Lam Phuong_Em Di Roi_Ha Thanh Lich Nhat Truong Tran Thien Thanh Truc P

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Lam Phuong_Em Di Roi Tran Trinh Pham Duy Khanh Nhat Ngan Khanh Bang Tam Nguyen Thien Doan Trinh Cong Son Ha Thanh Lich Nhạc Sĩ Thanh Trang Ca sĩ Hà Thanh Lịch Nhat Truong Tran Thien Thanh Pham Duy Khanh Duy Trac Duc Huy Truc Phuong Thanh Trang Ngo Thuy Mien Vu Duc Sao Bien Tu Cong Phung Cung Tien Bach Kim Cuong Empire Tuan Khanh Hoang Nguyen Hien Truc Phuong Le Dinh Hoang Kim Chi Quoc Dung Le Minh Bang Hoang Linh Duy Nhat Truong Sa Chau Dinh An Trinh Nam Son Lam Hoang Hong Van Manh Phat

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 


Slide 7: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Musical Vocal Artist at Epic

Slide 9: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c nh? nhàng Em Ði R?i ReMixed & ReMastered 08/2010

Slide 11: 

c?a nh?c s? Lam Phuong ReMixed 08 - 2010

Slide 15: 

trích t? album Somewhere Cõi Tình ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 19: 

ReMixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 25: 

Kim Cuong Production ReMixed & ReMastered August 2010

Slide 39: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng ngh? trong d?c nhi?m khám phá không gian vô t?n c?a ngh? thu?t âm nh?c d?nh cao Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 42: 

Các quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 46: 

Các quí thính gi? yêu thích ti?ng hát ng?t ngào say d?m c?a Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 49: 

Các quí thính gi? yêu thích ti?ng hát g?i nh? k? ni?m Hà Thanh L?ch Order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 51: 

Các quí thính gi? yêu thích ti?ng hát yêu duong da di?t c?a Hà Thanh L?ch order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help