Tình Yêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Love was, Tình yêu dã là, Love is, Tình yêu dang là, Love will be, Tình yêu s? là, Love eternally Yêu thuong cho d?n thiên thu  Peter Stavropoulos *Best Love Poem*

Slide 4: 

*Love was..... Tình yêu dã là…

Slide 5: 

When 'if' lay between you and I And 'never' seemed Forever I fell to earth in Surrender And you became the centre of my eye Khi t? “n?u” ? gi?a anh và em và t? “không bao gi?” du?ng nhu là mãi mãi, em ngã ra d?t buông xuôi d?u hàng và anh dã thành trung tâm c?a ánh m?t em nhìn

Slide 7: 

*Love is..... Tình yêu dang là…

Slide 8: 

When I pass by you Accidentally I grab a sense of your Smile When between us is distance measured by the mile I grab a sense of our love immeasurably Khi em di qua bên anh tình c?, em ch?p du?c m?t c?m th?c v? n? cu?i c?a anh. Khi gi?a chúng ta có kho?ng cách do lu?ng b?ng d?m tru?ng, em ch?p du?c m?t c?m th?c v? tình yêu c?a chúng ta, yêu thuong khôn lu?ng

Slide 10: 

*Love will be..... Tình yêu s? là…..

Slide 11: 

When I can no longer see to see When I can no longer hear to hear I know you will be near Simply just you and me Khi em không còn có th? th?y d? mà th?y, Khi em không còn có th? nghe d? mà nghe, Em bi?t anh s? d?n g?n, Ch? có anh và em mà thôi.

Slide 13: 

*Love eternally.....Yêu thuong cho d?n thiên thu…...

Slide 14: 

When God granted us our wish finally He put in us a throbbing Heart When it stops from this earth we will depart But our Love will live Eternally… Khi cu?i cùng Thiên Chúa ban cho chúng ta di?u nguy?n u?c, Ngu?i d?t trong chúng ta m?t trái tim ph?p ph?ng. Khi nó d?ng l?i d? ra kh?i trái d?t này, chúng ta s? ra di Nhung tình yêu c?a chúng ta s? s?ng muôn d?i…

Slide 17: 

* Love is a moment that lasts forever... Tình yêu là m?t kho?nh kh?c kéo dài d?n mãi thiên thu… * Thi?t k? : Anny_b * Chuy?n ng?: Têrêsa Ng?c Nga, 23-2-2009

authorStream Live Help