unitat_10

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BLOC 4. INFORMACIÓ I CONEIXEMENT:

BLOC 4. INFORMACIÓ I CONEIXEMENT UNITAT 10. UN MÓN DIGITAL

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Revolució industrial : (Per les fàbriques). Anglaterra (S XVIII) Revolució tecnològica : als anys 70. (Per les xarxes de comunicació) – Societat de la informació - El coneixement i la informació com a patrimoni: el valor d’una empresa, un país,..estava lligat als seus bens físics, ara també es valora pel seu capital intel·lectual i es comercialitza la informació.

El coneixement i la informació com a patrimoni:

El coneixement i la informació com a patrimoni Evolució de la despesa de l’Estat espanyol en recerca i desenvolupament:

Les tecnologies de la informació i les comunicacions Les TIC i la societat de la informació:

Les tecnologies de la informació i les comunicacions Les TIC i la societat de la informació

Funcions de les TIC:

Funcions de les TIC Digitalitzar la informació: dades, imatges, sons,.. Emmagatzemar la informació. Establir canals de comunicació digitals multidireccionals. Facilitar instruments per a processar dades ràpidament. Automatitzar processos. Ser suport per a la recerca científica i per a l’educació i formació

Amenaces i oportunitats:

Amenaces i oportunitats El repte de la formació La societat del coneixement porta a la deshumanització?. (pàg.202)

Convergència entre la recerca científica i les TIC:

Convergència entre la recerca científica i les TIC

Convergència entre la recerca científica i les TIC:

Convergència entre la recerca científica i les TIC El projecte Manhattan : desenvolupament de la primera bomba atòmica. Es va desenvolupar un sistema informàtic que efectuava els càlculs que requeria el projecte. Bioinformàtica : permet la creació i tractament de grans bases de dades, que poden incloure seqüències de nucleòtids i aminoàcids o dominis i estructures de proteïnes. Simuladors : permeten, amb la introducció de dades, crear models i analitzar respostes a models reals (en meteorologia, biologia,..) Realitat virtual : simulació interactiva, on l’explorador té la sensació física d’estar immers en una situació definida per una base de dades. La conquesta de l’espai .

Les TIC i l’entorn:

Les TIC i l’entorn Residus tecnològics: Residus físics: el temps de renovació és inferior a la seva vida útil, són difícils de reciclar i tenen parts molt contaminants. Radiacions no ionitzants Residus d’informació: podrien ser útils els sistemes de reciclatge d’informació, els contenidors selectius d’informació o l’eliminació de continguts obsolets.

Les TIC i l’entorn:

Les TIC i l’entorn Les noves tecnologies i l’optimització de recursos L’estalvi energètic i de recursos Les ciències ambientals: SIG (Sistemes d’informació geogràfica) L’energia: reorganització de la xarxa elèctrica, etc.

La informació digital:

La informació digital Analògic i digital Analògic: continu (amb nombre infinit d’elements) Digital: discret (amb nombre definit d’elements) El codi binari : 1i 0 (obert i tancat). És digital El microprocessador de l’ordinador processa impulsos elèctrics (el més petit el bit “ bi nari digi t ”, sent 1 el bit que té càrrega elèctrica i 0 el que no en té) 8 bits = 1 byte (pàg.207)

Tractament digital de la informació:

Tractament digital de la informació Permet tractar-la automàticament i a gran escala Digitalització de un text: em de definir lletra, tipus de lletra, color,... Amb 8 bits podem aconseguir 2 8 combinacions diferents.

Digitalització d’un so:

Digitalització d’un so

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació:

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació L’ordinador UC:Unitat central, UAL: Unitat aritmeticològica

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació:

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació Emmagatzematge de la informació : en suport magnètic (disc dur i disquets) o òptic (CD i DVD)

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació:

L’ordinador i l’emmagatzematge d’informació L’evolució dels processadors: Transistors Els ordinadors quàntics: amb el qubit que emmagatzemaria la informació en l’estat d’un sol àtom. Els ordinadors moleculars Els ordinadors d’ADN

authorStream Live Help