Ngo Thuy Mien_Tinh Khuc Buon_Ha Thanh Lich_Nhat Truong_Tran Thien Than

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Ngo Thuy Mien_Tinh Khuc Buon Pham Duy Khanh Ha Thanh Lich Da Khuc Seranade Chau Dinh An Lam Phuong TranTrinh Nhat Ngan Khanh Bang Nguyen Thien Doan Trinh Cong Son Nhạc Sĩ Thanh Trang Ca sĩ Hà Thanh Lịch Nhat Truong Tran Thien Thanh Duy Trac Duc Huy Truc Phuong Vu Duc Sao Bien Tu Cong Phung Cung Tien Bach Kim Cuong Empire Tuan Khanh Hoang Nguyen Hien Truc Phuong Le Dinh Hoang Kim Chi Quoc Dung Le Minh Bang Hoang Linh Duy Nhat Truong Sa Chau Dinh An Trinh Nam Son Lam Hoang Hong Van Manh Phat

Comments

Presentation Transcript

Slide 6: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocal Artist

Slide 9: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c Tình Khúc Bu?n Mixed 08/2010

Slide 14: 

c?a nh?c s? Ngô Th?y Miên Mixed 08 - 2010

Slide 24: 

trích t? album Mua Mùa H? Mixed and Mastered 08/2010

Slide 26: 

Hòa Âm: Minh Quân D.A., Giáo su âm nh?c d?i h?c Hoa K? Ðang Quang

Slide 29: 

Mixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 31: 

Kim Cuong Production Mixed & Mastered August 2010

Slide 39: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng trong d?c nhi?m khám phá không gian vô h?n c?a ngh? thu?t âm nh?c thu?ng d?nh Vi?t Nam Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 42: 

Các b?n có b? cu?n hút b?i ti?ng hát dam mê lãng m?n c?a Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 43: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 45: 

Các b?n có b? sa vào ?o giác du?c t?o ra b?i ti?ng hát Khôi nguyên Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 46: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát liêu trai Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help