Човекът и природата 3. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Учебни комплекти за 3. клас, 2018 г. Печатни издания с електронен вариант

Slide2:

проф. Илиана Мирчева доц. Валентин Богоев Авторски екип Надгражда и задълбочава знанията за околния свят. Формира основни знания за природата и методи за нейното опознаване на емпирично ниво.

Slide3:

Структура на учебника Три раздела Нежива природа Жива природа Човешкото тяло Уроци за нови знания, за затвърдяване и за обобщение Функционални рубрики , които маркират различните видове задачи и дейности

Slide4:

Илюстрациите подпомагат възприемането и осмислянето на понятията с по-висока степен на абстрактност. Дейностен подход в обучението – учениците сами достигат до новото знание, като: изпълняват достъпни и безопасни опити по предложен алгоритъм проучват и систематизират информация формират положителни нагласи към природата и собственото си тяло Предложени са занятия извън класната стая с цел обучението да се доближи максимално до естествената среда на изучаваните процеси и обекти. Урок за нови знания, представен на разтвор.  Текстовете са кратки, добре подредени, лесни за четене и осмисляне.  Въвеждащ въпрос Обобщение на най-важното в урока.

Slide5:

Задачите провокират учениците към активното участие в разнообразни познавателни и практически дейности с различна степен на трудност. Учениците работят самостоятелно или в група (по проект или в проучване), изразяват свои предположения, правят изводи и ги представят.

Slide6:

Учебната тетрадка предлага: тестове за диагностика на входното и изходното ниво задачи с опити възможности за работа с различна информация – табла, таблици, схеми, текст ребуси, кръстословици занимателни игри модели за обобщаване и систематизиране на знанията и уменията и формиране на ключови компетентности Работа с таблици, схеми Систематизиране на знанията и уменията, формиране на ключови компетентности

authorStream Live Help