cách nấu món tình yêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ðói lòng an n?a ký sim U?ng hai lít nu?c di tìm ngu?i yêu CÁCH N?U MÓN TÌNH YÊU

Slide 2: 

THÀNH PH?N: 100 gr TÌNH B?N, 500 gr TÌNH YÊU, 200 gr HY SINH, 100 gr THÀNH TH?T, 1 lít THUONG YÊU, 1 lít TÔN TR?NG.

Slide 3: 

THAØNH PHAÀN (Tieáp theo): - 100 gr HY V?NG, - 200 gr CHAM SÓC, - 1/2 lít LÒNG TIN, - 1/3 lít N? CU?I, - 1 Ði?n tho?i (di d?ng càng t?t). - 1 Email Account

Slide 4: 

CAÙCH LAØM: - Tr?n TÌNH B?N v?i THÀNH TH?T, cho thêm vài cu?c ÐI?N THO?I. - K? dó, d?t TÌNH YÊU lên trên, d? h?t HY VONG và LÒNG TIN vào tr?n d?u. - Nh?i m?nh và d?u tay, ? th?t lâu d? THÀNH TH?T th?m sâu vào TÌNH B?N.

Slide 5: 

N?m th? tru?c khi dem n?u: - N?u hoi m?n thì ph?i thêm vào m?t chút HY SINH. - N?u có v? d?ng thì ph?i thêm vào th?t nhi?u THA TH?. - N?u không d? ng?t thì thêm vào m?t chén THUONG YÊU.

Slide 6: 

Khi th?y món an có v? khác thu?ng thì ph?i có m?t ngay v?i N? CU?I d? làm cho món an ngon tr? l?i. Th?i gian n?u lâu hay mau: Không Thành V?n Ð?! Món này ngon hay không là tùy thu?c vào ngu?i n?u có theo dõi và cham sóc k? hay không.

Slide 7: 

Trong khi n?u, nh? s?p d?t TÔN TR?NG xung quanh. N?u xong nh? t?t l?a n?u không mu?n TÌNH YÊU … b?c khói !

Slide 8: 

M?i ngày nh? ÐI?N THO?I ho?c EMAIL d? hâm nóng món an. Mu?n món an ngon lâu thì ph?i c?t trong YÊU THUONG và CHAM SÓC.

Slide 9: 

Th?t ra, TÌNH YÊU là s? hòa h?p c?a hai tâm h?n Thành th?t, bi?t Hy sinh, Tha th?, bi?t Tôn tr?ng, Thuong yêu và Cham sóc l?n nhau.

Slide 10: 

Chúc các b?n thành công...

authorStream Live Help