Nhung Nguoi Ban

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: quanglinh (135 month(s) ago)

I like it

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ngu?i b?n quí m?n c?a tôi...

Slide 2: 

N?u nhu b?n vui lòng,xin hãy g?i b?n tin này t?i t?t c? các b?n t?t c?a mình…

… hãy ch? xem s? có bao nhiêu ngu?i tr? l?i cho b?n? : 

… hãy ch? xem s? có bao nhiêu ngu?i tr? l?i cho b?n?

Dù b?n b?u th? nào di chang n?acung ph?i quan tâm t?i b?n thân mình. : 

Dù b?n b?u th? nào di chang n?acung ph?i quan tâm t?i b?n thân mình.

B?n bè tuy không thu?ng xuyên liên h? v?i nhau, nhung v?n c? nh? t?i nhau.

Hãy u?ng ít trà s?a, không nên an nhi?u d? ng?t vàtránh xa ngu?n di?n cao th?. : 

Hãy u?ng ít trà s?a, không nên an nhi?u d? ng?t vàtránh xa ngu?n di?n cao th?.

Slide 7: 

Ban ngày hãy u?ng nhi?u nu?c vào, bu?i t?i c?n u?ng ít di. Không u?ng quá 2 c?c cà phê m?t ngày.

Slide 8: 

Hãy an ít th?c an có nhi?u d?u và thu?ng xuyên di b?.

Slide 9: 

Sau 5 gi? chi?u không an nhi?u, an no. M?i ngày không u?ng quá 1 ly ru?u.

Slide 10: 

N?a gi? tru?c lúc di ng? mà u?ng thu?c thì c?n tránh u?ng thu?c xong là di n?m ngay.

Slide 11: 

Trung bình c?n ng? d? 6 gi?, n?u b?n làm vi?c nhi?u c?n ph?i ng? 8 gi?.

Slide 12: 

Không s? d?ng di?n tho?i di d?ng khi ch? th? ngu?n di?n gi?m xu?ng còn 1 v?ch. B?i b?c x? lúc này l?n g?p 1.000 l?n so v?i lúc bình thu?ng.

Slide 13: 

Còn ph?i nh? cho là nghe di?n tho?i b?ng tai bên trái, b?i nghe di?n tho?i ? tai bên ph?i s? tr?c ti?p làm t?n thuong d?n d?i não.

Slide 14: 

Hãy l?y s?c kh?e làm trung tâm. KHÁI NI?M M?I C?A NAM 2009:

2 “Ði?m” co b?n:G?p ph?i s? vi?c nào dó hãy bình thu?ng hóa nó m?t chút,Nhìn th? gi?i l? m? m?t chút. : 

2 “Ði?m” co b?n:G?p ph?i s? vi?c nào dó hãy bình thu?ng hóa nó m?t chút,Nhìn th? gi?i l? m? m?t chút.

Slide 16: 

Hãy “Quên di” 3 th?: - Quên di tu?i tác, - Quên di quá kh?, - Quên di ân oán.

Slide 17: 

“C?n có” 4 th?: - Có ngu?i yêu b?n chân thành, - Có b?n tri k?, - Có s? nghi?p hu?ng lên, - Có noi ? ?m áp.

Slide 18: 

“C?n” làm du?c 5 th?: - C?n ca hát, - C?n nh?y múa, - C?n s? d?p d?, - C?n cu?i vui, - C?n tha thi?t, m?m m?i.

Slide 19: 

6 th? “Không th? du?c”: - Không d? dói r?i m?i an, - Không d? khát r?i m?i u?ng, - Không d? nhíp m?t l?i r?i m?i di ng?, - Không d? m?t r?i m?i ch?u ngh? ngoi, - Không d? phát b?nh r?i m?i di khám, - Không ch? d?n khi già d? r?i ng?i ân h?n.

Slide 20: 

Ti?p nh?n du?c n?i dung nhân van trong t?p tin này r?i, thì hãy chuy?n nó t?i t?ng b?n h?u mà mình quý m?n! Nh? làm cho du?c di?u này nhé...

Slide 21: 

…Chúc b?n luôn luôn vui v?! Ngu?i B?n Vui Tánh

authorStream Live Help