Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: namttb (104 month(s) ago)

thank you very much

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: LM. NGUY?N VAN TUYÊN Ti?ng hát: LM. NGUY?N SANG

Slide 3: 

Ð?ng b? con Chúa oi! Khi con khó nguy gi?a d?i. Ð?ng b? con Chúa oi! Ðau thuong u s?u giang l?i.

Slide 4: 

Ð?ng b? con bo vo! Sóng gió bi?t di phuong nào? Ð?ng b? con don hành trên du?ng mù t?i v?ng tanh.

Slide 5: 

Con bi?t Chúa yêu con. Theo con kh?p v?n n?o du?ng. Con bi?t Chúa bên con, theo con l? con m? côi.

Slide 6: 

Con bi?t Chúa yêu con, xu?ng tr?n gian nhi?u cay d?ng. Con bi?t Chúa yêu con, m?t d?i ch? con v?i Ngài.

Slide 7: 

Ð?ng b? con Chúa oi! Khi con l? d?i xa Ngài. Ð?ng t? con Chúa oi! Khi con yêu d?i hon Chúa.

Slide 8: 

Ð?ng m?c con lang thang dam mê s?ng trong l?i t?i. Ð?ng d? con xa Ngài, v?ng Ngài d?i bi?t theo ai?

Slide 9: 

Con bi?t Chúa bên con. Theo con kh?p v?n n?o du?ng. Con bi?t Chúa bên con, theo con l? con m? côi.

Slide 10: 

Con bi?t Chúa bên con, xu?ng tr?n gian nhi?u cay d?ng. Con bi?t Chúa yêu con, m?t d?i ch? con v?i Ngài.

Slide 11: 

Sáng tác: LM. NGUY?N VAN TUYÊN Ti?ng hát: LM. NGUY?N SANG

Slide 13: 

Ngài ch? con Chúa oi! Khi con l?i h?n chua v?. Ngài ch? con Chúa oi! Khi con xa tình yêu Chúa.

Slide 14: 

Ngài ch? con an nan, dôi tay ch?p l? tuôn tràn. Ngài ch? con bên Ngài hu?ng ngu?n h?nh phúc thiên cung.

Slide 15: 

Con bi?t Chúa bên con. Theo con kh?p v?n n?o du?ng. Con bi?t Chúa bên con, theo con l? con m? côi.

Slide 16: 

Con bi?t Chúa yêu con, xu?ng tr?n gian nhi?u cay d?ng. Con bi?t Chúa yêu con, m?t d?i ch? con v?i Ngài.

Slide 17: 

Con bi?t Chúa yêu con, xu?ng tr?n gian nhi?u cay d?ng. Con bi?t Chúa yêu con, m?t d?i ch? con v?i Ngài.

Slide 18: 

Sáng tác: LM. NGUY?N VAN TUYÊN Ti?ng hát: LM. NGUY?N SANG Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 4/2009

authorStream Live Help