מצגת חוק רישוי שירותים לרכב למוסכים -

Views:
 
     
 

Presentation Description

פירוט עיקרי החוק למוסכים

Comments

Presentation Transcript

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016 סעיפים הנוגעים להתנהלות מוסכים

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

רישוי מתן שירותי רכב ורישוי מקצועות בענף הרכב סעיף 3 - לא ייתן אדם שירות רכב אלא אם כן קיבל רישיון מאת משרד התחבורה למתן אותו שירות ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה. סעיף 4 - לא יעסוק אדם במקצוע בענף הרכב אלא אם כן קיבל רישיון מאת משרד התחבורה לעסוק באותו מקצוע ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה . סעיף 12 - לא יעביר בעל רישיון לאחר את רישיונו אלא באישור משרד התחבורה בהחלטה מנומקת בכתב ובהתאם לתנאים שיורה משרד התחבורה. סעיף 13 - בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב לא יעסוק במקצועו באופן שיש בו חשש לניגוד עניינים בין עניין שלו לבין עניין של לקוחו , לרבות ניגוד עניינים בין עיסוקו במקצוע בענף הרכב לעיסוק אחר שלו.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

רישוי מתן שירותי רכב ורישוי מקצועות בענף הרכב סעיף 14 - משרד התחבורה רשאי להורות לבעל רישיון לעבור השתלמות מקצועית כפי שיורה לו, בשל התפתחות טכנולוגית או שינוי בתקינה או בחקיקה המצדיקים זאת ובכלל זה לדרוש חובת בחינה כתנאי לעמידה בחובה לעבור השתלמות כאמור. סעיף 15 - בעל רישיון יודיע למשרד התחבורה על כל שינוי שחל לגביו, הנוגע לתנאים לקבלת הרישיון או לעילות לסירוב לתת רישיון, בתוך 15 ימים מהיום שבו חל השינוי . סעיף 16 - בעל רישיון ימסור למשרד התחבורה דיווח על מתן שירות, לרבות פרטים על רכב או מוצר תעבורה, ובכלל זה פרטים לעניין כמות, איכות, התאמה לדרישות תקינה, דרכי הייבוא, הסחר והשיווק של רכב או של מוצר התעבורה. סעיף 17 -בעל רישיון למתן שירות רכב לא יסרב לתת שירות ללקוח המבקש לקבלו בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות ללקוח דומה, אלא אם כן הראה כי קיימים טעמים המצדיקים את אי-מתן השירות בתנאים דומים (בתקנות יקבע נסיבות ותנאים שייחשבו סירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים אי-מתן שירות, ותנאים שייחשבו דומים).

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

עיצום כספי לנותני שירות בתחום הרכב (סעיף 198 ) על פי סעיף 198 לחוק יוטל עיצום כספי בגובה של: יחיד - 75,000 ₪ , תאגיד - 100,000 ₪. אדם שנתן שירות רכב בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 3 אדם שעסק במקצוע בענף הרכב בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4 בעל רישיון שהעביר את רישיונו לאחר, בניגוד להוראות סעיף 12 בעל רישיון לעיסוק במקצוע בענף הרכב שפעל באופן שיש בו חשש לניגוד עניינים , או שהפר שהפר את כללי האתיקה המקצועית בניגוד להוראות סעיף 13 מנהל מקצועי של מוסך שלא עבר השתלמות מקצועית בהתאם להוראות לפי סעיף 14 בעל רישיון שלא הודיע למשרד התחבורה על שינוי שחל לגביו הנוגע לתנאים לקבלת הרישיון או לעילות לסירוב לתת רישיון, בניגוד להוראות סעיף 15 בעל רישיון שלא מסר למשרד התחבורה דיווח בהתאם להוראות סעיף 16. בעל רישיון למתן שירות רכב שסירב לתת שירות, בניגוד להוראות לפי סעיף 17

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

רישיון להפעלת מוסך (סעיף 127) זכאות לקבלת רישיון להפעלת מוסך תינתן למי שמתקיימים בו התנאים באים : 1 . לרשותו מקום מתאים להפעלת אותו סוג מוסך ולחניית כלי הרכב המטופלים במוסך והמאפשר תנאים הולמים לעובדי המוסך. 2. לרשותו ציוד או סוגי ציוד מתאימים להפעלת אותו סוג מוסך. 3. לרשותו מנהל מקצועי של מוסך המתאים להפעלת אותו סוג של מוסך שנוכח בו בשעות מתן השירות לציבור. 4. לרשותו ממלא מקום אחד לפחות למנהל המקצועי של המוסך, מבין עובדיו, מאושר על ידי משרד התחבורה.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

ביצוע פעולות ברכב (סעיף 128) לא ייתן אדם שירותי תיקון רכב, התקנה של מוצר תעבורה ברכב, אחזקה או בדיקה של רכב (בפרק זה – פעולות ברכב), אלא במוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך או במוסך נייד שניתן לו רישיון להפעלת מוסך נייד.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

חובת שילוט במוסך (סעיף 130) בעל רישיון להפעלת מוסך יציב שלט בולט לעין במקום הנראה לעיני הלקוחות במוסך, שיכלול פרטים אלה: 1 . שם המוסך ומספר הרישיון שלו. 2. סוג המוסך בהתאם לרישיון להפעלת מוסך שניתן לו. 3. אם הוא מוסך מומחה – התוצר שהוא מתמחה בטיפולו בהתאם לרישיון להפעלת מוסך מומחה שניתן לו לפי סעיף 129. 4. המחיר הכולל של שעת עבודה במוסך, במטבע ישראלי. בעל רישיון להפעלת מוסך לא יציג במוסך שלט הכולל פרטים שאינם תואמים את הרישיון הפעלת המוסך שניתן לו . עיצום כספי: בעל רישיון להפעלת מוסך שלא הציב שלט בהתאם להוראות לפי סעיף 130 או שהציג במוסך שלט הכולל פרטים שאינם תואמים את הרישיון להפעלת מוסך שניתן לו, בניגוד להוראות הסעיף: יחיד - 3,750 ₪ , תאגיד - 5,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

הצעת סוגי מוצרי תעבורה ללקוח במוסך (סעיף 131 א) בעל רישיון להפעלת מוסך יציע ללקוח, לשם ביצוע פעולה ברכב, יותר מסוג אחד של מוצר תעבורה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי המוצרים בטרם ייתן לו הצעת מחיר לפי סעיף 132, והכול זולת אם לא יכול היה להשיג יותר מסוג אחד כאמור במאמץ סביר; לעניין זה, "מאמץ סביר" – בדיקה בכל אלה: בפרסומים של בעלי רישיונות לסחר במוצרי תעבורה. אצל מוסכי השירות של יבואן מסחרי המייבא כלי רכב מתוצר הרכב הנוגע בדבר. אצל בעלי רישיונות לסחר במוצרי תעבורה. עיצום כספי: בעל רישיון להפעלת מוסך שהציע ללקוח סוג אחד של מוצר תעבורה בניגוד להוראות סעיף 131 (א ): יחיד - 7,500 ₪ , תאגיד - 10,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

הצעת סוגי מוצרי תעבורה ללקוח במוסך (סעיף 131 ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ביצוע פעולה ברכב, במסגרת אחריות , במסגרת טיפול בתקלת בטיחות סדרתית או במקרים אחרים שקבע שר התחבורה.   "סוג", של מוצר תעבורה – מוצר תעבורה מקורי, מוצר תעבורה חליפי או מוצר תעבורה משופץ;   "מוצר תעבורה משופץ" – מוצר תעבורה משומש, בין שהוא מוצר תעבורה מקורי ובין שהוא מוצר תעבורה חליפי, שעובד, נבדק והוכשר לשימוש ברכב.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

הצעת מחיר במוסך (סעיף 132 א) בעל רישיון להפעלת מוסך ייתן ללקוח הצעת מחיר שתכלול את הפעולות שהמוסך מציע כי יבוצעו ברכב, את מספר שעות העבודה הצפוי, את מוצרי התעבורה המוצעים לפי סעיף 131, את היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב ואת פירוט התשלומים ( בסעיף זה – הצעת מחיר ). הוראות סעיף זה יחולו גם אם גורם אחר, לרבות מבטח כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל –1970 , הוא שיישא בתשלום בעד ביצוע הפעולות ברכב כאמור, כולן או חלקן.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

הצעת מחיר במוסך (סעיף 132 ב, ג, ד, ה ) הצעת המחיר תינתן לראשונה ללקוח במסמך מודפס או בהודעת דואר אלקטרוני. בעל רישיון להפעלת מוסך רשאי, בהסכמת הלקוח, לעדכן את הצעת המחיר שנתן גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, ובלבד שיעדכן בהתאם לכך, בהקדם האפשרי, את הצעת המחיר הראשונה שנתן . בעל רישיון להפעלת מוסך יספק ללקוח את מוצרי התעבורה שפורטו בהצעת המחיר והוסכמו עם הלקוח. בעל רישיון להפעלת מוסך יעביר למשרד התחבורה, על פי דרישה ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו נמסרה לו הדרישה העתקים מהצעות מחיר ומחשבוניות שנתן ללקוחותיו . בעל רישיון להפעלת מוסך ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוחותיו, ובכלל זה הצעות מחיר מעודכנות, במשך שנה מיום נתינתן

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

עיצום כספי (סעיף 202) משרד התחבורה רשאי להטיל עיצום כספי על בעל רישיון להפעלת מוסך כדלקמן: לא נתן ללקוח הצעת מחיר, לרבות הצעת מחיר מעודכנת, בהתאם להוראות לפי סעיף 132 (א) או (ב). לא סיפק ללקוח מוצר תעבורה שפורט בהצעת המחיר ועליו הסכים עם הלקוח , בניגוד להוראות סעיף 132 (ג). לא העביר למנהל העתק מהצעות מחיר ומחשבוניות, בניגוד להוראות סעיף 132 (ד). מסר ליבואן מסחרי שהוא קשור עמו בהסכם מידע על שימוש במוצר תעבורה , בניגוד להוראות סעיף 134. יחיד - 7,500 ₪ , תאגיד - 10,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

התקנת מוצר תעבורה המתאים לדגם הרכב (סעיף 133) לא יתקין בעל רישיון להפעלת מוסך, מוצר תעבורה ברכב שאינו מתאים לדגם הרכב . עיצום כספי: בעל רישיון להפעלת מוסך שהתקין ברכב מוצר תעבורה שאינו מתאים לדגם הרכב , בניגוד להוראות: יחיד - 37,500 ₪ , תאגיד - 50,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

רישיון להפעלת מוסך נייד (סעיף 135 א) מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון להפעלת מוסך נייד: לרשותו רכב שיש בו מקום לנשיאת ציוד או סוגי ציוד מתאימים להפעלת מוסך נייד, והציוד או סוגי הציוד עומדים בדרישות שקבע משרד התחבורה. הוא מנהל מקצועי של מוסך שרישיונו מתיר לו לבצע פעולות ברכב המבוצעות במוסך נייד או שהוא מעסיק מנהל מקצועי של מוסך שיש לו רישיון כאמור ועומד לרשות המוסך הנייד בכל שעות פעילותו של המוסך.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

רישיון להפעלת מוסך נייד (סעיף 135 ב, ד) בעל רישיון להפעלת מוסך נייד ייתן שירותים אלה בלבד (על פי קביעת משרד התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה): תיקוני חירום לרכב. חילוץ רכב עד להגעתו למוסך. שירותי תחזוקה לצמיגים בהתאם לדרישות בטיחות, ובלבד שלא יינתנו בשול הדרך . על מוסך נייד ועל בעל רישיון להפעלת מוסך נייד יחולו ההוראות שלהלן: איסור התקנת מוצר תעבורה שאינו מתאים לדגם הרכב . פעילות התחזוקה ברכב תתבצע על פי הוראות היצרן בלבד.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

עיצומים כספיים (סעיפים 195, 198, 199) משרד התחבורה רשאי להטיל עיצום כספי על פעילות מוסך נייד כדלהלן: 1 . בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שנתן שירותים בניגוד להוראות סעיף 135(ב) : יחיד – 20,000 ₪ , תאגיד – 30,000 ₪. 2 . בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שהתקין ברכב מוצר תעבורה שאינו מתאים לדגם הרכב, בניגוד להוראות סעיף 133, החל לגביו לפי סעיף 135(ד): יחיד - 56,250 ₪ , תאגיד - 75,000 ₪ . 3. בעל רישיון להפעלת מוסך נייד שלא סימן על גבי הרכב המשמש כמוסך נייד את המילים "מוסך נייד" בהתאם להוראות סעיף 135 (ג ) יחיד - 3,750 ₪ , תאגיד - 5,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

הוראות מקצועיות לעניין ביצוע פעולות ברכב (סעיף 139) א. בעל רישיון להפעלת מוסך ומנהל מקצועי של מוסך יפעלו בהתאם להוראות יצרן הרכב לעניין ביצוע פעולות ברכב; כללו הוראות יצרן רכב את שעות העבודה הנדרשות לביצוע פעולות ברכב, יראו אותן כמשך הזמן המרבי לביצוע אותן פעולות ב. משרד התחבורה רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע פעולות ברכב ומתן הוראות מקצועיות שיחייבו את בעל רישיון להפעלת המוסך ואת המנהל המקצועי ובלבד שאינן סותרות את הוראות יצרן הרכב.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

עיצומים כספיים (סעיפים 195, 198, , 200, 199 ) משרד התחבורה רשאי להטיל עיצום כספי על הפועלים בניגוד לסעיף 139 כדלהלן : 1. בעל רישיון להפעלת מוסך או מנהל מקצועי של מוסך שפעל בניגוד להוראות יצרן הרכב או להוראות משרד התחבורה לעניין ביצוע פעולות ברכב, לפי העניין, כאמור בסעיף 139, עיצום כספי כדלקמן: יחיד - 56,250 ₪ , תאגיד - 75,000 ₪ . 2. בעל רישיון להפעלת מוסך או מנהל מקצועי של מוסך שביצע פעולות ברכב בניגוד להוראות לפי סעיף 139 (ב): יחיד - 37,500 ₪ , תאגיד - 50,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

בדיקת תקינותו של רכב שטופל במוסך (סעיף 141) א. מנהל מקצועי של מוסך אחראי לתקינות הפעולות שבוצעו ברכב שטופל במוסך , והוא יאשר את תקינותן לפני מסירת הרכב ללקוח. ב . בעל רישיון להפעלת מוסך לא ימסור רכב ללקוח אלא אם כן ניתן אישור המנהל המקצועי של המוסך. עיצום כספי: משרד התחבורה רשאי להטיל עיצום כספי על מנהל מקצועי של מוסך שלא אישר את תקינותן של פעולות שבוצעו ברכב או על בעל רישיון להפעלת מוסך שמסר רכב ללקוח לאחר שהרכב טופל במוסך, בלא אישור המנהל המקצועי כדלקמן : יחיד - 18,750 ₪ , תאגיד - 25,000 ₪ .

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

בדיקת תקינותו של רכב שטופל במוסך (סעיף 142) מנהל מקצועי של מוסך ידווח למשרד התחבורה או לרשות הרישוי על ליקויים בטיחותיים ברכב שהובא למוסך שלא תוקנו, העלולים לסכן את התנועה או את הבטיחות, והכול בהתאם להוראות שקבעו במשרד התחבורה. עיצום כספי: מנהל מקצועי של מוסך שלא דיווח למשרד התחבורה על ליקויים בטיחותיים ברכב, בניגוד להוראות הסעיף: יחיד - 37,500 ₪ , תאגיד - 50,000 ₪.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

חובת נוכחות של מנהל מקצועי במוסך ואישור ממלא מקום למנהל המקצועי (סעיף 143) א . מנהל מקצועי של מוסך יהיה נוכח במוסך בשעות מתן השירות לציבור , אלא אם כן נכח במוסך ממלא מקומו שאושר ע"י משרד התחבורה. ב . בעל רישיון להפעלת מוסך לא ייתן שירות רכב במוסך אם המנהל המקצועי של המוסך נעדר מהמוסך לתקופה העולה במצטבר על 60 ימים לפחות בשנה ; משרד התחבורה רשאי , בהחלטה מנומקת בכתב , להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

חובת נוכחות של מנהל מקצועי במוסך ואישור ממלא מקום למנהל המקצועי (סעיף 143) א. משרד התחבורה לא יאשר לאדם לשמש כממלא מקום של מנהל מקצועי של מוסך, אלא אם כן אותו אדם הוא בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך או שמתקיימים בו כל אלה : הוא בעל תעודת מקצוע, במקצוע ובסוג כפי שנקבע במשרד התחבורה, בתיאום עם משרד הכלכלה. הוא בעל תעודת מקצוע המתאימה לסוג הרישיון של המוסך. הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה במוסך בהתאם לתעודת המקצוע. המנהל המקצועי של המוסך הצהיר בכתב כי לאותו אדם יש יכולת מקצועית , ניסיון והכשרה מספיקים כדי למלא את מקומו. ב. משרד התחבורה רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שבהן ממלא מקום של מנהל מקצועי של מוסך יהיה פטור מקיום התנאים כולם או חלקם, בהתחשב בין השאר בסוג המוסך, במספר העובדים במוסך, בהיקף העבודה המתבצעת במוסך או בסוג הפעולות ברכב המתבצעות בו. ג. בעל רישיון להפעלת מוסך ינהל רישום לעניין היעדרות מהעבודה של המנהל המקצועי של המוסך העולה על יום עבודה אחד; רישום כאמור יישמר במשך שנה.

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

עיצומים כספיים (סעיפים 195, 198, 199) משרד התחבורה רשאי להטיל עיצום כספי, על מי שפעל שלא על פי הוראת החוק, כדלקמן: 1. בעל רישיון להפעלת מוסך שנתן שירות רכב ללא נוכחות המנהל המקצועי של המוסך, לתקופה העולה על 60 ימים בשנה או לתקופה העולה על תקופה שאישר לו משרד התחבורה לפי הרשום בסעיף 143(ב): יחיד - 75,000 ₪ , תאגיד - 100,000 ₪ . 2 . לגבי מנהל מקצועי של מוסך או ממלא מקומו לפי סעיף 143(ג) בעת שהוא ממלא את מקומו: 10,000 ₪ . 3. מנהל מקצועי של מוסך שלא היה נוכח במוסך בהתאם להוראות הסעיף : יחיד - 7,500 ₪ , תאגיד - 10,000 ₪ . 4. בעל רישיון להפעלת מוסך שלא ניהל רישום לעניין היעדרות מהעבודה של המנהל המקצועי של המוסך, בניגוד להוראות סעיף 143 (ה ): יחיד - 3,750 ₪ , תאגיד - 5,000 ₪

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144):

בירור תלונות לגבי בעלי רישיונות (סעיף 144) משרד התחבורה יברר תלונות של לקוחות לגבי פעילותם של בעלי רישיונות

authorStream Live Help