Doi Dep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: vhcuong85 (105 month(s) ago)

thanhk you!

Presentation Transcript

Slide 1: 

ÐÔI DÉP Tho : Nguy?n Trung Kiên PPS : Nguy?n Quan 2009

Slide 2: 

Bài tho d?u , Anh vi?t t?ng Em . Là bài tho , Anh k? v? ‘’  Ðôi Dép ‘’

Slide 3: 

Khi n?i nh? , ? trong lòng da - di?t .! Nh?ng v?t t?m - thu?ng , cung vi?t thành tho ..

Slide 4: 

Hai chi?c dép kia , g?p nhau t? bao - gi? ..? Có yêu nhau dâu , mà ch?ng r?i n?a bu?c .!.

Slide 5: 

Cung gánh - vác , nh?ng n?o du?ng xuôi ngu?c . Lên th?m nhung , xu?ng cát b?i cùng nhau .!

Slide 6: 

Cùng bu?c , cùng mòn , không k? th?p ngu?i cao . Cùng chia - s? , s?c ngu?i d?i chà d?p ..

Slide 7: 

D?u vinh , nh?c, không di cùng ngu?i khác . S? - ph?n chi?c n?y , ph? - thu?c chi?c kia .

Slide 8: 

N?u ngày nào , m?t chi?c dép m?t di . M?i thay - th? , d?u tr? nên kh?p - khi?ng .! Gi?ng nhau l?m , nhung ngu?i d?i s? bi?t . Hai chi?c n?y , ch?ng ph?i m?t dôi dâu ..

Slide 9: 

Cung nhu mình , trong nh?ng lúc v?ng nhau . Bu?c h?t - h?ng , c? nghiêng v? m?t phía .. D?u bên c?nh , dã có ngu?i thay - th? . Mà trong lòng , n?i nh? c? chênh - vênh .!

Slide 10: 

Ðôi dép vô - tri , kh?ng - khít song - hành .! Ch?ng th? - nguy?n , mà không h? gi? - d?i ..

Slide 11: 

Ch?ng h?a - h?n , mà không h? ph?n - b?i . L?i di nào , cung có m?t c? dôi .

Slide 12: 

Không th? thi?u nhau , trên bu?c du?ng d?i . D?u m?i chi?c , có m?t bên ph?i , trái .

Slide 13: 

Nhung Tôi yêu Em , b?i nh?ng di?u ngu?c l?i . G?n - bó d?i nhau , vì m?t l?i di chung .. Hai m?nh d?i , th?m - l?ng bu?c song - song .! S? d?ng l?i , khi ch? còn m?t chi?c ..

Slide 14: 

( S? d?ng l?i , khi ch? còn m?t chi?c ..)

Slide 15: 

Ch? còn m?t , là không còn gì h?t … N?u không tìm du?c , chi?c th? hai kia … ( Nguy?n Trung Kiên )

Slide 16: 

ÐÔI DÉP Tho : Nguy?n Trung Kiên PPS : Nguy?n Quan H?T

authorStream Live Help