Tình Yêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: khikhoanhtuan (113 month(s) ago)

cam on!

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tình yêu… …không d? gì mà nói v?… Love… …that can not be spoken about…

Slide 2: 

Love is so beautiful… Tình yêu th?t xinh d?p… Không ai có th? mù lòa mà không th?y nó… No one can be blind to it…

Slide 3: 

Love is so powerful… Tình yêu th?t m?nh m?… Không ai tránh thoát du?c nó… No one can escape from it…

Slide 4: 

Love is so silent… Tình yêu th?t thinh l?ng… Không ai có th? không dáp l?i nó… No one can’t but respond to it…

Slide 5: 

Love is so affectionate… Tình yêu th?t âu y?m… Không ai có th? quên nó… No one can forget it…

Love is so caring… Tình yêu ua quan tâm cham sóc… Không ai ? ngoài gi?i h?n c?a nó… No one is beyond it…

Slide 7: 

Love is so protective… Tình yêu thích bao b?c che ch?… No one can say a NO to it! Không ai có th? nói KHÔNG v?i nó!

Slide 8: 

Love is so unique… Tình yêu là duy nh?t… No one can be placed instead of it… Không ai có th? du?c d?t thay th? nó…

Slide 9: 

Love is so friendly… Tình yêu r?t thân thi?n… No one can’t but have it… Không ai mà l?i không có nó…

Slide 10: 

Love is so personal… Tình yêu th?t riêng tu… Không lý l? nào giành du?c s? uu dãi c?a nó… No reason can win over it…

Slide 11: 

Love is so optimistic… Tình yêu th?t l?c quan… No count down can run in it… Không m?t th?i gian nào ngay tru?c có th? giúp chu?n b? nó…

Slide 12: 

Love is so devotional… Tình yêu th?t t?n tâm t?n t?y… No one is taught about it… Không ai du?c d?y v? nó…

Slide 13: 

Love is so reliable… Tình yêu th?t dáng tin c?y… No one can break it… Không ai có th? phá v? nó…

Slide 14: 

Love is so blind… Tình yêu th?t mù quáng… No enemy, we can have in it… Trong tình yêu, không th? có k? thù nào…

Slide 15: 

Love is so funny… Tình yêu th?t vui thú… No topic is specific to it… Không d? tài nào nói du?c rành m?ch v? nó…

Slide 16: 

Love is so aggressive… Tình yêu th?t nang n?… No one can’t but obey it… Không ai mà không vâng ph?c nó…

Slide 17: 

Love is so romantic… Tình yêu th?t lãng m?n… No words can describe it… Không l?i l? nào có th? mô t? nó…

Slide 18: 

Love is so adventurous… Tình yêu r?t thích m?o hi?m… Nothing is impossible to it… Không có vi?c gì mà nó không làm du?c…

Slide 19: 

Love is so lasting… Tình yêu th?t b?n b?… Nothing is a problem to it… Không có di?u gì là v?n d? cho nó c?…

Slide 20: 

Love is so adjustable… Tình yêu r?t d? thích nghi… No one can resist it… Không ai có th? kháng c? l?i nó…

Slide 21: 

But… love can be… Nhung… tình yêu có th?… Destructive…? Tàn phá…?

Slide 22: 

Yes! Ðúng!

Slide 23: 

Love of nation… Tình yêu t? qu?c…

Slide 24: 

Love of revenge… Yêu thích tr? thù…

Slide 25: 

Love of experiments… Yêu thích th? nghi?m…

Slide 26: 

Love of sports… Yêu thích th? thao…

Slide 27: 

Love of status… Yêu thích d?a v?…

Slide 28: 

Love of religion… Yêu thích tôn giáo…

Slide 29: 

Love of power… Yêu thích quy?n l?c…

Slide 30: 

Love of money… Yêu thích ti?n b?c…

Slide 31: 

Love of unlimited freedom… Yêu thích t? do không gi?i h?n…

Slide 32: 

Love of peace… Yêu thích hòa bình…

Slide 33: 

Love of flesh… Tình yêu xác th?t…

Slide 34: 

We can not go on like this… because…! Chúng ta không th? di t?i nhu th? này… b?i vì…!

Slide 35: 

It will never end……… Nó s? không bao gi? ch?m d?t… … …

Slide 36: 

Love can’t be anything Tình yêu không th? là b?t c? di?u gì It is to be re-defined! Nó c?n du?c d?nh nghia l?i!

Slide 37: 

Love is not something… Tình yêu không ph?i là m?t di?u … extreme…! ? thái c?c…!

Slide 38: 

Or… Ho?c… Not Two Extremes! Không là hai thái c?c!

Slide 39: 

Love is always a Middle Path Tình yêu luôn luôn là m?t Con Ðu?ng Trung Dung

Slide 40: 

You can’t incline to any sides… B?n không th? nghiêng nó v? phía nào c?… It’s perfect balance…! Nó Ià s? cân b?ng tuy?t h?o…!

Slide 42: 

We must learn to love… Chúng ta ph?i h?c yêu thuong…

Slide 43: 

…thanks for spending some time with me… …xin cám on vì dã dành ra ít thì gi? chia s? v?i tôi… tvm.baiju@gmail.com

Slide 44: 

Let’s learn to love… The end It’s a new horizon! Chuy?n ng?: Têrêsa Ng?c Nga, 25-2-2009 Ðây Ià m?t chân tr?i m?i! Chúng ta hãy h?c yêu thuong…

authorStream Live Help