Pham Duy_Kiep Nao Co Yeu Nhau_Ha Thanh Lich_Nhat Truong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Pham Duy_Kiep Nao Co Yeu Nhau Giao Che Linh Phi Nhung Bang Tam Dang The Luan Dam Vinh Hung Tam Doan Chuan Tu Linh Ho Ngoc Ha Quynh Huong The Son Nhat Dinh Le Quang Dung Tuan My Tam Huyen Dan Nguyen Thien Doan Hoang Kim Chi Huynh Gia Tuan Anh Don Ho Le Thu Phuong Thanh Dong Duong Hong Van Khanh Duy Trac Si Phu Loan Chau Hoang Nam To Thanh Tung Khuc Lan Tran Quang Nam Viet Anh Tran Thu Ha Kevin Khoa Nguyen Ha Truong Hai Dinh Tram Ca Vo Ta Han Minh Duc Hoai Trinh Nu Thang Long

Comments

Presentation Transcript

Slide 8: 

Hà Thanh L?ch Ti?ng hát Khôi Nguyên Epic Vocalist

Slide 13: 

M?t tuy?t tác ngh? thu?t âm nh?c bi k?ch hóa Ki?p Nào Có yêu Nhau ReMixed & ReMastered 08/2010

Slide 16: 

c?a nh?c s? Ph?m Duy ReMixed 08 - 2010

Slide 19: 

t? bài tho c?a thi si Minh Ð?c Hoài Trinh

Slide 23: 

trích t? album Hà Thanh L?ch, Ti?ng hát Khôi Nguyên ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 31: 

ReMixed by the certified audio engineer: Theodore Stone Becker ReMixed and ReMastered 08/2010

Slide 36: 

Kim Cuong Production ReMixed & ReMastered August 2010

Slide 47: 

M?i tác ph?m c?a trung tâm Kim Cuong là m?t s? sáng t?o không ng?ng ngh? trong d?c nhi?m khám phá không gian vô h?n c?a ngh? thu?t âm nh?c d?nh cao Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 53: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát dam mê d?y bi k?ch c?a Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 55: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát hàn lâm Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 57: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát liêu trai Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

Slide 58: 

Các b?n có b? quy?n ru b?i ti?ng hát liêu trai Hà Thanh L?ch Can order on international internet AMAZON and iTunes

authorStream Live Help