MY-TOWN-BOURGAS-new

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

My city of Bourgas Моят град Бургас

Въведение Introduction :

Въведение Introduction Имало едно време малко рибарско селище с малки къщички малки тесни улички. Хората се молели на свети Никола да успокои морето, за да има риба, която била основната им прехрана... . Once upon a time small fishing village with small houses small narrow streets. People prayed to Saint Nicholas to calm the sea to a fish that was their main livelihood .... Малкото рибарско селище отдавна го няма, няма ги и рибарите, но свети Никола бди над морето и благославя хората, заселили се край бурното Черно море. - любимо място за почивка, отдих, бизнес и туризъм; родно място на едни от най-известните актьори, певци и художници на България; градът на фестивала на пясъчните фигури; градът на MTV фестивала; на фолклорния фестивал, събиращ всяко лято състави от цял свят; градът на чайките, на гларусите, на цацата, на южното море... The small fishing village long gone, not them and fishermen, but Saint Nicholas watching over the sea and blesses the people who settled near the Black Sea stormy. ? - A favorite place for rest, recreation, business and tourism, the birthplace of some of the most famous actors, singers and artists in Bulgaria, the city's festival of sand figures, the city of MTV festival, a folk festival each summer collecting all combinations of world, the city of seagulls, the saddleback, the sprat, the southern sea ...

Възникване на града в миналото Emergence of the city in the past :

Възникване на града в миналото Emergence of the city in the past Благоприятните условия за живот в тази плодородна равнина близо до морето са привлекли хората още от ранната античност. Най-ранните знаци за живот датират от бронзовата епоха и ранната желязна епоха. Бургаският регион е богат на археологически находки, свързани с Тракийския период (4 Век пр.н.е). Името Бургас произлиза от латинската дума "Бургос" – кула. Местните легенди разказват за римски пътен стълб, който бил положен в района на днешното бургаско пристанище, 15 века по-късно, тогава под името Пиргос . Favorable conditions for life in this fertile plain near the sea have attracted people from early antiquity. The earliest signs of life date from the Bronze Age and early Iron Age. The Bourgas region is rich in archaeological findings related to the Thracian period (4 th century BC). Bourgas name derives from the Latin word "Burgos" - Tower. Local legends tell of a Roman road pillar, which was laid in the town of Bourgas port today, 15 centuries later, then under the name of Pyrgos

Миналото... The Past :

Миналото... The Past През 18 в. Бургас е най-голямото пристанище на юг от Балкана. Първата карта, показваща очертанията на града, датира от 1854 г. Първото българско училище и православна църква са отворени през 1868 г. На 6 февруари 1878 г. Бургас е освободен от отоманско владичество от контингент, ръководен от полковник Лермонтов, брат на великия руски поет Михаил Лермонтов. Първото кметство е основано на 7 февруари 1878 г. Обществената библиотека отваря врати през 1888 г. и три години по-късно е одобрен първият градски план на Бургас. През първите няколко десетилетия на 20 в. градът претърпява бързо индустриализиране. Началото на безпрецедентен културен бум се поставя със създаването на читалища (културни центрове), археологическо общество, градски музей и отварянето на Търговска гимназия и Държавно училище по механика и технологии. Нов тласък на индустриализацията се дава с разширяването и модернизирането на пристанището, построяването на летище и нефтопреработвателен завод, най-големият на Балканите .

The Past:

The Past In 18 century B o urgas is the biggest port in the south of the mountain. The first map showing the boundaries of the city dates from 1854 the first Bulgarian Orthodox Church and school were opened in 1868 on February 6, 1878 Bourgas was liberated from Ottoman domination of the contingent led by Colonel Lermontov, brother of the great Russian poet Mikhail Lermontov . The first mayoralty is based on February 7, 1878 Public Library opened in 1888 and three years later it was approved first urban plan of Burgas. In the first few decades of the 20 th century the town underwent rapid industrialization. Beginning of an unprecedented cultural boom is placed with the establishment of libraries (cultural centers), Archaeological Society, City Museum and the opening of the Commercial School and the National School of Mechanics and Technology. New impetus is given to industrial expansion and modernization of the port, airport and construction of the refinery, the largest in the Balkans

Снимки от архивите Photos from the archives :

Снимки от архивите Photos from the archives

Бургас в миналото Bourgas in the past :

Бургас в миналото Bourgas in the past

Любими места в града Favorite places in town :

Любими места в града Favorite places in town

Бургас – днес Bourgas - today :

Бургас – днес B o urgas - today Площад Square “Troikata” “ТРОЙКАТА”

Площад “Тройката” - Фонтана:

Площад “Тройката” - Фонтана

Площад “Тройката”:

Площад “Тройката”

Бул. “Богориди” – Грамофона The Boulevard :

Бул. “Богориди” – Грамофона The Boulevard

Морската градина Sea Garden :

Морската градина Sea Garden

Мостът на плажа The bridge on the beach :

Мостът на плажа The bridge on the beach

Мостът The bridge:

Мостът The bridge

Фестивал “Пясъчни фигури” Festival Sand figure; " :

Фестивал “Пясъчни фигури” Festival Sand figure; "

Театър за драма, опера и балет Theater for drama, opera and ballet :

Театър за драма, опера и балет Theater for drama, opera and ballet

Изложбата на цветя “Флора” Flower exhibition "Flora" :

Изложбата на цветя “Флора” Flower exhibition "Flora"

Борисовата градинка Boris Garden :

Борисовата градинка Boris Garden Favorite place to play of my students

Площадът пред хотел “България” The square in front of hotel "Bulgaria" :

Площадът пред хотел “България” The square in front of hotel "Bulgaria"

Хотел “Мираж” Mirage Hotel :

Хотел “Мираж” Mirage Hotel

Аерогара Бургас Bourgas airport :

Аерогара Бургас Bourgas airport

Площадът до Ж.П. Гара The square тo Railway Station :

Площадът до Ж.П. Гара The s quare тo Railway Station

Бургаски свободен университет Bourgas Free University :

Бургаски свободен университет B o urgas Free University

Регионален исторически музей. Regional History Museum. :

Регионален исторически музей. Regional History Museum. Той е основан през 1925 г. и днес в него се помещава археологическият отдел с богата колекция от находки от времето на античните черноморски колонизатори. Изложени са керамични съдове, предмети от ежедневието, антични монети, бижута, инструменти и макети на древните селища . It was founded in 1925 and today it houses the archaeological department with a rich collection of artifacts from the time of the ancient Black Sea colonizers. Are exposed to pottery, objects of everyday life, ancient coins, jewelry, tools and models of ancient settlements.

Етнографски музей Ethnographic Museum :

Етнографски музей Ethnographic Museum Етнографска Експозиция, ул."Славянска" №69. Тя е разположена в красива къща от средата на ХІХв. непосредствено до катедралния храм "Св.св.Кирил и Методий" и представя историческото ядро на стария Бургас с неговата традиционна култура и бит. Тук се намира най-атрактивната колекция от български традиционни костюми от всички етнографски групи в Бургаско, в това число и на българи-преселници от териториите на днешни Гърция и Турция. Представени са и уникални ритуални костюми от ХІХ в., свързани с обредни практики и народни празници, характерни само за Бургаския край: нестинарка, кукер, Еньова буля, лазарка,българска сватба. Ethnographic exhibition, Slavyanska "№ 69. It is situated in a beautiful house in the middle of ХІХв. next to the cathedral church "St. St. Cyril and Methodius" and presents the historical core of the old Burgas with its traditional culture and customs. , Here is the most attractive collection of traditional Bulgarian costumes from all ethnographic groups in Bourgas, including Bulgarians and settlers from the territory of modern Greece and Turkey. Are presented and unique ceremonial costumes of the nineteenth century, linked to ritual practices and folk festivals, unique to Bourgas near: nestinar, Mummer, Midsummer bulya, lazarki, Bulgarian wedding.

Лукойл Нефтохим Бургас Lukoil Neftochim Bourgas :

Лукойл Нефтохим Бургас Lukoil Neftochim Bourgas ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е най-големият нефтопреработващ комбинат на Балканския полуостров. Той произвежда висококачествени горива, нефтохимикали и полимери отговарящи на водещите световни стандарти. “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е основен доставчик на течни горива, нефтохимикали и полимери на българския пазар. Комбинатът е сред водещите доставчици на тези продукти не само в Балканския регион, но и в Европа и САЩ. LUKOIL Neftochim Bourgas PLC is the largest oil refineries factory on the Balkan Peninsula. It produces high-quality fuels, petrochemicals and polymers meeting the world's leading standards. Lukoil Neftochim Bourgas PLC is a major supplier of liquid fuels, petrochemicals and polymers on the Bulgarian market. Smelter is among the leading suppliers of these products not only in the Balkan region but also in Europe and the USA. ?

Пристанище Бургас Port of Bourgas :

Пристанище Бургас Port of B o urgas

Пристанище Бургас Port of Bourgas :

Пристанище Бургас Port of B o urgas

Port of Bourgas:

Port of Bourgas Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894г. на Княз Фердинанд І. Тържествено е открито в негово присъствие на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване. Малко преди това – през 1899 г. е запален белият бургаски фар – първият български пристанищен фар. През 1941 г. са доставени първите два крана-3-тонни електрически, производство на “Шкода”. Дотогава целият труд е бил ръчен-товарите са се носели на гръб, върху т. нар. самари. Докерите са вървяли с товарите по наклонени скели от кея към кораба.

Port of Bourgas:

Port of Bourgas Port Bourgas is a decision based on its construction, adopted by Decree № 7 of 20 December 1894. Ferdinand I of the Prince. Solemnly opened in his presence on May 18, 1903 and open to commercial shipping. Shortly before that - in 1899, is an avid white fog Bourgas - the first Bulgarian port lighthouse. In 1941 he delivered the first two crane-3-ton electric, production of Skoda. Until then all work was manual-cargo are carried on their backs on so-called saddle. Dockers have walked with loads of scaffolding on a sloping pier for the ship.

Port of Bourgas:

Port of Bourgas През 1980 г влиза в експлоатация пристанище “Запад” специализирано за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. На 5 септември 1974г. официално е открито пристанището за насипни товари. От 1963 г. на три мили южно от основния порт, в района на парк “Росенец” започна работа и терминалът з а нефт и нефтопродукти.

Port of Bourgas:

Port of Bourgas In 1980 entered into service port "West" specialized processing ships carrying ferrous metals. On 5 September 1974. officially open the port for bulk cargo. Since 1963, three miles south of the main port, near Park Rosenetz started work and terminal эа oil and petroleum products.

Черноморски солници Бургас Burgas Black Sea Salt :

Черноморски солници Бургас Burgas Black Sea Salt Вековна е историята на добив на морска сол от езерата на нашето черноморско крайбрежие.  Жителите на  древния  град  Анхиало са добивали сол от Поморийското езеро още през ІІІ век преди н.е., а  от  XVІІІ век от Атанасовското  езеро се добива сол по промишлен начин. „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” е едно от най - старите предприятия в страната. Създадено е през 1906 г от А.Илиев в съдружие с И.Туршу от Румъния, когато започва строежът на съоръженията близо до с.Атанасово (сега к/с “Изгрев” на Бургас). През 1908 г. са получени първите 6000 t сол. В продължение на 100 години предприятието се развива, модернизира непрекъснато.

Burgas Black Sea Salt:

Burgas Black Sea Salt Venerable is the story of extraction of salt from the lakes of our Black Sea coast. The inhabitants of the ancient city Anhialo are derived from the Pomorie salt lake early third century BC, a century of XVІІІ Atanasov lake salt is produced industrially. ?? "BLACK saltern is one of the most - the old plants in the country. Founded in 1906 by A. Iliev I. Turshu partnership with Romania, when he began construction of facilities near s.Atanasovo (now k / a "Sunrise" of Burgas). In 1908 received the first 6000 t salt. For 100 years the company develops continuously modernize

Изработил: Елисавета Иванова ОУ “Л. Каравелов” Гр. Бургас :

Изработил: Елисавета Иванова ОУ “Л. Каравелов ” Гр. Бургас Презентацията е изготвена по материали от Интернет: http://www.bourgas.org The presentation was made on materials from the Internet: Created by Elisaveta Ivanova “Lyuben Karavelov” School’ Bourgas, Bulgaria

authorStream Live Help