ĐIỆP KHÚC MỘT CUỘC TÌNH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NH?NG H?A PH?M KH?A THÂN TUY?T V?I C?A TH? GI?I

Slide 3: 

nh?c: A TIME FOR US

Slide 4: 

ÐI?P KHÚC M?T CU?C TÌNH - L?i Vi?t: VU THÁI HÒA

Slide 5: 

Anh dã di r?i,

Slide 6: 

ngày vui v?t qua

Slide 7: 

bi?t ai dìu em bu?c trong nh?ng chi?u

Slide 8: 

n?ng xuân h?ng lai láng

Slide 9: 

Nh?ng phút m?n n?ng gi? ch? là mo

Slide 10: 

tình khu?t …m?

Slide 11: 

d? nh? thuong kia n?ng triu trong tim

Slide 12: 

t? dây .

Slide 13: 

Còn nh?,

Slide 14: 

ngày xua

Slide 15: 

hai d?a dìu nhau

Slide 16: 

cùng mo thành Tiên

Slide 17: 

d? mãi

Slide 18: 

d?p dôi

Slide 19: 

Thôi bi?t nói gì

Slide 20: 

tình xa t?m tay

Slide 21: 

nh?ng k? ni?m yêu , cung xa xôi r?i

Slide 22: 

có bao gi? d?n n?a

Slide 23: 

Anh có hay r?ng

Slide 24: 

d?i em t? khi

Slide 25: 

tình l?…làng

Slide 26: 

thì d?ng cay kia dày xéo

Slide 27: 

d?n muôn ngàn nam.

Slide 32: 

?

Slide 33: 

Còn nh?

Slide 34: 

Ngày xua

Slide 35: 

Hai d?a

Slide 36: 

G?p nhau

Slide 37: 

? gi?a

Slide 38: 

Cu?c vui

Slide 39: 

R?i h?a

Slide 40: 

Ð?p dôi

Slide 41: 

Ca khúc ÐI?P KHÚC M?T CU?C TÌNH (A TIME FOR US) L?i Vi?t: VU THÁI HÒA

authorStream Live Help