ĐÊM VUI MỪNG - Silent Night

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chuong trình VAN HÓA NGH? THU?T ÐÊM VUI M?NG SILENT NIGHT TRANQUILLE NUIT - SAINTE NUIT (8)

Slide 2: 

Nh?c: F. GRUBER L?i Vi?t: VU THÁI HÒA

Slide 4: 

Suu t?m th?c hi?n: Jean Paul Vu

Slide 5: 

Ðêm Vui M?ng - Ðêm Yên Bình

Slide 6: 

Chúa Ð?t Tr?i, dã Giáng Tr?n

Slide 7: 

Trong hang dá Bê Lem Ch?n th?p hèn

Slide 8: 

Không chan d?p Gi?a dêm tuy?t roi nhi?u

Slide 9: 

Ôi Thiên Chúa Vua Tình Yêu d?n

Slide 10: 

Chúa Thuong Tr?n th? Quên thân mình

Slide 11: 

Ðêm Vui M?ng Ðêm không cùng

Slide 12: 

Ð?ng C?u Chu?c dã Giáng Tr?n

Slide 13: 

Ðem Thuong M?n chi?u soi ch?n h?n thù

Slide 14: 

Ðem Bác Ái d?n ai s?ng khó nghèo

Slide 15: 

Vinh Danh Chúa trên Tr?i cao th?m

Slide 16: 

Xu?ng muôn H?ng Phúc cho Nhân tr?n

Slide 17: 

ÐÊM VUI M?NG (SILENT NIGHT) Nh?c: F GRUBER L?i Vi?t: VU THÁI HÒA

Slide 19: 

Nhân d?p Giáng Sinh, và Nam M?i CHUONG TRÌNH VAN HÓA NGH? THU?T Kính Chúc Qúy V? m?t Mùa Giáng Sinh và m?t Nam M?i An Vui, H?nh Phúc và Th?nh Vu?ng Ch? biên: VU THÁI HÒA

authorStream Live Help