Читанка за 2. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Авторски екип : Проф. д-р С.Здравкова, проф. Р. Влахова, доц. М. Сотирова, К. Бозаджиева Авторски екип Проф. д-р С.Здравкова, ас. Т. Власева, доц. Т. Стоянова, B. Славова Стратегически модел на обучението Годишно тематично разпределение Методически насоки за конструране на видовет е уроци Компетентностноориентирано обучение чрез учебния комплект по български език и литература за 2. клас

Slide2:

ФОРМИРАНЕ НА ДЕТЕТО КАТО КОМПЕТЕНТЕН ЧИТАТЕЛ , АКТИВЕН УЧАСТНИК В ЛИТЕРАТУРНАТА И СОЦИОКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ, ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ И УЧЕЩ СЕ ЧОВЕК ОТ ПРЕДМЕТНОЦЕНТРИЧНО (репродуктивно) КЪМ ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЩО (продуктивно) ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД (иновации в съдържанието и технологиите на литературно обучение) П Р Е Х О Д Ц Е Л

Slide3:

Читателска компетентност, интегрираща предметни и ключови компетентности Социокултурни компетентности Литературни компетентности Културни компетентности и творческо себеизразяване Дигитална компетентност (в т.ч. е-ученето в 21 век) Автодидактична компетентност (умения за учене) Езикова компетентност Комуникативно-речева компетентност СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТЕН ТИП: Основополагане на базовата грамотност Приобщаване към литературата и литературната комуникация Формиране на читателската дейност Книга Литературно произведение Текст ПРИОРИТЕТИ Паралелно формиране на предметни и ключови компетонтности ИНОВАЦИИ В СЪДЪРЖАНИЕТО

Slide4:

СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТЕН ТИП: ПРИОРИТЕТИ А Б В на технологията за интерактивно обучение в развиваща образователна среда ИНОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИТЕ А. Четене и учене в имитационно моделирана книжна среда, основа за игровизация на обучението Б. Съвместно четене и взаимно учене в читателската общност на класа, основа за диалогизация на обучението В. Пълноценно формиране на читателската и учебната дейност – основа за субективацията на обучението. Изграждането на компетентен читател (деятелпотребност от общуване с литературата, по своя инициатива търси и избира книга от достъпния кръг и чрез четенето осъществява пълноценна литературна комуника ция с ), който има автора и неговите герои

Slide5:

Четирите модула на читанката осигуряват Среда за извеждане на ученика читател в центъра на обучението Тематично-целева ориентация на четенето. Инструментариум за формиране на литературните и ключовите компетентности на дейностна основа Технология на литературно обучение, основана на активното учене, игровизацията, диалогизацията, дигитализация и творчеството Формиране на читателя чрез активно взаимодействие с имитационно моделирана книжна среда

Slide6:

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АНУБИС Интерактивна технология на обучение по литературно четене УНЗ УЗЗ ПТЗ ЧР СТЗ ЧО Р РЧ Е Инструментариум : Предтекстови задачи Взаимодействие с текста: Четене с разбиране Четене –общуване Рехлексивно четене Следтекстови задачи Речник и е-ресурси Уроци за нови знания Уроци за затвърдяване и обобщение Уроци по извънкласно четене УНЗ УЗЗ УЗЗ ПТЗ ЧР ЧО РЧ СТЗ Р Е УИЧ

Slide7:

Реализация на ученика като субект на четенето и ученето Интерактивни модели за формиране на компетентностнте на дейностна основа Динамична образователна среда . Ученикът е субект на четенето и ученето във взаимодействие с образователната среда

Slide8:

Модел на самостоятелно четене Базов инструментириум на интерактивната технология за литературно обучение на читателя Стълбицата на четенето Личицата на читателя Светофарът на ученето ПТЗ СТЗ

Slide9:

Урок за ново знание с цел овладяване на нови литературни и социокултулни компетенции, както и на свързани с тях ключови компетенции : : Урок по извънкласно четене с цел разширяване на читателския опит, обобщаване и пренос на читателски компетентности в извънучилищното четене : Начален преговор Годишен преговор Урок за обобщение с цел систематизация на читателски опит и интегриране на компетентности Независимо четене Урок за затвърдяване на знания с цел прилагане и усъвършенстване на читателски компетентности Система на уроците 1 2 3 4 5 Циклите на четене и учене в уроците по литература

Slide10:

Развитие на литературните компетентности чрез овладяване на практически литературни знания на дейностна основа

Slide11:

Интерактивен справочник за паралелно формиране на литературни и ключови компетентности

Slide12:

Формиране на читателската дейност чрез овладяване на техники за литературно общуване с героя и автора 1 2

Slide13:

Интерактивна книжка за тренинг на уменията за литературна комуникация

Slide14:

Мотивиране и практикуване на художествено общуване чрез четене създаване на литературното произведение 1 2

Slide15:

Интерактивни книжки за тренинг на диалогичното четене с разбиране и рефлексия

Slide16:

КНИЖКА ПРОЧЕТИ - КНИЖКА НАПРАВИ Формиране на отношение към книгата и четенето чрез създаване на електронни книжки 2

Slide18:

Модуси на самостоятелното четене в урока по извънкласното четене 3

Slide19:

Как се чете художествена книга с литературни приказки

Slide20:

Как се чете художествена книга с народни приказки

Slide21:

Как се чете енциклопедична книга

Slide22:

Как се чете дигитална книга с литературни приказки

Slide23:

Онлайн дигитално четене с мама и татко

Slide24:

Компетентностният профил на урока за обобщение и систематизация 4

Slide25:

Дейностна основа на компетентностния подход: общуване, познание, практика, рефлексия Какво знам, мога и ценя в четенето? Облакът на въпросите в дискусията на читателите – подготовка и взаимни питаници Детективи по следите на прочетеното: Знам или не знам? Мога или не мога? Хоресвам или не харесвам? Колективният проект : Златни книги на детството, електронният дневник на най-читящия клас Индивидуални проекти: джобна библиотека, читателско портфолио Да общуваме като читатели за онова, което научихме

Slide27:

 

Slide28:

Как се чете електронна книжка с помощта на Мишока Е ? Можеш с едно щракване на мишката: Да разлистваш и разглеждаш книжката. Да разгръщаш следваща страница. Да извикваш на екрана текст или част от него. Да извикваш на екрана илюстрация. Да извикваш на екрана въпроси и задачки. Да откриеш отговорите на гатанките в края на книжката. А сега пусни книжката от видеото.

Slide29:

ДРАГИ те съветва да четеш електронната книжка така : Първо прочети съдържа-нието на книжката със за-главията на текстовете. След прочита на стихотворение, намисли за- главие, което му подхожда. После потърси заглавието в списъка със заглавията или намери в него друго подходящо заглавие. Разбери името на автора, записано след заглавието. Нарисувай твоята оценка в личицето на читателя А сега пусни книжката

Slide30:

http://www.az-deteto.bg/knigi/biblioteka.html ЕЛЕКТРОНЕН ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК Книжната награда на децата!

Slide32:

Проект „Домашна школа по четене“: Мама ми чете Аз чета на мама 5

Slide33:

Проект „Книжен театър“: Читатели четат на читатели

Детето, ученикът, читателят – център на развиващото литературно обучение:

Детето, ученикът, читателят – център на развиващото литературно обучение 34

Slide35:

Благодаря за вниманието!

authorStream Live Help