Xuân Vui Ca

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c và l?i: Liên Bình Ð?nh

Slide 2: 

Lá lá lá lá lá la la la la, lá lá lá lá lá, la la la la.

Slide 13: 

Lá lá lá lá lá la la la la, lá lá lá lá lá, la la la la. Khúc hát thanh thoát cùng dàn nh?p nhàng, Hân hoan m?ng xuân m?i

Slide 14: 

N?ng xuân h?ng t?a ngang tr?i, Noi noi vang vang ti?ng cu?i Bao la nuong d?ng xanh tuoi, dom bông k?t trái.

Slide 15: 

Chung u?c v?ng kh?p tr?i xuân ca khúc thanh bình Mang d?n ni?m hoan l?c du?i mái nhà vui

Slide 16: 

Ta vui ta ca la la la la, Xuân sang hát khúc tang tang tang tang Xuân này thái hòa, ngu?i ngu?i h?nh phúc

Slide 17: 

Ti?ng pháo tí tách loan tin xuân sang. Bát ngát s?c th?m muôn hoa thom huong Mùa xuân ngát ni?m vui.

Slide 18: 

Tang tang tang, vui say ta ca, La la la la: tình tình tình tình. Th?m thi?t mãi mãi tình ngu?i d?ng lo?i, Ta dón m?ng xuân m?i

Slide 22: 

Lá lá lá lá lá la la la la, lá lá lá lá lá, la la la la.

Slide 27: 

Sáng tác: Liên Bình Ð?nh By th?c hi?n thay l?i Chúc m?ng Xuân 2008

authorStream Live Help