Учебният комплект по Автори: проф. А. Попов, доц. д-р Д. Ангелова, Л. Любенова

Slide2:

Най-важното в концепцията на учебника Продължава формирането на географска култура у учениците чрез създаване на географски образи на контитентите – Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания. Способства за стимулиране на интересите на учениците и професионалното усъвършенстване на компетентности у учителите. Създава условия за формиране на трайни познания и интереси при изучаване на континентите на Земята.

Slide3:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНА ТЕТРАДКА УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide5:

Специфично графично оформление, гарантира лесно разграничаване на типове уроци Нови знания Дейност Контрол Преговор Обобщение

Slide6:

помощ

Slide7:

Особености на учебното съдържание и неговото интерпретиране на страниците на учебника Особености на образователния процес в 6. клас, като съчетание от традиции и новости КОИ СА ОСОБЕНОСТИТЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ? Как те кореспондират с възможностите за повишаване на интересите на учениците и на усъвършенстване на професионалните компетентности на учителя?

Slide8:

Главна цел в обучението по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА в 6 клас „д а продължи формирането и развитието на географската култура чрез овладяването на базисни знания, умения и придобиването на ключови компетентности за заобикалящото пространство на регионално ниво чрез изучаване на избрани континенти и океани на планетата“

Slide9:

1. Да се развива географска грамотност като се усвоят : система от единични понятия и регионални закономерности за континентите Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания и океаните на Земята умения за формулиране и за отговаряне на географски въпроси чрез използване на различна географска информация за анализ , характеристика, сравнение, обобщение. Главната цел се конкретизира в три подцели

Slide10:

2 . Да се формира географска компетентност за: оценяване и формулиране на проблеми вземане на решения и разумно взаимодействие с географската среда 3. Да се развива ценностна ориентация и провокиране на: интерес към географията на континентите и океаните нравствено-естетически ценности , които стават мотив, норма и критерий за разбиране и разумна дейност в географското пространство

Slide11:

Учебното съдържание е структурирано в четири раздела:

Slide12:

Типовете уроци са разработени в система: За нови знания За преговор За контрол За дейност За обобщение

Slide13:

Логичност и последователност при формирането на знанията за всеки континент. Съдържанието е разработено в две основни теми: за природата на континента за населението, стопанството и политическата карта на континента на четири континента пет океана Формира се сложна на системата единични понятия за географските обекти :

Slide14:

Характеристиката на континент се състои от следните признаци: географско положение големина, брегове опознаване релеф полезни изкопаеми климат води природни зони население политическа карта стопанство страни

Slide23:

Характеристиката на океан се състои от следните признаци: географско положение площ брегова линия релеф на океанското дъно особености на водите ( температура, соленост, течения) организмов свят стопанско значение

Slide24:

В 6. клас продължава формирането на географски умения, които допринасят за повишаване на интересите на учениците към учебния предмет Учебният комплект допринася за това чрез различните типове уроци за: нови знания, дейност, преговор, обобщение, в които учениците формират умения: да задават географски въпроси да получават географска информация да организират географска информация да анализират географска информация да отговарят на географски въпроси класифицирани в четири групи: получаване, интерпретиране, представяне, генериране на информация

Slide25:

Учебникът като основен учебно-методически ресурс дава възможност за прилагане на различни образователни технологии в часа по география и икономика. Повишаване на интересите на учениците за света Развитие на професионалните компетентности на учителя структура на учебника типове уроци дейности и илюстрации нормативни изисквания опит самоусъвършенстване

Slide26:

ПРОЕКТИРАНИ в три основни групи задачи от позицията на три роли: географ изследовател географ критик географ предприемач РЕАЛИЗИРАНИ чрез игрови, екипни дейности пътешествам и опознавам изучавам и изследвам ГРУПИРАНИ в две теми:  за природата  за населението, селищата и политическата карта ОСЕМ УРОКА за ДЕЙНОСТ, КОИТО СА:

Slide31:

ЗАДАЧТЕ В УЧЕБНИКА В УРОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Slide33:

ИГРОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Slide34:

Задачите и илюстрациите в учебника Носят точна и конкретна информация в подкрепа на урочната статия Имат водещ характер и са от различен вид – снимки, схеми, диаграми, графики Съдържат и допълнителна информация Подпомагат разбирането и усвояването на знанията и развитията на уменията Мотивират учебните дейности

Slide35:

ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕОГРАФСКИ КАРТИ НА ИЗУЧАВАНИТЕ КОНТИНЕНТИ

Slide36:

РЕЧНИК С НОВИТЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГЕОГГРАФСКИ ПРОЕКТИ

Slide37:

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Slide38:

Дава възможност за: работа в клас и за самоподготовка вкъщи затвърдяване на учебното съдържание прилагане на наученото в различни практически ситуации работа с различни източници на информация осъществяване на междупредметни връзки решаване на различни по вид и сложност задачи Може да се използва заедно с учебника или самостоятелно УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Slide39:

План на урока Проблемен въпрос Задачи от различен тип Място за отговор на проблемния въпрос

Slide40:

Работа с контурна карта Работа със снимки Работа с графики Работа с текст. Интерпретиране на текст Работа с компютърни технологии

Slide41:

Задачите отговарят на изискванията за обем и съдържание на практическите дейности предвидени в учебната програма Удобни за работа в час, за домашна работа, за екипна и самостоятелна работа Подходящи за съхранение в портфолиото на ученика Предимства на работните листове

Slide42:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Включва: Стратегически модел на обучението по география и икономика в 6. клас в контекста на новия закон и поднормативни документи особености на разработения учебен комплект • годишно разпределение • насоки за разработване на методически модели на уроци, вкл. конкретни съвети как да се насърчава активност, самостоятелност и творчеството на ученика в различни учебни дейности

Slide43:

Карта на умението четивна грамотност Карта на умението Научна грамотност Карта на умението критично милене

Slide44:

Методи на обучение Ситуационни Опитни Дискусионни Разработени са модели за използване на интерактивни методи и подходи

Slide46:

Успешна работа!

authorStream Live Help