История и цивилизации за 5. клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 5. КЛАС НОВО Учебният комплект по

Slide2:

УЧЕБНА ТЕТРАДКА УЧЕБНИК М Е Н Ю E ЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Slide3:

Предимства УЧЕБНИК • способства за формиране на ключови компетентности и тяхното прилагане на практика • създава условия за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност • чрез различни форми на работа осигурява успешно овладяване на учебното съдържание от всеки ученик • дава възможност на учениците да се почувстват част от богатата цивилизация на Древна Тракия • учебното съдържание е разработено в сътрудничество с консултант психолог и е съобразено с възрастовите характеристики на учениците

Slide4:

При 68 учебни часа през годината са предвидени: 40 урока за нови знания 11 урока за упражнение и практически дейности 8 урока за обобщение и преговор 5 урока за контрол и самооценка РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ УРОЦИ Учебното съдържание е разработено с помощта на четири различни типа уроци: 1) за нови знания, 2) за упражнение и практически дейности, 3) за обобщение и преговор и 4) за контрол и самооценка. Тяхното специфично графично оформление гарантира лесното им разграничаване от учениците. Предвидени са достатъчно часове за усвояване, преговор и затвърждаване на усвоените нови знания и умения.

Slide5:

Разделните страници включват изображения по темата и информация за новите знания и умения, които учениците предстои да усвоят.

Slide6:

Новите понятия са маркирани в урока с получерен шрифт , а в рубриката „Вече научихте“ са посочени в червено.

Slide7:

РУБРИКИТЕ В УЧЕБНИКА В уроците за нови знания се използват рубриките „Помислете и отговорете“ (въпроси и задачи с различна степен на трудност) и „Вече научихте“ (нови понятия и ключови знания по темата на урока). Допълнителната информация е организирана в рубриките „Древните текстове разказват“ (откъси от писмени исторически източници, придружени от илюстрации по съответната тема) и „Да знаем повече“ (за любознателните ученици).

Slide8:

Историческа работилница – урок за упражнение и практически дейности След кратко въведение, в което се обяснява темата на упражнението, на учениците се поставя задача. В рубриката „Съвети за успешна работа“ е даден алгоритъмът за изпълнение на задачата. В рубриката „Помощ“ се дават конкретни насоки за работа.

Slide9:

Уроците за упражнение и практически дейности

Slide10:

1. Как се извършват жертвоприношенията в Древна Елада? 2. Защо полисът налага ограничения в изявите на богатство? 3. Пресъздайте един ден от живота в елинския полис. 4. По какво се различават и в какво си приличат децата на Древна Елада и днешните деца? Учебникът дава разнообразни възможности за: работа в екип (например при изработване на проект на тема „Олимпийските игри в миналото и днес“) използване на наученото по други предмети (например на съвременни информационни технологии при подготовката на презентация на тема „Светът на древните елини“) прилагане на различни стилове на учене – визуален, слухов и вербален – чрез анализ на графични обекти, мултимедийни презентации и видеоклипове, създаване на текстове, уроци дискусии и работа в група В рубриката „Помислете и отговорете“ се предлагат задачи с различна степен на сложност, както и такива, предразполагащи учениците към самостоятелно мислене и творческа дейност

Slide11:

Изображенията, възстановките и историческите карти с въпроси и задачи към тях

Slide12:

След уроците за преговор и обобщение винаги следва урок за контрол

Slide13:

В края на учебника са приложени „Речник на новите понятия“ и „Хронологични таблици“

Slide14:

Е - УЧЕБНИК В електронния вариант на учебника се съдържат над 200 познавателни, атрактивни и лесни за използване ресурса. Съдържание на електронните ресурси, закачени към дадения разтвор

Slide15:

Електронно съдържание на учебника Възможност за подчертаване с маркери; възможност за бележки Електронен ресурс – презентация След кликване ресурсът се стартира Е - УЧЕБНИК: ВЪЗМОЖНОСТИ

Slide16:

Граница на Одриското царство през V в. пр.Хр. ИНТЕРАКТИВНА ИСТОРИЧЕСКА КАРТА

Slide17:

Можеш ли да намериш седемте тракийски гробници? Открий при кои градове се намират те на картата чрез кликване. обратно към картата ВЪПРОС 1 ОТГОВОР

Slide18:

1 2 3 4 5 6 7 Откри ли къде са останалите? Ако не си, ги намери, преди да продължиш към следващия въпрос.

Slide20:

Какво се крие под каменната настилка на римските пътища Римските улици и пътища се състоят обикновено от пет пласта. Разгледани от долу нагоре, те са следните: Добре подравнен и отъпкан терен. Пласт от едри необработени камъни за основа – наредени така, че да не задържат дъждовната вода. Пласт баластра (трошен камък, пясък и варовик). Пътно ядро, съставено от млени отпадъци от керамични съдове, смесени с дребен чакъл, цимент и варовик. Изпъкнала повърхност от подредени каменни плочи от твърди видове скали. Фугите между тях служат за отвеждане на дъждовната вода към периферията. Културата и културното наследство на Древния Рим Римски пътища

Slide21:

Сечение на римски път 1. Добре подравнен и отъпкан терен 2. Пласт от едри необработени камъни за основа – наредени така, че да не задържат дъждовната вода 3. Пласт от трошен камък и пясък 4. Пътно ядро, съставено от дребни камъни, смесени с цимент 5. Изпъкнала повърхност от подредени каменни плочи 6. Тротоар 7. Бордюр Културата и културното наследство на Древния Рим Римски пътища

Slide22:

Главният римски път на Балканския полуостров е известният Диагонален път . Той свързва Бизантион (Константинопол), Филипопол и Сердика с римските провинции в Централна и Западна Европа. Вия Егнация тръгва от старата столица Рим, пресича Адриатическо море и по Беломорското крайбрежие стига до столицата на Източната Римска империя – Константинопол. Други важни пътища минават по Черноморското крайбрежие и по южния бряг на Дунава . Културата и културното наследство на Древния Рим Римски пътища

Slide24:

УЧЕБНА ТЕТРАДКА Предимства Помага на учениците самостоятелно да: затвърждават учебното съдържание прилагат наученото в различни практически ситуации овладяват книжовните норми на българския език правят връзка с наученото по български език и литература, география и икономика, изкуство, математика и информационни технологии решават различни по вид и сложност задачи развиват функционалната си грамотност

Slide25:

Задачи, свързани с нови понятия В тетрадката са включени няколко типа задачи.

Slide26:

Изображения Задачи, свързани с исторически карти В тетрадката са включени няколко типа задачи.

Slide27:

Задачи, свързани с разпознаване на изображения и попълване на таблици В тетрадката са включени няколко типа задачи.

Slide28:

Съставяне на описателен текст по зададени опори или ключови думи В тетрадката са включени няколко типа задачи.

Slide29:

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Предимства Включва: • годишно разпределение • тематични разработки на всички уроци за нови знания • психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес, подпомагащи учителите в тяхната всекидневна работа • научна обосновка на разработеното учебно съдържание, представяща основните цели на учебния процес и очакваните резултати от него • конкретни съвети как да се насърчава активност, самостоятелност и творческо начало в дейността на учениците

Slide30:

Психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес: елементи на позитивното възпитание стил на учене и стратегия на преподаване индивидуална работа с учениците

Slide31:

Научна обосновка на разработеното учебно съдържание: • нормативни актове, отнасящи се до учебния процес: наредбите за учебния план; за общообразователната подготовка; за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала • очаквани резултати по отношение на придобитите от учениците умения и компетентности

Slide32:

Примерно годишно разпределение

Slide33:

Методически разработки на уроците за нови знания: • тема на урока • основни дидактически цели • методи за преподаване и учене • учебно-методически ресурси • насоки за организиране на интерактивна среда • междупредметни връзки • методи за контрол и оценяване • препратки към задачи от учебната тетрадка • препратки към задачи от електронния учебник

Slide34:

за да сте ефективни Ние сме заедно с вас, и успешни!

Slide35:

Издателска къща „ Анубис “ Централен офис: гр. София 1124 ул. „ Младен Павлов “ №1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg

authorStream Live Help