Світове господарство

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Світове господарство Виконала:Грантовська Дарина:

Світове господарство Виконала: Грантовська Дарина

PowerPoint Presentation:

Світове господарство: зміст та основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб′єкти світового господарства:розвинені країни, країни середнього рівня та країни, що розвиваються

Світове господарство: зміст та основні етапи розвитку:

Світове господарство: зміст та основні етапи розвитку Світове господарство — система взаємодіючих господарств усіх країн світу , цілісний характер і функціонування якої визначаються об'єктивними законами розвитку людського суспільства .

PowerPoint Presentation:

На сучасному етапі світове господарство нараховує понад 230 держав, у яких проживає більше 6 млрд. чоловік. Держави, що існують на планеті, відрізняються між собою за рівнем економічного розвитку, належністю до певних соціальних і політичних систем.

PowerPoint Presentation:

Основними показниками економічного розвитку держав є обсяг ВНП, що припадає в розрахунку на душу населення , обсяг ВНП на одного працівника і розмір доходів на душу населення .

Основні етапи розвитку світового господарства:

Основні етапи розвитку світового господарства Формування світового господарства розпочинається в період великих географічних відкриттів XV—XVI ст. У його розвитку можна виділити декілька етапів.

PowerPoint Presentation:

Перший етап тривав до середини XIX ст. У цей час починають складатися світові економічні зв'язки. Основним видом їх у цей період була зовнішня торгівля. Вона ще не мала систематичного характеру. Обмін був нееквівалентним, що давало можливість сильнішим і більш розвинутим країнам наживатися за рахунок слаборозвинутих. У торгових стосунках часто застосовувалася сила, грабіж. Не існувало міжнародних правових норм.

PowerPoint Presentation:

Другий етап у розвитку світового господарства розпочався з середини XIX ст. У цей період поряд з міжнародною торгівлею розвивається нова форма економічних зв'язків — закордонні інвестиції, тобто розміщення капіталів в інших країнах з метою одержання більшого прибутку. Це стійкіша форма зв'язку. Вона існує постійно, бо капітал вкладається у виробництво на тривалий час . Економічні стосунки стають регулярними. Поряд із цим виникає ще одна форма економічних зв'язків — міграція робочої сили.

PowerPoint Presentation:

З середини XX ст. формування світового господарства вступає в третій етап . Він триває й тепер . Це етап економічної інтеграції . Економічна інтеграція — це процес взаємного переплетення виробничих процесів різних країн , який вимагає проведення узгодженої економічної політики . Вона проявляється в тому, що розвивається виробнича діяльність розвинутих країн за кордоном. Великі фірми будують за кордоном заводи, фабрики, виробляють продукцію і реалізують .

Форми міжнародних економічних відносин:

Форми міжнародних економічних відносин Взаємодія національних економік відбувається через міжнародні економічні відносини, які являють собою, з одного боку, головну, найбільш динамічну та масштабну складову частину міжнародних відносин, а з іншого — систему економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання, що вийшли за межі національних господарств.

СВІТОВА ТОРГІВЛЯ — це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. :

СВІТОВА ТОРГІВЛЯ — це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. Її ще можна трактувати як відносини країн з метою вивезення ( експорту ) та ввезення ( імпорту ) товарів та послуг . Стан зовнішньої торгівлі характеризується низкою показників , серед яких основними є її обсяг , динаміка експорту та імпорту , товарна та географічна структура.

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ - однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.:

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ - однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди. Три види міжнародного капіталу: експорт ( імпорт ) підприємницького капіталу ; експорт ( імпорт ) позичкового капіталу ; м іжнародна допомога

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА — це сукупність грошових відносин, пов'язаних із формуванням і розподілом валютно-фінансових та кредитних фондів, використанням розрахункових і платіжних засобів у сфері міждержавних господарських зв'язків.:

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА — це сукупність грошових відносин, пов'язаних із формуванням і розподілом валютно-фінансових та кредитних фондів, використанням розрахункових і платіжних засобів у сфері міждержавних господарських зв'язків.

PowerPoint Presentation:

Складовими міжнародної валютної системи є: форми міжнародних засобів платежу (золото, національні валюти , міжнародні валютні одиниці - СДР, ЕКЮ, євро ); уніфікований режим валютних паритетів та курсів ; умови взаємної конвертованості валют; уніфікація правил міжнародних розрахунків ; режим валютних ринків та ринків золота; міжнародні валютно- фінансові організації ; міжнародне регулювання валютних обмежень .

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ — ЦЕ переміщення працездатного населення із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік, викликане причинами економічного, політичного чи іншого характеру.:

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ — ЦЕ переміщення працездатного населення із одних країн в інші терміном більше ніж на один рік , викликане причинами економічного , політичного чи іншого характеру.

PowerPoint Presentation:

За напрямком руху основними сторонами міжнародної міграції є: • еміграція — виїзд працездатного населення з країни для постійного чи строкового перебування в іншій країні ; • імміграція — приїзд робочої сили в країну з-за кордону по квоті чи по запрошенню ; • рееміграція — процес повернення працездатного населення за певних причин до своєї країни .

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – це форма міжнародних економічних відносин, яка являє собою систему економічних зв′язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі і існує на основі спільних, наперед вироблених та узгоджених намірів, які закріплені в міжнародних економічних договорах.:

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – це форма міжнародних економічних відносин, яка являє собою систему економічних зв′язків у сфері перетину науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі і існує на основі спільних, наперед вироблених та узгоджених намірів, які закріплені в міжнародних економічних договорах.

СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА::

СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: створення координаційних міжнародних програм, спільних науково- технічних досліджень; міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, патентами, ліцензіями; міжнародний інжиніринг; співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів; проведення міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів; створення та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій; розробка науково-технічних прогнозів.

Глобальна інформаційна мережа — це найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. :

Глобальна інформаційна мережа — це найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

СУБ′ЄКТИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ, КРАЇНИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ТА КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ:

Суб'єктами світової господарства є господарюючі одиниці, що володіють необхідним капіталом, здатними організувати виробничу діяльність на міжнародному господарському просторі і володіють певними міжнародними правами й обов'язками. СУБ′ЄКТИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: РОЗВИНЕНІ КРАЇНИ, КРАЇНИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ТА КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Розвинені країни — країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і червертний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу.:

Розвинені країни — країни з найбільшим розвитком економіки , в яких домінує третинний і червертний сектори . Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу . До групи країн з розвинутою економікою відносить насамперед провідні капіталістичні країни , так звану Велику сімку ( G7), куди входять США, Японія , Німеччина , Великобританія , Франція , Італія і Канада.

Країни середнього рівня розвитку з високими темпами соціально-економічного прогресу: Ісландія, Ірландія, Португалія, Греція, Туреччина, західноєвропейські мікродержави:

Країни середнього рівня розвитку з високими темпами соціально-економічного прогресу: Ісландія, Ірландія, Португалія, Греція, Туреччина, західноєвропейські мікродержави

До групи країн, що розвиваються (менш розвинутих, слаборозвинених), входять держави з низьким рівнем економічного розвитку.:

До групи країн, що розвиваються (менш розвинутих, слаборозвинених), входять держави з низьким рівнем економічного розвитку. До цієї групи відносяться країни Африки, країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) (крім Японії, Австралії, Нової Зеландії, країн-«драконів» Південно-Східної Азії й азіатських держав СНД), країни Латинської Америки і Карибського басейну.

Дякую за Вашу увагу!!!:

Дякую за Вашу увагу !!!

authorStream Live Help