Tranh Công Giáo HS Vũ Thái Hòa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRANH CÔNG GIÁO H?a si VU THÁI HÒA ch? d? Slideshow: UYÊN UYÊN Nh?c n?n: Little Drummer boy

Slide 2: 

BÀN THÁNH tranh: VU THÁI HÒA

Slide 3: 

N?NG XUÂN tranh: VU THÁI HÒA

Slide 4: 

CHÚA GIÁNG SINH (Mi?n Nam) tranh: VU THÁI HÒA

Slide 5: 

C?M T? CHÚA – tranh: VU THÁI HÒA

Slide 6: 

CHÚA LÀ S? S?NG tranh: VU THÁI HÒA

Slide 7: 

M?U T? tranh: VU THÁI HÒA

Slide 8: 

CHÚA GIÁNG SINH (Mi?n Trung) tranh: VU THÁI HÒA

Slide 9: 

HOA ANH ÐÀO tranh: VU THÁI HÒA

Slide 10: 

TRÊN TAY M? tranh: VU THÁI HÒA

Slide 11: 

QUA TH?P T? Ð?N VINH QUANG tranh: VU THÁI HÒA

Slide 12: 

NAM T?M BÁNH VÀ HAI CON CÁ tranh: VU THÁI HÒA

Slide 13: 

NG? ÐI CON tranh: VU THÁI HÒA

Slide 14: 

Ð?C M? LAVANG tranh: VU THÁI HÒA vu thái hòa

Slide 15: 

C?U NGUY?N HÒA BÌNH – tranh: VU THÁI HÒA

Slide 16: 

CHÚA GIÁNG SINH (Mi?n B?c) tranh: VU THÁI HÒA

Slide 17: 

XUÂN MI?N CAO – tranh: VU THÁI HÒA

Slide 18: 

CHU?I MÂN CÔI tranh: VU THÁI HÒA

Slide 19: 

TÀ ÁO NOEL – tranh: VU THÁI HÒA

Slide 20: 

CÂY PHÚC VU?N THIÊNG tranh: VU THÁI HÒA

Slide 21: 

TR?U CAU tranh: VU THÁI HÒA

Slide 22: 

S?C S?NG Ð?C TIN tranh: VU THÁI HÒA

Slide 23: 

Ð?C CHÚA CHA – tranh: VU THÁI HÒA

Slide 24: 

TÔI TIN XÁC LOÀI NGU?I NGÀY SAU S?NG L?I tranh: VU THÁI HÒA

Slide 25: 

TÌNH M?U T? tranh: VU THÁI HÒA

Slide 26: 

BÓNG TH?P T? tranh: VU THÁI HÒA

Slide 27: 

VUONG CUNG THÁNH ÐU?NG SÀI-GÒN tranh: VU THÁI HÒA

Slide 28: 

TRANH CÔNG GIÁO ch? d? H?a si: VU THÁI HÒA Nhac n?n: Little Drummer Boy – Slideshow: UYÊN UYÊN

authorStream Live Help