MICHELANGELO (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MICHELANGELO, BUONARROTI (1475 – 1564) NH?NG KI?T TÁC H?I H?A TRANG TRÍ TRONG TÒA THÁNH VATICAN (Ph?n 1) Suu t?m và th?c hi?n slideshow: JEAN PAUL VU http://www.dunglac.net/slideshow

Slide 2: 

Nh?ng bích h?a c?a Michelangelo, Buonarroti (1475-1564) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 8: 

Thiên Chúa d?ng lên ánh sáng và bóng t?i (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 14: 

Thiên Chúa d?ng lên m?t tr?i và m?t trang (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 16: 

Thiên Chúa d?ng lên d?t và bi?n (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 23: 

Thiên Chúa d?ng lên Adam (1508-1512) trang trí trong Sistine Chapel - Vatican

Slide 24: 

Thiên Chúa d?ng lên Eve (1508-1512) trang trí trong: Sistine Chapel - Vatican

Slide 25: 

Adam và Eve trong vu?n d?a dàng

Slide 26: 

Adam và Eve sau khi ph?m t?i an trái c?m b? Thiên Chúa du?i ra kh?i vu?n d?a dàng (1508-1512) trang trí trong: Sistine Chapel - Vatican

Slide 27: 

Ðón xem ph?n 2 MICHELANGELO, BUONARROTI NH?NG KI?T TÁC H?I H?A TRANG TRÍ TRONG TÒA THÁNH VATICAN JEAN PAUL VU suu t?m và th?c hi?n slideshow

authorStream Live Help