Nhớ Quê Tôi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh? Quê Tôi

Slide 42: 

Xin chân thành c?m t? quí H?u dã dua nh?ng hình ?nh d?p c?a Quê Huong d?t nu?c lên m?ng. Chúng tôi ch? l?y m?t ph?n nh? d? th?c hi?n slide show này. Và d? cùng chuy?n t?i tình c?m thuong nh? v? Quê huong d?t nu?c, chúng tôi xin g?i d?n t?t c? b?n H?u xa g?n nh?ng âm thanh hòa t?u C? nh?c mi?n Nam th? di?u : Giang Nam 12 câu. Th?c hi?n : NPH 30-12-2008

authorStream Live Help