unitat 6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UNITAT 6.- L’ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA : 

UNITAT 6.- L’ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA

ÍNDEX : 

ÍNDEX 1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra - Mètodes directes - Mètodes indirectes 2.- Les capes de l’interior de la Terra - Model estàtic - Model dinàmic 3.- La transformació del relleu 4.- L’estructura vertical i horitzontal de l’escorça terrestre 5.- Les deformacions de l’escorça: els plecs, les falles i les diàclasis 6.- Els terratrèmols i els volcans

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra : 

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra Com coneixem l’estructura interna de la Terra? Quina composició té? 1.1.- Mètodes directes (superf- fins a 12 km) - Materials expulsats de volcans - Meteorits - Sondejos - Assaigs als laboratoris: P i T 1.2.- Mètodes indirectes

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra : 

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra 1.2.- Mètodes indirectes - Estudi de la densitat d mitj escorça= 2.7 g/cm3 d mitj Terra= 5.5 g/cm3 La densitat augmenta en profunditat - Estudi de l’energia geotèrmica (calor) La temperatura augmenta en profunditat - Estudi magnètic Presència de materials metàl·lics - Estudi de les ones sísmiques

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra : 

1.- Mètodes d’estudi de l’interior de la Terra MÈTODE SÍSMIC Estudi de les velocitat i el comportament de les ones sísmiques generades en un terratrèmol. Deduir estructura interna en capes: escorça, mantell i nucli En l’hipocentre es generen dos tipus d’ones: ones P i ones S. La direcció de cada ona varia segons la rigidesa, la densitat i estat físic dels materials que atravessa Un canvi brusc significa una discontinuïtat entre materials límits entre capes

Slide 7: 

Ones P , primàries, ones longitudinals: Són les ones més ràpides. Es propaguen per qualsevol tipus de medi. Com més rígid més ràpides. Ones S, secundàries, ones transversals: Només es transmeten per medis sòlids. No es transmeten per medis fluids.

2.- Les capes de l’interior de la Terra : 

2.- Les capes de l’interior de la Terra - Model estàtic: composició química dels materials. La Terra dividia en tres capes i ens subcapes: - Escorça, mantell (superior i inferior) i nucli (extern i intern) - Model dinàmic: comportament físic dels materials (densitat, rigidesa). La Terra dividia en quatre capes: - Litosfera, astenosfera, mesosfera i endosfera

2.1.- MODEL ESTÀTIC : 

2.1.- MODEL ESTÀTIC ESCORÇA: silicats d’alumini De la superf fins a disc Mohorovic Gruix mitjà 35 Km. 2 % volum i 1 % massa Terra Dues parts: Continental: - 20-80 Km de gruix. - Roques variades, edat roques variat Oceànica: - 10 Km gruix. - Basalt , edat roques joves.

2.1.- MODEL ESTÀTIC : 

2.1.- MODEL ESTÀTIC MANTELL: Des de Mohorovic fins a Gutenberg (2900 km). 82 % volum i 67 % massa total de la Terra. Dues parts: separats per disc Repetti (670 km) Mantell superior: silicats de ferro i magnesi. Zona una mica fluïda (disminució velocitat ones) - Semifluid Mantell inferior: roques de ferro i magnesi- Sòlid

2.1.- MODEL ESTÀTIC : 

2.1.- MODEL ESTÀTIC NUCLI: aliatges de ferro i níquel (12 g/cm3) Des de Gutenberg fins el centre Terra (6371 Km). Dues parts: Nucli extern: material fluid (4000ºC T). Aliatges de ferro i níquel. Fins a disc Lehmann (5100 km). Nucli intern: material sòlid (ferro pur) : 6000ºC T i altes Pressions. Ferro pur. De Lehmann fins a 6370 Km.

2.2.- MODEL DINÀMIC : 

2.2.- MODEL DINÀMIC - LITOSFERA: - Capa sòlida i rígida, la més externa. És la capa que trepitgem. Gruix variable: Litosfera continental de 100-200 km. Litosfera oceànica de 50-100 Km. Es troba fragmentada: plaques litosfèriques. ASTENOSFERA: Capa viscosa, amb comportament plàstic. On es generen els corrents de convecció. Des de la litosfera fins a 670 km.

2.2.- MODEL DINÀMIC : 

2.2.- MODEL DINÀMIC MESOSFERA: Capa sòlida. Comprèn tot el mantell. ENDOSFERA: Capa més interna. Endosfera més externa té un comportament fluid i l’endosfera interna rígid.

4.- L’estructura vertical i horitzontal de l’escorça terrestre : 

4.- L’estructura vertical i horitzontal de l’escorça terrestre Estructura vertical

4.- L’estructura vertical i horitzontal de l’escorça terrestre : 

4.- L’estructura vertical i horitzontal de l’escorça terrestre Estructura horitzontal

Slide 19: 

http://www.xtec.es/~epuig124/naturals/creacio.swf http://www.xtec.es/~epuig124/naturals/volca.swf

5.- Les deformacions de l’escorça : 

5.- Les deformacions de l’escorça http://www.slideshare.net/carmegrau/deformacions-de-roques-presentation http://www.slideshare.net/mredon6/geodinmica-ii

5.1.- Els plecs : 

5.1.- Els plecs

Parts d’un plec : 

Parts d’un plec Xarnera: zona de màxima curvatura. Pla axial: pla que uneix totes les xarneres. Divideix el plec en dos flancs. Determina el cabussament del plec. Flanc: cada part en què divideix el plec el pla axial. Eix del plec: línia d’intersecció pla axial i xarnera. Nucli: zona més interna del plec.

Tipus de plecs : 

Tipus de plecs anticlinal sinclinal

Slide 26: 

Anticlinal sinclinal-anticlinal

5.2.- Les falles : 

5.2.- Les falles Són ruptures de les roques dures i rígides, com a resultat de l’acció de forces tectòniques convergents o divergents, amb desplaçament dels blocs. La formació o desplaçament d’aquests blocs sol portar a terratrèmols.

Parts d’una falla : 

Parts d’una falla

Slide 30: 

Tipus de falles Falla inversa Falla normal

Slide 33: 

Repàs i simulació plecs i falles: http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns3.htm

authorStream Live Help