BG-presentazione 2.ppt ECOGREEN 2

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ – РЕСУРС, ПОДХОДЯЩ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Slide 2: 

Органични отпадъци от разделно събиране 2 БИОГАЗ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 2

Slide 3: 

Биогаз – какво представлява? МЕТАН (CH4) – 50/65% ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 3 3

Slide 4: 

Биогаз и парников ефект Биогазът е възобновим енергиен източник (виж Законодаделен декрет 387/03), тъй като е произведен от разлагането на материали от растителен и животински произход. CO2 спестен от замяната изкопаеми / възобновяеми CO2 от изкопаеми източници = 575 г/кВтч примерно: 1.000 кВ за 8.000 ч/годишно = 4.600 тона CO2   Преобразуване кВтч / т.н.е. 1 кВтч = 0,187 x 10-3 т.н.е. Източник: Резолюция на Органа за електроенергия и пророден газ EEN 3/08 примерно: 1.000 кВ за 8.000 ч/годишно = 1.496 т.н.е. консумирани в противен случай от изкопаеми горива 4

Slide 5: 

Как се произвежда биогаз Биогазът се създава чрез биохимичен процес, проведен от анаеробни бактериални щамове (които живеят само при липса на кислород) при конкретна температура на работа. Органичният въглерод се превръща в биогаз в съответствие с тази биохимична реакция (случая на ГЛЮКОЗАТА). C6H12O6 → 3 CH4 + 3 CO2 Процесът може да протече с помощта на МЕЗОФИЛИ (35°C) или ТЕРМОФИЛИ (55°C). Процесът с термофили гарантира по-добър добив на биогаз и цялостно унищожаване на патогенните организми (салмонели и колиформи). 5

Slide 6: 

Фази на анаеробно разлагане 6 сложни органични материали (въглехидрати, протеини, мазнини) Разтворими органични молекули (захари, аминокиселини, мастни киселини) летливи мастни киселини оцетна киселина хидролиза ферментация метаногенеза ацетогенеза

Slide 7: 

Анаеробно разлагане и компостиране (1) 7 Не са алтернативни процеси, а СИНЕРГИЧНИ. Разлагане: действа върху ферментиращата част (“пулпа” на плода) по време на ТЕЧНАТА и анаеробна фаза – ПРОИЗВЕЖДА енергия чрез генерирането на биогаз + стабилизиран органичен материал. Компостиране: действа върху лигноцелулозната част (“кора” на плода) по време на твърдата и аеробна фаза – КОНСУМИРА енергия – произвежда тор.

Slide 8: 

Анаеробно разлагане и компостиране (2) 8 Предимства спрямо само компостиране: ПОЗИТИВЕН енергиен баланс По-висока стопанска рентабилност Употреба на ферментиращата част Драстично намаляване на МИРИЗМИТЕ По-добри агрономични качества на КОМПОСТА 8

Slide 9: 

Триизмерен изглед на съоръжението 9 9

Slide 10: 

Предварителна обработка на органичния дял на твърдите битови отпадъци Отстраняване на постъпващата пластмаса BESC (Biogas Engineering Separatore Centrifugo - Центробежен разделител Биогаз инженеринг) 10 Постъпващи отпадъци Отделена пластмаса Отпадък след предварителната обработка

Slide 11: 

Анаеробен биореактор система за смесване и отопление 11

Slide 12: 

Складиране и пречистване на биогаз преди горенето 12 Биогазът се складира в депозити под ниско налягане 20 мм H2O върху покрива на биореакторите (пресостатни акумулатори ). Система за сигурност (в случай на повишено вътрешно налягане) с предпазни клапани, по един върху всеки биореактор, и аварийно фенерче. Биологична десулфуризация вътре в биореактора, извършена от намаляващи сулфата бактерии. Десулфуризация в скубери (диаметър 500 мм и височина 5 м) със сода и хипохлорид за премахване на H2S (Сероводород). Ухлаждане и отстраняване на конденс хладилна група.

Slide 13: 

Когенерация Групите за конгенерация в звукоизолирани контейнери имат способността да оползотворяват топлоенегрията от водата за охлаждане на мотора и от изпаренията. Около 40% от оползотворената топлоенергия се използва за нагряване на биореакторите (други възможни употреби: загряване на нитро/денитро резервоари; граждански потребности). 13

Обработка на остатъците : 

12/05/12 Стабилизираната разредена утайка, със слабо въздействие върху обонянието, се изпраща в резервоари за съхранение. Остатъците влизат в халето за разделяне на твърдото вещество от течното чрез центрифуга на утайката, след прилагането на определена доза полиелектролитен разтвор. Уталожената част се оставя за КОМПОСТИРАНЕ. Течната част се ПРЕЧИСТВА. Обработка на остатъците 14

Slide 15: 

Намаляване на миризмите 15 Цялата обработка се извършва в затворено с вакуум хале. В халето и в пречиствателя се поддържат 4 смени на час. Биофилтър от органичен лигноцелулозен материал, който служи за окисляване на миризливите летливи органични съединеня, които се намират във въздуха. Време на престой на въздуха в биофилтъра: 45 секунди.

Slide 16: 

Компостиране Процес на контролирано отлежаване на органичното вещество в аеробна среда, който води до формирането продукт, наречен компост и предназначен за наторяване. - Предварителни действия (накълцване и смесване) - Биологично окисление - Отлежаване - Складиране на зрелия компост 16

Slide 17: 

Пречистване на отпадъчните течности 17 Течността се подлага на биологично пречистване с помощта на активни утайки в резервоар за денитрификация (500 m3) и нитрификация (circa 400 m3). Надолу по веригата ще бъде инсталиран седиментатор с диаметър 10 м, височина 7 м, обем 318 м3 (излишната утайка е за биореакторите – водата остава на съхранение, за да бъде после изпратена за компостиране).

Slide 18: 

Дистанционно наблюдениена съоръжението 18 Съоръжение за производство на биогаз

Slide 19: 

Бутони за управление 19 ВТОРИЧЕН БИОРЕАКТОР ЛИНИЯ БИОГАЗ МОТОРИ НА БИОГАЗ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕРМОЕНЕРГИЯТА

Slide 20: 

Pоp-up 20 Оползотворяване на топлоенергията от биореакторите

Slide 21: 

Параметрите се записват 21

Slide 22: 

Система за дистанционно управление 22 ОСНОВЕН БИОРЕАКТОР 1

Slide 23: 

Съоръжение Сан Карло ООД - видео 23

authorStream Live Help