Kinh Hòa Bình

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

KINH HOÀ BÌNH KINH HOÀ BÌNH Sáng tác: Phanxicô Slideshow : Nt Maria Goretti Võ Th? Suong

L?y Chúa t? nhân xin cho con bi?t m?n yêu và ph?ng s? Chúa trong m?i ngu?i. : 

L?y Chúa t? nhân xin cho con bi?t m?n yêu và ph?ng s? Chúa trong m?i ngu?i.

L?y Chúa xin hãy dùng con nhu khí c? bình an c?a Chúa. : 

L?y Chúa xin hãy dùng con nhu khí c? bình an c?a Chúa.

Ð? con dem yêu thuong vào noi oán thù,Ðem th? tha vào noi lang nh?c,dem an hoà vào noi tranh ch?pdem chân lý vào ch?n l?i l?m. : 

Ð? con dem yêu thuong vào noi oán thù,Ðem th? tha vào noi lang nh?c,dem an hoà vào noi tranh ch?pdem chân lý vào ch?n l?i l?m.

Ð? con dem tin kính vào noi nghi nan,chi?u trông c?y vào noi th?t v?ng : 

Ð? con dem tin kính vào noi nghi nan,chi?u trông c?y vào noi th?t v?ng

Ð? con d?i ánh sáng vào noi t?i tam,dem ni?m vui d?n ch?n u s?u. : 

Ð? con d?i ánh sáng vào noi t?i tam,dem ni?m vui d?n ch?n u s?u.

L?y Chúa xin hãy d?y con,tìm an ?i ngu?i hon du?c ngu?i ?i an. : 

L?y Chúa xin hãy d?y con,tìm an ?i ngu?i hon du?c ngu?i ?i an.

Tìm hi?u bi?t ngu?i hon du?c ngu?i hi?u bi?t : 

Tìm hi?u bi?t ngu?i hon du?c ngu?i hi?u bi?t

Tìm yêu m?n ngu?ihon du?c ngu?i m?n yêu. : 

Tìm yêu m?n ngu?ihon du?c ngu?i m?n yêu.

Vì chính khi hi?n thânlà khi du?c nh?n lãnh. : 

Vì chính khi hi?n thânlà khi du?c nh?n lãnh.

Chính lúc quên mìnhlà lúc g?p l?i b?n thân. : 

Chính lúc quên mìnhlà lúc g?p l?i b?n thân.

Vì chính khi th? thalà khi du?c tha th?. : 

Vì chính khi th? thalà khi du?c tha th?.

Chính lúc ch?t dilà khi vui s?ng muôn d?i. : 

Chính lúc ch?t dilà khi vui s?ng muôn d?i.

Ôi Th?n Linh thánh áixin m? r?ng lòng con : 

Ôi Th?n Linh thánh áixin m? r?ng lòng con

Xin thuong ban xu?ng nh?ng ai lòng d?y thi?n chí on an bình. : 

Xin thuong ban xu?ng nh?ng ai lòng d?y thi?n chí on an bình.

KINH HOÀ BÌNH : 

KINH HOÀ BÌNH KINH HÒA BÌNH Sáng tác : Phanxicô

L?y Chúa t? nhân xin cho con bi?t m?n yêu và ph?ng s? Chúa trong m?i ngu?i. : 

L?y Chúa t? nhân xin cho con bi?t m?n yêu và ph?ng s? Chúa trong m?i ngu?i.

L?y Chúa xin hãy dùng con nhu khí c? bình an c?a Chúa. : 

L?y Chúa xin hãy dùng con nhu khí c? bình an c?a Chúa.

Ð? con dem yêu thuong vào noi oán thù,Ðem th? tha vào noi lang nh?c,dem an hoà vào noi tranh ch?pdem chân lý vào ch?n l?i l?m. : 

Ð? con dem yêu thuong vào noi oán thù,Ðem th? tha vào noi lang nh?c,dem an hoà vào noi tranh ch?pdem chân lý vào ch?n l?i l?m.

Ð? con dem tin kính vào noi nghi nan,chi?u trông c?y vào noi th?t v?ng : 

Ð? con dem tin kính vào noi nghi nan,chi?u trông c?y vào noi th?t v?ng

Ð? con d?i ánh sáng vào noi t?i tam,dem ni?m vui d?n ch?n u s?u. : 

Ð? con d?i ánh sáng vào noi t?i tam,dem ni?m vui d?n ch?n u s?u.

L?y Chúa xin hãy d?y con,tìm an ?i ngu?i hon du?c ngu?i ?i an. : 

L?y Chúa xin hãy d?y con,tìm an ?i ngu?i hon du?c ngu?i ?i an.

Tìm hi?u bi?t ngu?i hon du?c ngu?i hi?u bi?t : 

Tìm hi?u bi?t ngu?i hon du?c ngu?i hi?u bi?t

Tìm yêu m?n ngu?ihon du?c ngu?i m?n yêu. : 

Tìm yêu m?n ngu?ihon du?c ngu?i m?n yêu.

Vì chính khi hi?n thânlà khi du?c nh?n lãnh. : 

Vì chính khi hi?n thânlà khi du?c nh?n lãnh.

Chính lúc quên mìnhlà lúc g?p l?i b?n thân. : 

Chính lúc quên mìnhlà lúc g?p l?i b?n thân.

Vì chính khi th? thalà khi du?c tha th?. : 

Vì chính khi th? thalà khi du?c tha th?.

Chính lúc ch?t dilà khi vui s?ng muôn d?i. : 

Chính lúc ch?t dilà khi vui s?ng muôn d?i.

Ôi Th?n Linh thánh áixin m? r?ng lòng con : 

Ôi Th?n Linh thánh áixin m? r?ng lòng con

Xin thuong ban xu?ng nh?ng ai lòng d?y thi?n chí on an bình. : 

Xin thuong ban xu?ng nh?ng ai lòng d?y thi?n chí on an bình.

Slide 31: 

KINH HOÀ BÌNH Sáng tác: phanxicô Slideshow : Nt Maria Goretti Võ Th? Suong

authorStream Live Help