Chúa Chiên Lành

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L?i : Hoàng Khánh Nh?c : Kim Long Chúa Chiên Lành L?i : Hoàng Khánh Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH

Slide 2: 

Chúa Chiên Lành Ngu?i thuong d?n tôi di. Tôi không s? chi. Tôi không thi?u gì.

Slide 3: 

Trên d?ng c? xanh Ngu?i cho tôi du?c ngh? ngoi Bên dòng su?i mát Ngu?i tang s?c cho tâm h?n.

Slide 4: 

Vì quý tr?ng danh Ngu?i, Ngu?i dìu tôi di trên du?ng công chính. Dù qua thung lung mù suong. Tôi luôn vui su?ng t?a nuong bên Ngu?i.

Slide 5: 

Chúa Chiên Lành Ngu?i thuong d?n tôi di. Tôi không s? chi. Tôi không thi?u gì.

Slide 6: 

Trên d?ng c? xanh Ngu?i cho tôi du?c ngh? ngoi Bên dòng su?i mát Ngu?i tang s?c cho tâm h?n.

Slide 7: 

Ngu?i thi?t ti?c hoan l?c, d?t bàn ngay bên quân thù gian ác. Tràn ly ban rót ru?u ngon, luôn luôn chan tu?i d?u thom trên d?u.

Slide 8: 

Chúa Chiên Lành Ngu?i thuong d?n tôi di. Tôi không s? chi. Tôi không thi?u gì.

Slide 9: 

Trên d?ng c? xanh Ngu?i cho tôi du?c ngh? ngoi. Bên dòng su?i mát Ngu?i tang s?c cho tâm h?n.

Slide 10: 

Nh?c : Kim Long Chúa Chiên Lành L?i : Hoàng Khánh Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH

Slide 11: 

Chúa Chiên Lành Ngu?i thuong d?n tôi di. Tôi không s? chi. Tôi không thi?u gì.

Slide 12: 

Trên d?ng c? xanh Ngu?i cho tôi du?c ngh? ngoi Bên dòng su?i mát Ngu?i tang s?c cho tâm h?n.

Slide 13: 

Nh? phúc l?c chan hòa, nhu?n g?i nhu mua trên d?u tuôn x?i. Ngày dêm vui s?ng th?nh thoi, trong noi cung thánh h?n tôi nuong nh?

Slide 14: 

Chúa Chiên Lành Ngu?i thuong d?n tôi di. Tôi không s? chi. Tôi không thi?u gì.

Slide 15: 

Trên d?ng c? xanh Ngu?i cho tôi du?c ngh? ngoi Bên dòng su?i mát Ngu?i tang s?c cho tâm h?n.

Slide 16: 

Nh?c : Kim Long Chúa Chiên Lành L?i : Hoàng Khánh Gi?ng hát : Thanh Phong Slide Show : Pet. PBH

authorStream Live Help