Mатематика за 6. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

МАТЕМАТИКА 6 . КЛАС учебен комплект Автори: Т. Витанов, Л. Дилкина, И. Джонджорова, П. Тодорова, Н. Иванова

Slide2:

ВАЖНИ АКЦЕНТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ • Приложени са новите нормативни изисквания на МОН • П родуктът е ориентиран към постигане на трайни резултати от обучението и към успеха на всеки ученик • Комплектът е част от цялостната графична концепция на издателството за този клас • Допълнен е с електронни ресурси, обогатяващи учебното съдържание

Slide3:

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛНАТА СТЕПЕН НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ • Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и математическа компетентност. • Емпирично формиране на част от геометричните знания. • Формиране на представа за аксиоматично изграждане на теория. • Формиране на математическа компетентност за етапа на познавателно и комуникативно ниво, като се развива способността ученикът да прилага математическо разсъждение за решаване на проблеми от други предметни области и от всекидневието . • С табилно познаване на изучаваните рационални числа, мерки, мерни единици, геометрични фигури, основни действия и основни математически понятия, разбиране на математическите твърдения, както и на отношение към въпросите, на които математиката може да предложи отговор.

Slide4:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Числа. Алгебра Ученикът: • умее да извършва действието степенуване (с цял степенен показател) • сравнява рационални числа и извършва операциите събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване • пресмята числови изрази, съдържащи до четири действия, в множеството на рационалните числа • умее да решава линейни уравнения • умее да представя числа в стандартен запис

Slide5:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Фигури и тела Ученикът: • знае основните равнинни геометрични фигури: правилен многоъгълник , окръжност и кръг , техните елементи и свойства • познава права призма , правилна пирамида , прав кръгов цилиндър , прав кръгов конус , знае елементите и развивките им • познава сфера и кълбо и знае елементите им

Slide6:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Функции. Измерване Ученикът: • прилага формулите за периметър и лице на правилен многоъгълник, дължина на окръжност и лице на кръг • прилага формулите за лице на повърхнина и обем на права призма, правилна пирамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус; лице на повърхнина на сфера и обем на кълбо • умее да построява точка по дадени координати и да определя координати на точка спрямо декартова координатна система в равнината

Slide7:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Елементи от вероятности и статистика Ученикът: • умее да намира подмножество на дадено множество и сечение/обединение на множества • описва възможности (изходи) от събития и определя благоприятните от тях • знае понятието случайно събитие на най-просто ниво, може да пресмята вероятност на случайно събитие като отношение на възможности • събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини • разчита и интерпретира информация, представена с текст, с графики, с таблици или с диаграми

Slide8:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Логически знания Ученикът: • разбира на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи и , или , ако ..., то ... , отрицанието не и на релациите следва и еквивалентност • преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация и умее да обосновава изводи • образува на конкретно ниво отрицание на съждение

Slide9:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 6. КЛАС Моделиране Ученикът: • оценява и интерпретира съдържателно получен при моделиране резултат • моделира с числов израз или с цял алгебричен израз • моделира с линейни уравнения • познава права и обратна пропорционалност и умее да ги прилага в практически задачи

Slide10:

Предимства УЧЕБНИК • създава условия за овладяване на базисни знания, умения и отношения • развива компетентности, косвено свързани с математическата грамотност – дигитална, езикова, социално-гражданска, както и умения за учене • чрез различни форми на работа осигурява успешно овладяване на учебното съдържание от всеки ученик • текстовите задачи присъстват във всеки урок с цел развиване на уменията на учениците за четене с разбиране • атрактивни страници с богат илюстративен материал и голям брой разнообразни задачи

Slide11:

ОРИЕНТИРАНЕ В УЧЕБНИКА

Slide12:

В УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ИМА ЯСНО ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УСВОЯВАНЕ Задачи за самостоятелно прилагане на знанията от урока, които могат да се използват за домашна работа и самоподготовка Текст с новите знания Определения, правила, свойства З адачи с различна степен на труднос т

Slide13:

УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ Ползване на различни източници на информация: текст, графики, таблици, илюстрации, онлайн ресурси Образец за правилно изписване Предлагат се възможности за усвояване на съдържанието в съответствие с различните стилове на учене

Slide14:

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ Учениците решават: тренировъчни задачи за затвърдяване на изучения материал от последните уроци за нови знания таблично зададени задачи за откриване на закономерност при изменение на някои от компонентите на аритметично действие задачи, с които придобиват енциклопедични знания задачи със забавен характер

Slide15:

Акценти: разширяват се знанията за равнинните фигури с изучаване на окръжност и правилен многоъгълник приключва емперичното изучаване на познатите равнинни фигури приключва усвояването на формулите за намиране на дължини, обиколки и лица ГЕОМЕТРИЧНИ ЗНАНИЯ

Slide16:

ГЕОМЕТРИЧНИ ЗНАНИЯ Акценти: изучаването на телата, започнало в 5. клас, продължава с призма и пирамида изучават се ротационните тела цилиндър, конус, сфера и кълбо свойствата на телата се разглеждат върху конкретни примери и модели пространствените представи за геометричните тела се формират чрез подходящи примери в практически задачи

Slide17:

РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА Създаване на умения у учениците за рационално пресмятане на числови изрази чрез прилагане на свойствата на операциите. Центърът на вниманието е усвояване на действията с рационални числа и установяване на свойствата на операциите.

Slide18:

РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА Рубриката Историята разказва предлага допълнителни сведения от историята на математиката. Изучаване на декартова координатна система, координати на точки и разположение на точките в равнината. Знанията за координатна система подпомагат работата с графичина информация.

Slide19:

СТЕПЕНУВАНЕ Изучават се свойствата на операциите със степени в множеството на рационалните числа. Знанията за степени се разширяват с прилагането им в стандартен запис на числата. Нов момент при прилагането на степени е изучаването на питагоровата теорема, като се използват само питагорови тройки числа.

Slide20:

УРАВНЕНИЯ С решаване на линейни уравнения се моделират текстови задачи с тематика от заобикалящия ни свят. Темата е първата стъпка в алгебрата. Без да се изгражда теория на уравненията, без да се споменават теоремите за еквивалентност, на базата на свойствата на числовите равенства и операции се извеждат емпирично основните правила за решаване на уравнения.

Slide21:

ПРОПОРЦИИ Дава се идея за графиката на права и обратна пропорционалност. Не се изисква учениците да могат да ги чертаят, но трябва да умеят да ги различават. Учениците се запознават с понятието пропорция . Разглеждат се свойствата на пропорциите и приложението им в различни по тематика задачи. Изложението е съпроводено с много и разнообразни приложения на пропорциите, включително и за представянето на данни с диаграми. Пропорциите дават един нов много мощен инструмент за моделиране на най-различни процеси.

Slide22:

ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА В темата продължава развитие на умения за представяне и описание на данни, намиране на една от важните характеристики на дадено множество от данни – средното аритметично. Продължава и работата с различни видове диаграми. В няколко урока с помощта на множество нагледни и най-прости примери се достига до намирането на вероятност като отношение на възможности. Запознаване със смисъла на логическите съюзи и , или , ако... , то... , отрицанието не и на релациите следва и еквивалентност

Slide23:

УРОЦИ ЗА ОБОБЩЕНИЕ В КРАЯ НА ВСЕКИ РАЗДЕЛ Обобщителните уроци може да се използват за: решаване на задачи, в които се прилагат знанията, придобити в група уроци подготовка за текуща проверка на знанията В помощ на ученика в тясната колона на страницата са обособени графично формули, правила или свойства към съответния раздел

Slide24:

УРОЦИ ЗА ТЕКУЩА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА Примерният тест за самопроверка и самооценка на знанията фиксира мястото на съответната контролна работа и включва: задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор и задачи с изписване на решението като подготовка за различните видове оценяване критерии за оценка

Slide25:

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР Уроците са обобщителни и в тях: подборът на задачите е направен така, че учениците да преговорят знания, получени в цял раздел са включени задачи с практически характер, които показват приложимостта на математическите знания в различни области

Slide26:

Електронният вариант на учебника предоставя възможност: за използване, когато учителят иска да се позове на текст, илюстрация, схема, таблица или диаграма за увеличаване и визуализиране на избран фрагмент за използване на интерактивни приложения за демонстрация, допълнителни материали и презентации

Slide27:

Предимства Помагат на учениците самостоятелно да: затвърдят учебното съдържание усвоят правилното записване на решението на математическите задачи прилагат наученото в различни практически ситуации решават различни по вид и сложност задачи УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ

Slide28:

УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ За всеки урок са предоставени: специално определени места за писане, които улесняват решаването на задачите, попълването на таблиците и правилното записване на отговора квадратни мрежи, които дават възможност на ученика да чертае геометричните фигури Във всяка от двете учебни тетрадки има картонено приложение

Slide29:

Предимства Книгата за учителя включва: • общо представяне на учебното съдържание и реализацията му в учебника • примерно годишно разпределение • подробни методически насоки към уроците за нови знания • насоки за проверка и оценка на знанията на учениците • по два варианта тестове за входно и за изходно равнище, както и за проверка на знанията към всеки раздел • работни листове за текуща проверка на знанията на ученици със затруднения при усвояването на материала КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide30:

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ОЧАКВАМЕ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗДАНИЕТО.

authorStream Live Help