Chúa Nhật 7 Quanh Năm B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÚA NH?T 7 THU?NG NIÊN NAM B. SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME. "Con Ngu?i có quy?n tha t?i du?i d?t".

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sau ít ngày, Chúa Giêsu l?i tr? v? Capharnaum. And when he returned to Capernaum after some days,

Slide 3: 

Nghe tin Ngu?i dang ? trong nhà, nhi?u ngu?i tuôn t?i dông d?o, d?n n?i ngoài c?a cung không còn ch? d?ng, và Ngu?i gi?ng d?y h?. It was reported that he was at home. And many were gathered together, so that there was no longer room for them, not even about the door; and he was preaching the word to them.

Slide 4: 

Ngu?i ta mang d?n cho Ngu?i m?t k? b?t to?i do b?n ngu?i khiêng And they came, bringing to him a paralytic carried by four men.

Slide 5: 

Vì dân chúng quá dông, không th? khiêng d?n g?n Ngu?i du?c, nên h? d? mái nhà trên ch? Ngu?i ng?i m?t l? to, r?i thòng chi?c chõng v?i ngu?i b?t to?i xu?ng. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him; and when they had made an opening, they let down the pallet on which the paralytic lay.

Slide 6: 

Th?y lòng tin c?a h?, Chúa Giêsu nói v?i ngu?i b?t to?i r?ng: "H?i con, t?i l?i con du?c tha". And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "My son, your sins are forgiven."

Slide 7: 

Lúc ?y, có m?t ít lu?t si ng?i dó, h? th?m nghi r?ng: "Sao ông này l?i nói th?? Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak thus?

Slide 8: 

Ông nói ph?m thu?ng. Ai có quy?n tha t?i, n?u không ph?i là m?t mình Thiên Chúa It is blasphemy! Who can forgive sins but God alone?"

Slide 9: 

Chúa Giêsu bi?t tâm trí h? nghi nhu v?y, li?n nói v?i h?: "T?i sao lòng các ông nghi nhu th?? And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question thus in your hearts?

Slide 10: 

Nói v?i ngu?i b?t to?i này: 'T?i l?i con du?c tha' hay nói: 'Hãy ch?i d?y vác chõng mà di', d?ng nào d? hon? Nhung (nói th? là) d? các ông bi?t Con Ngu?i có quy?n tha t?i du?i d?t". Which is easier, to say to the paralytic, `Your sins are forgiven,' or to say, `Rise, take up your pallet and walk'? But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins"

Slide 11: 

Ngu?i nói v?i k? b?t to?i: "Ta truy?n cho con hãy ch?i d?y, vác chõng mà v? nhà". He said to the paralytic -"I say to you, rise, take up your pallet and go home."

Slide 12: 

L?p t?c ngu?i ?y d?ng d?y, vác chõng ra di tru?c m?t m?i ngu?i, khi?n ai n?y s?ng s?t và ng?i khen Thiên Chúa r?ng: "Chúng tôi chua t?ng th?y nhu th? bao gi?". And he rose, and immediately took up the pallet and went out before them all; so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"

Slide 13: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sau ít ngày, Chúa Giêsu l?i tr? v? Capharnaum. Nghe tin Ngu?i dang ? trong nhà, nhi?u ngu?i tuôn t?i dông d?o, d?n n?i ngoài c?a cung không còn ch? d?ng, và Ngu?i gi?ng d?y h?. Ngu?i ta mang d?n cho Ngu?i m?t k? b?t to?i do b?n ngu?i khiêng. Vì dân chúng quá dông, không th? khiêng d?n g?n Ngu?i du?c, nên h? d? mái nhà trên ch? Ngu?i ng?i m?t l? to, r?i thòng chi?c chõng v?i ngu?i b?t to?i xu?ng. Th?y lòng tin c?a h?, Chúa Giêsu nói v?i ngu?i b?t to?i r?ng: "H?i con, t?i l?i con du?c tha". Lúc ?y, có m?t ít lu?t si ng?i dó, h? th?m nghi r?ng: "Sao ông này l?i nói th?? Ông nói ph?m thu?ng. Ai có quy?n tha t?i, n?u không ph?i là m?t mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu bi?t tâm trí h? nghi nhu v?y, li?n nói v?i h?: "T?i sao lòng các ông nghi nhu th?? Nói v?i ngu?i b?t to?i này: 'T?i l?i con du?c tha' hay nói: 'Hãy ch?i d?y vác chõng mà di', d?ng nào d? hon? Nhung (nói th? là) d? các ông bi?t Con Ngu?i có quy?n tha t?i du?i d?t". Ngu?i nói v?i k? b?t to?i: "Ta truy?n cho con hãy ch?i d?y, vác chõng mà v? nhà". L?p t?c ngu?i ?y d?ng d?y, vác chõng ra di tru?c m?t m?i ngu?i, khi?n ai n?y s?ng s?t và ng?i khen Thiên Chúa r?ng: "Chúng tôi chua t?ng th?y nhu th? bao gi?". Ðó là l?i Chúa.

Slide 14: 

M?T PHÚT SUY NI?M. Chúa Giêsu bày t? quy?n nang c?a Ngài qua các phép l?. Hôm nay, Chúa m?c kh?i uy quy?n cách rõ ràng hon. Chúa có quy?n tha t?i. Ðây là quy?n tuy?t d?i ch? dành cho Thiên Chúa. Con ngu?i cá nhân cung nhu trong m?t t? ch?c xã h?i, h? có quy?n ân xá, tha b?ng hay tha th? cho ph?m nhân. Ph?m nhân có th? mi?n du?c hình ph?t hay tù t?i. H? có th? du?c th? t? do theo pháp lu?t nhung t?i trong luong tâm có th? v?n còn dó. Ngu?i ph?m t?i không du?c r?a s?ch b?i s? tha th? c?a ngu?i khác. D?u v?t t?i xua v?n còn dó. Chúng ta không th? quên hay xóa s?ch. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài th?u su?t tâm can. Ngài bi?t du?c ý hu?ng th?m sâu trong lòng. Nhi?u l?n Ngài dã tha t?i. Ngài tha t?i cho ngu?i b? phong b?i, cho ngu?i phu n? t?i gi?ng Jacob và cho ngu?i dàn bà ngo?i tình. Chúa tha t?i qua lòng m?n. M?n nhi?u du?c tha nhi?u. Chúa dã ph?i l?y cái ch?t trên th?p giá d? chu?c t?i cho chúng ta. Chúng ta dã ph?m t?i. T?i trong tu tu?ng, trong l?i nói và vi?c làm. T?i ph?m d?n Chúa. T?i ph?m t?i tha nhân. T?i trong chính b?n thân chúng ta qua nhung vi?c dã làm và nh?ng thi?u xót. T?i làm chúng ta xa cách Chúa và xa cách tha nhân. Qua Bí Tích Hòa Gi?i, chúng ta du?c xóa s?ch t?i l?i. D?u v?t c?a t?i cung du?c r?a s?ch. Ðây chính là phuong cách tuy?t v?i giúp chúng ta s?a l?i và s?ng thánh thi?n hon. Ðôi khi chúng ta c?m nh?n r?ng, tháng này qua tháng khác, xung t?i l?n này r?i ti?p l?n t?i, chúng ta c? ph?m di, ph?m l?i cùng m?t th? t?i. V?y xung t?i có ích chi ch?? Cu?c s?ng c?a chúng ta là chu?i ngày dài. Ngày này n?i ti?p ngày kia. M?i ngày là m?t ngày m?i. M?i t?i là m?t t?i m?i. Chúng ta v?n c?n an nan sám h?i m?i ngày. H?ng ngày, chúng ta c?n th?c an nuôi du?ng thân xác th? nào. Chúng ta cung c?n th?c an tinh th?n nhu th?. Không có gì là cu trong th?i gian di t?i. Hãy d?n v?i Chúa d? xin on tha th?. Chúa s? xóa s?ch m?i v?t nho trong tâm h?n. Chúa s? dón ti?p chúng ta nhu ngu?i cha dón ti?p d?a con hu tr? v?. Càng yêu m?n Chúa, chúng ta càng du?c on th? tha. L?y Chúa, n?u Chúa ch?p t?i nào ai r?i du?c.

Slide 15: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng

authorStream Live Help