ĐÊM THIÊNG LIÊNG (O Holy Night)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ÐÊM THIÊNG LIÊNG (O HOLY NIGHT) CHUONG TRÌNH VAN HÓA NGH? THU?T

Slide 2: 

* Nh?c: ADOLPHE CHARLES ADAMS * L?i Vi?t: VU THÁI HÒA

Slide 3: 

Ðêm nay, Ðêm Thánh ngoài kia giá l?nh tuy?t tr?ng ng?n

Slide 4: 

Chúa yêu nhân l?ai, sinh xu?ng th? gi?a dêm l?nh

Slide 5: 

Ðêm nay Thiên S? truy?n rao Tin M?ng kh?p cõi tr?n

Slide 6: 

Có Vua Tr?i d?t, Ngài giáng th? gánh t?i phàm

Slide 7: 

Trong hang dá l?nh Tr? Tho n?m gi?a bò v?i chiên

Slide 8: 

Mau theo Sao l? tìm d?n d? Kính Th? di.

Slide 9: 

Hãy vui m?ng lên Ng?i khen và cùng ca vang Thiên Chúa Vua Tình Yêu

Slide 10: 

Ðã sinh ra dêm nay trên d?t Bê-Lem Ngu?i oi, Hãy d?n mau u lên nào Ðã sinh ra dêm nay trên d?t Bê-Lem, Ngu?i oi, hãy d?n mau u lên nào

Slide 11: 

Th? l?y Chúa di

Slide 12: 

Muôn dân hãy d?n cùng dâng lên l?i ca chúc t?ng

Slide 13: 

Chúa thuong nhân l?ai nay giáng th? ch?n co hèn

Slide 14: 

Nhân gian tam t?i chìm sâu trong vùng t?i l?i nhi?u

Slide 15: 

Hãy mau t? h?i Tr? v? ngay chính di nào

Slide 16: 

Vinh Danh Chúa Tr?i Bình an tr?n th? tràn kh?p noi

Slide 17: 

An vui d?n ngu?i Thi?n Tâm mà có lòng ngay

Slide 18: 

Hãy vui m?ng lên Ng?i khen và cùng ca vang Thiên Chúa Vua Tình Yêu

Slide 19: 

Ðã sinh ra dêm nay trên d?t Bê-Lem

Slide 20: 

Ngu?i oi, Hãy d?n Mau u lên nào Th? l?y Chúa di

Slide 21: 

ÐÊM THIÊNG LIÊNG (O HOLY NIGHT) Nh?c: ADOLPHE CHARLES ADAMS - L?i Vi?t: VU THÁI HÒA Suu t?m tranh, nh?c trên Internet Th?c hi?n Slideshow: Jean Paul Vu

Slide 22: 

Nhân d?p Giáng Sinh và Nam M?i Chuong trình Van Hóa Ngh? Thu?t Kính Chúc Qúy V? m?t mùa Giáng Sinh và m?t Nam M?i Bình An, Th?nh Vu?ng và H?nh Phúc Ch? biên: VU THÁI HÒA Chuong trình VAN HÓA NGH? THU?T

authorStream Live Help