Pham Duy Quang_Kiep Dam Me_Ha Thanh Lich_Nhat Truong_Tr

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Pham Duy Quang Kiep Dam Me Van Phung Hoang Trong Thanh Lam Truong Dan Tuong Du Quoc Dung Bach Kim Cuong Nhu Quynh Manh Dinh Giao Che Linh Phi Nhung Bang Tam Dang The Luan Dam Vinh Hung Tam Doan Chuan Tu Linh Ho Ngoc Ha Quynh Huong The Son Nhat Dinh Le Quang Dung Tuan My Tam Huyen Dan Nguyen Thien Doan Hoang Kim Chi Huynh Gia Tuan Anh Don Ho Le Thu Phuong Thanh Dong Duong Hong Van Khanh Duy Trac Si Phu Loan Chau Hoang Nam To Thanh Tung Khuc Lan Tran Quang Nam Viet Anh Tran Thu Ha

Comments

Presentation Transcript

Slide 6: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocalist

Slide 10: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c bi k?ch hóa Ki?p Ðam Mê The Obsessive Life Mixed & Mastered 08/2010

Slide 13: 

c?a nh?c s? Ph?m Duy Quang Mixed 08 - 2010

Slide 19: 

trích t? album Hà Thanh L?ch, Ti?ng hát Khôi Nguyên Mixed and Mastered 08/2010

Slide 26: 

ReMixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker Mixed and Mastered 08/2010

Slide 30: 

Kim Cuong Production Mixed & Mastered August 2010

Slide 42: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng ngh? trong d?c nhi?m khám phá không gian vô h?n c?a ngh? thu?t âm nh?c d?nh cao Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 45: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát dam mê d?y bi k?ch c?a Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 47: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát dam mê Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 49: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát d? thuong Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 50: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát ng?t ngào thánh thót Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help