4cauhoihinhvuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 4 Câu h?i Hình vuông!

4 câu h?i hình vuông : 

2 Hãy nhìn hình bên trái. B?n s? có 4 câu h?i v? 4 hình vuông này. B?n s?n sàng chua? B A D C 4 câu h?i hình vuông

4 câu h?i hình vuông : 

3 Q 1 Câu h?i 1 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông A thành 2 ph?n b?ng nhau. D? quá! Ph?i không b?n? B A D C 4 câu h?i hình vuông

4 câu h?i hình vuông : 

4 Q 1 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông A thành 2 ph?n b?ng nhau. Ðây là gi?i dáp! B A D C 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 1

4 câu h?i hình vuông : 

5 Q 2 Câu h?i 2 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông B thành 3 ph?n b?ng nhau. Không khó l?m! B A D C 4 câu h?i hình vuông

4 câu h?i hình vuông : 

6 Q 2 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông B thành 3 ph?n b?ng nhau. Ðây là gi?i dáp! B A D C 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 2

4 câu h?i hình vuông : 

7 Q 3 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông C thành 4 ph?n b?ng nhau. Coi b? khó? Ðúng v?y! B A D C 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 3

4 câu h?i hình vuông : 

8 Q 3 B A D C 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 3 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông C thành 4 ph?n b?ng nhau. Ðây là gi?i dáp!

4 câu h?i hình vuông : 

9 S?n sàng nhé! Ðây là câu h?i cu?i cùng! B A D C 4 câu h?i hình vuông

4 câu h?i hình vuông : 

10 Q 4 Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. K? l?c th? gi?i là 7 giây thôi d?y! B A D C 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

11 Q 4 B A D C Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. Có gi?i dáp chua? 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

12 Q 4 B A D C Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. Coi b? khó à nghen? 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

13 Q 4 B A D C Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. Ðây là gi?i dáp! 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

14 Q 4 B A D C Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. Có th?c s? là khó không? 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

15 Q 4 B A D C Hãy chia ph?n tr?ng trong hình vuông D thành 7 ph?n b?ng nhau. N?u b?n không gi?i dáp du?c, dó là vì d?u óc b?n dã tìm ki?m 1 l?i gi?i ph?c t?p! 4 câu h?i hình vuông Câu h?i 4

4 câu h?i hình vuông : 

16 Bài h?c: H?u h?t các l?n, tâm trí c?a chúng ta b? ám ?nh quá nhi?u b?i nh?ng tru?ng h?p tu?ng là ph?c t?p mà th?t ra r?t don gi?n. Khi chúng ta d?n m?t bác si chuyên khoa v?i b?nh nhúc d?u, thì s? ch?n doán s? là b?nh dau n?a d?u (migraine) tr?m tr?ng, tr? lên! Chúng ta nghi r?ng v?n d? này ph?c t?p,và chúng ta b? m?c vào ám ?nh dó, trong khi có th? gi?i quy?t d? dàng, don gi?n. 4 câu h?i hình vuông

Slide 17: 

17 Hãy don gi?n trong d?i s?ng! Thành d?t l?n nh?t c?a con ngu?i là s? don gi?n!

Slide 18: 

18 CHÚC B?N 1 NGÀY VUI V?! H?t

authorStream Live Help