Система за обучение, възпитание и диагностика на децата от ДГ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Летелина Крумова Главен редактор

Програмна система за обучение, възпитание и диагностика на децата от детските градини 3–7-годишна възраст:

Програмна система за обучение, възпитание и диагностика на децата от детските градини 3–7 -годишна възраст Авторски екип: водещи специалисти в областта на предучилищното и началното образование и възпитание проф. д-р Н. Витанова, проф. Б. Ангелов, доц. Т. Борисова, Р. Енгелс, доц. И. Мирчева, А. Беровска-Колева, доц. Р. Бостанджиев, д-р К. Гетова, доц. Л. Ангелова, проф. П. Легкоступ, доц. Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова, доц. М. Тимчев, Р. Христова

Концептуални акценти:

Концептуални акценти Баланс между нац. програма за ранно предучилищно образование и перманентното актуализиране на системата за предучилищно обучение Осъществяване на образователна проходимост (хоризонтална и вертикална) между всички възрастови групи Усвояване на ключови знания, умения и отношения , постижими за децата Връзка между образователното съдържание и резултатите по образователни направления Ефективна система за вътрешно проследяване на резултатите чрез вграждане на диагностичната дейност в текущото педагогическо общуване

Концептуални цели:

Концептуални цели Осигуряване на системно обучение и възпитание, съобразени с: възрастовата сензитивност актуалните образователни потребности на обществото индивидуалния потенциал на детето особеностите на деца, които нямат равен старт: деца със специални образователни потребности; деца от социално слаби семейства; деца, за които българският език не е майчин. Акцентиране върху игровия подход и интегрирано представяне на съдържанието Основна цел: Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на индивидуалния му личностен потенциал Детето да се чувства добре

Диагностична дейност на детето:

Диагностична дейност на детето Специфика и характерни особености, представени в системата: вградена е в текущото педагогическо общуване осъществява се чрез включването й в конкретна ситуация заедно с другите дейности на детето включена е в програмното разпределение според хорариума на всяко образователно направление и е една от дейностите на детето Основни форми: текуща на принципа вход-изход

Диагностична дейност на детето:

Диагностична дейност на детето Предимства и възможности за учителя: да проверява ефективността на отделните образователни и възпитателни методи, средства и подходи към детето в процеса на тяхното приложение да проследява резултатите от образователния процес по образователни направления общо за детската група за всяко дете в съответствие с индивидуалните особености или специфичните му образователни потребности в съответствие с резултатите да планира дейността си системно да проследява динамиката на процеса на формиране на всяко дете да формира у детето специфични умения за целенасочено участие в диагностична дейност

Общо представяне :

Общо представяне Учебни материали за индивидуална работа на децата: учебни книжки учебни книжки с перфорирани страници папки с картони за работа готови щанци към някои направления допълнителни картони за индивидуална и групова дейност Материали в помощ на учителя: книга за учителя за всяка възрастова група книги за учителя по музика с нотно приложение компактдискове с музика за изпълнение и инструментални съпроводи – 4 бр. сборник с песни и музикални игри дидактични табла за фронтална работа сборници “Празниците в детската градина”

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, ІV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, ІV ПГ Български език и литература Водещи идеи: Комплексен характер на обучението по български език и литература Интегрирано учебно съдържа-ние по всички образователни ядра Ясна структура Задълбочена работа по развитие на звуковата култура и граматически правилната реч; възприемане на художествена литература и попълване на активния лексикален запас; развитие на едрата и фината моторика

Български език и литература :

Български език и литература I гр. II гр. Свързана реч Звукова култура Грам.правилна реч Литературни произведения

Български език и литература :

Български език и литература ІV ПГ гр. Свързана реч III ПГ гр. Звукова култура Грам.правилна реч Литературни произведения Фина моторика

PowerPoint Presentation:

Български език и литература ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА за ІV ПГ – 45 бр.

Български език и литература :

Български език и литература ДИАГНОСТИКА II група III ПГ група I V ПГ група

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, IV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, I V ПГ Математика Водещи идеи: Стимулиране на познавател-ното и емоционалното отношение на детето за усвояване на математически знания Представяне на образователното съдържание чрез познат за децата приказен жанр/любими герои Формиране на количествените представи (за число) чрез забавни и лесни авторски стихчета-римушки Подходящи психомоторни упражнения

Математика:

Математика I група II група III ПГ I V ПГ Тема “Формиране на представи за число”

Математика:

Математика III ПГ ІV ПГ I група II група Тема “Геометрични тела”

PowerPoint Presentation:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА за ІV ПГ – 29 бр. Математика

Математика:

Математика Изходяща диагностика I група II група III ПГ ІV ПГ

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, IV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, I V ПГ Природен свят Водещи идеи: Формиране на познавателни умения за природни обекти, явления, свойства и закономерности Усвояване на знания и поведенчески модели за екологосъобразено поведение Нагледност и собствен “научен” опит в обучението Достъпност и придобиване на реални представи за процесите и явленията в природата Разнообразни форми на работа – индивидуална, групова, по двойки, фронтална Множество ролеви игри

Природен свят:

Природен свят I група III ПГ II група ІV ПГ Тема “Животни във водата”

Природен свят:

Природен свят III ПГ I V ПГ Тема “Природни явления - вода” II група I група

PowerPoint Presentation:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА за ІV ПГ – 10 бр. Природен свят

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, IV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, I V ПГ Социален свят Водещи идеи: Формиране на положителна нагласа към социални, културни и национални ценности Ориентиране в предметния и социалния живот на възрастните Равен шанс за социализиране и разгръщане на личния потенциал Усвояване на поведенченски умения за конструктивно меж-дуличностно общуване и взаи-модействие чрез българска реч Разнообразни ролеви игри и диагностични упражнения

Социален свят:

Социален свят I група II група III ПГ ІV ПГ Тема “Празници. Великден” Тема “Предметна среда”

PowerPoint Presentation:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАРТОНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА за ІV ПГ – 20 бр. Социален свят

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, IV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, I V ПГ Изобразително изкуство Водещи идеи: Комплексна подготовка, свързана с естетическо възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социалната действителност Естетическо възприемане на произведения на изобрази-телното изкуство Изграждане на личен изобразителен опит чрез активизиране на творческия потенциал на всяко дете Развитие на първостепенни сензомоторни и графологични умения

Изобразително изкуство:

Изобразително изкуство I група II група III ПГ ІV ПГ

Изобразително изкуство:

Изобразително изкуство Подготвителна група

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, IV ПГ:

Учебни материали за индивидуална работа на децата – I, II, III ПГ, I V ПГ Конструктивно-технически и битови дейности Водещи идеи: Усвояване на знания и правила за осъществяване на конструктивно-техническа дейност Активно възприемане на причинно-следствени връзки в предметно-практическата дейност Формиране на начални манипулативни умения, придобиване и развиване на нов сетивен опит Изява на креативните способности на детето Осъществяване на богати интегративни връзки с другите направления

Конструктивно-технически и битови дейности Работа с използване на щанци:

Конструктивно-технически и битови дейности Работа с използване на щанци I група II група III ПГ ІV ПГ

Конструктивно-технически и битови дейности:

Конструктивно-технически и битови дейности Подготвителна група Други техники на работа

PowerPoint Presentation:

Учебни материали за групова работа на децата – I и II група в ДГ Игрова култура Водещи идеи: Детето да открие света около себе си като достъпна и реална среда. Да бъдат осъществени паралели между яслената възраст и първа група. Да се поставят основите на самостоятелна и групова игрова дейност. Да се удовлетворят емоционалните потребности на възрастта. Да се формират начални умения за учене чрез игра.

PowerPoint Presentation:

Учебни материали за групова работа на децата – III ПГ, I V ПГ Игрова култура Водещи идеи: Интегрирано представяне на образователните направления Стимулиране на въображението и творческите способности на децата Решаване на проблемни ситуации Придобиване на увереност в собствените сили и възможности Развиващи игри, съобразени с тенденциите в развитието на съвременните деца Пълни методически разработки в книгата за учителя

PowerPoint Presentation:

Игрова култура и пресъздаване – ІІІ ПГ Игри с правила: • тип лото • тип домино • тип пъзел • тип карти • тип „Не се сърди, човече“ • движение по графична схема

PowerPoint Presentation:

Игрова култура и пресъздаване – ІV ПГ Игри с правила: • тип лото • тип домино • тип пъзел • тип карти • тип „Не се сърди, човече“ • движение по графична схема

Други учебни помагала папки с индивидуални картони за работа и методически указания за учителя :

Други учебни помагала папки с индивидуални картони за работа и методически указания за учителя

PowerPoint Presentation:

Деца със СОП 5–7 години Водещи идеи: Учене чрез игра Стимулиране на перцептивните функции и фината моторика Многократно изговаряне на думи и повторение на практически действия за сглобяване, налагане, попълване, лепене, изрязване Синхронизиране на поведенчески, практически, двигателни и вербални изисквания Тематично обвързване с основните образователни направления за предучилищно възпитание и подготвка Подпомагане включването на децата в общите групи

PowerPoint Presentation:

Деца със СОП 5–7 години Помагалото включва: • картони за индивидуална работа • методическо пособие за учители и родители

PowerPoint Presentation:

За бързоуспяващи деца – ІV ПГ

PowerPoint Presentation:

Интересни игрови упражнения, чрез които децата се учат: • да оцветяват предмети и картинки по зададен модел • да очертават цифри и букви по зададен модел • да дорисуват картинки в квадратна мрежа и по даден образец • да довършват логически редове • да търсят предмети, еднакви по форма, големина или цвят • да търсят закономерност при подредбата на картинките в реда и да продължат реда в съответствие с тази закономерност • да разглеждат картинки и да намират разликите Допълнителни занимания за 5–7-годишни деца

PowerPoint Presentation:

Упражненията развиват: • фина моторика • логическо мислене • наблюдателност • пространствено въображение • творчески способности • чувство за цвят, форма и композиция

PowerPoint Presentation:

Комплект „Прави и играй” за 5–6 годишни деца Всяка книжка съдържа: щанцовани картонени модели на превозни средства допълнителни елементи за игра и декори

PowerPoint Presentation:

Допълнителни занимания за 3–4 годишни деца

PowerPoint Presentation:

Стихове и песни за деца със CD

Материали в помощ на учителя :

Материали в помощ на учителя Обновени к ниги за учителя с: авторска концепция за всяко направление пълни методически разработки и подробно годишно разпределение за всички ситуации цялостно представяне на образователните направления “Музика” , “Физическа култура” и „Игрова култура и пресъздаване“ допълнителен материал (литературни и др. текстове, развиващи игри) според спецификата на всяко образователно направление Приложение с годишното разпределение за всички ситуации Нотен материал и 4 бр. Дидактични табла и материали за развиващи дейности

Материали в помощ на учителя :

Материали в помощ на учителя Образователно направление “Музика” Концептуални идеи: Музикалната анимация – иновацио-нен подход, в основата на който стои динамичното редуване на музикални активности, съпроводени с движение за едрата и фината моторика Интерактивността е водеща във всяка ситуация Детето е активен участник – изпълнител, имитатор, творец, партньор в групата Емоционален комфорт и позитивно отношение към активностите в детската градина чрез специално подбран музикален репертоар, движение, релаксация, развиващи игри Интеграция с всички образователни направления

Дидактични табла и материали:

Дидактични табла и материали Осигуряват възможност за интерактивна дейност Предлагат гъвкави модели за работа според конкретните особености на групата Съобразени са с учебното съдържание, представено в системата “Приятели”

Дидактични табла – комплект 16 бр.:

Дидактични табла – комплект 16 бр.

PowerPoint Presentation:

Тематични табла за бедствия и аварии – 4 бр. Автор: Галина Хайдар

Образователно направление „Музика” :

Автори: М. Нинова, М. Янкова, Д. Добрева Напълно нова разработка за I група, която ще съдържа: Примерно годишно разпределение на образователния материал. Методическа разработка на всички ситуации по учебни седмици. Текст и клавир на песни. Примерни сценарии за детски тържества и развлечения. Описание на музикални игри и забавления, подходящи за възрастта. Класически образци и съвременни интерпретации. „Бръмбо и приятели” – втори диск от поредицата музика за деца с автори Борис Карадимчев и Борислав Мирчев . Съдържа авторски песни, тематично свързани с образователното съдържание от раздела, други детски песни за слушане и изпълнение и класически музикални пиеси. ПРЕДСТОИ Образователно направление „Музика”

Предстоящи издания:

Предстоящи издания Автор: проф. дпн Н. Витанова Времето на първите седем години трябва да стане територия за едно целенасочено формиране на широк спектър от компетенции в областта на емоционалната култура.

Предстоящи издания:

Предстоящи издания Автори: Р. Тунева, Р. Дучева Учебно помагало за индивидуална работа с деца с обучителни трудности, общоречеви нарушения или гранични показатели за училищна готовност.

Планета на загадките:

Планета на загадките НОВО Дискът съдържа демонстрационна версия с електронни разработки на една комплексна тема от образователното съдържание за подготвителните групи в детската градина и в училище. Продуктът е съобразен с образователните принципи на одобрените от МОМН учебни помагала за подготвителните групи от програмните системи „Приятели” на ИК „Анубис” и „Приказни пътечки” и „Здравей, училище” на издателство „Булвест 2000”. Електронните разработки дават възможност на учителя да осъществи ефективни междупредметни връзки в условията на интерактивната игра и с това да обогати интелектуалния опит на децата. Използването им за организация на педагогическото взаимодействие осигурява въвеждането на най-съвременни методи за развиващо обучение.

Предимства на програмната система “Приятели”:

Предимства на програмната система “Приятели” Съвременна система с ясно заявен прагматичен подход Съдържанието на всяко учебно помагало е разпределено по месеци и учебни седмици с конкретна тема, задачи и дейности Улеснява учителите при планирането и осъществяването на конкретните дейности Осигурява обучение, възпитание и диагностика на децата, съгласно ДОИ и националната програма за предучилищно образование по всички направления с оглед и на индивидуалния потенциал на детето Предлага интегриран, комплексен и игрови подход в учебно - възпитателния процес, приемственост между всички възрастови групи и готовност за училище Предлага множество познавателни, развиващи и творчески игри, интегрирани във всяко направление. По този начин направление “Игрова култура и пресъздаване” е органично вплетено в образователното съдържание във всички активности и дейности Осигурява емоционален и психологически комфорт на детето като стимулира неговия личностен напредък, интелектуално развитие и себеутвърждаване Дава възможност за гъвкаво приложение на системата, съобразно конкретните условия и специфика на детската група Дава реални възможности за родителите да проследяват образователно-възпитателния процес на своето дете Изгражда положително отношение на децата към книгата и към учебния труд

PowerPoint Presentation:

Станете наши партньори и приятели Издателска къща "Анубис" Централен офис: гр. София 1124 ул. "Младен Павлов" № 1 Тел.: 02/944 16 43 Факс: 02/944 35 03 E-mail: ik . anubis @ anubis . bg ; anubis _ otzivi @ abv . bg www.anubis . bg Благодарим за вниманието!

authorStream Live Help