Nhat Ngan_Hue Va Em_Bach Kim Cuong Minh Ky_Truc Phuong_Duy Khanh_ Kim

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Nhat Ngan_Hue Va Em_Bach Kim Khanh Bang Tam Nguyen Thien Doan Trinh Cong Son Ha Thanh Lich Nhạc Sĩ Thanh Trang Ca sĩ Hà Thanh Lịch Nhat Truong Tran Thien Thanh Pham Duy Khanh Duy Trac Duc Huy Truc Phuong Thanh Trang Ngo Thuy Mien Vu Duc Sao Bien Tu Cong Phung Cung Tien Bach Kim Cuong Empire Tuan Khanh Hoang Nguyen Hien Truc Phuong Le Dinh Hoang Kim Chi Quoc Dung Le Minh Bang Hoang Linh Duy Nhat Truong Sa Nhat Ngan Chau Dinh An Trinh Nam Son Lam Hoang Hong Van Manh Phat

Comments

Presentation Transcript

Ca si B?ch Kim : 

Ca si B?ch Kim

Hu? Và EmNh?c Si Nh?t Ngân : 

Hu? Và EmNh?c Si Nh?t Ngân

Slide 12: 

Album Hu? M?ng Mo 2010

Slide 16: 

Kim Cuong Empire ReMixed ReMastered 08/2010

Slide 34: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát chân tình r?t Hu? c?a B?ch Kim Order on international Music Market AMAZON and iTunes

Slide 36: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 39: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c qu?c t? AMAZON and iTunes

Slide 43: 

Quí thính gi? yêu thích ti?ng hát chân tình trong tr?ng c?a B?ch Kim Mua album trên th? tru?ng âm nh?c toàn c?u AMAZON and iTunes

authorStream Live Help