Bài Ca về Cuộc Sống

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: duongvan113 (99 month(s) ago)

thanks

By: nathtu2010 (102 month(s) ago)

thankssssssssssssssssssssssss!

By: mayxanh.nguyen (106 month(s) ago)

Thanksssssssssss !!

By: caokhai09 (107 month(s) ago)

i like it

By: wengocapstan (109 month(s) ago)

Impressive shows

See all

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài ca v? cu?c s?ng

Slide 2: 

hãy tin r?ng cu?c s?ng là di?u k? di?u và d?p d?. Dù ngu?i ta có nói v?i b?n di?u gì di n?a,

Slide 3: 

Ngu?i nào có th? làm m?i giây phút d?u tràn ng?p m?t n?i dung sâu s?c, thì ngu?i dó s? kéo dài vô t?n cu?c d?i mình.

Slide 4: 

H? sinh ra d? in d?u l?i trên m?t d?t, in d?u l?i trong trái tim ngu?i khác. Con ngu?i sinh ra không ph?i d? tan bi?n di nhu m?t h?t cát vô danh.

Slide 5: 

Ð?ng che gi?u tình yêu và s? d?u dàng c?a mình cho d?n khi b?n lìa d?i. Hãy làm cu?c d?i b?n tràn d?y s? ng?t ngào. Hãy nói nh?ng l?i thân thuong khi b?n còn nghe du?c và tim b?n còn rung d?ng.

Slide 6: 

B?n có yêu d?i không? V?y d?ng phung phí th?i gian, vì ch?t li?u c?a cu?c s?ng du?c làm b?ng th?i gian.

Slide 7: 

Luôn luôn có ni?m hy v?ng cho ngu?i nào bình tâm suy nghi v? cu?c s?ng.

Slide 8: 

Bao lâu b?n v?n còn t? tin ? b?n, thì ngu?i khác v?n còn tin b?n.

Slide 9: 

Ð?ng quá xem tr?ng di?u gì. Hãy ti?p nh?n m?i s? may r?i m?t cách nh? nhàng

Slide 10: 

Ð?ng v?ng và không bao gi? nghi r?ng mình s? ngã thì s? ch?ng bao gi? ngã.

Slide 11: 

Khi t?t c? nh?ng cái khác dã m?t di thì tuong lai v?n còn.

Slide 12: 

S? chân thành là di?u t?t d?p nh?t b?n có th? dem trao t?ng m?t ngu?i. S? th?t, lòng tin c?y, tình b?n và tình yêu d?u tùy thu?c vào di?u dó c?.

Slide 13: 

Ð?i là m?t cu?c d?u tranh liên t?c; nó luôn du?c c?i biên v?i nh?ng khó khan m?i. Và chúng ta s? chi?n th?ng, nhung bao gi? cung ph?i tr? giá.

Slide 14: 

Ð?ng di qua th?i gian mà không d? l?i d?u v?t.

Slide 15: 

Bao gi? ta cung ph?i có m?t noi nào d? d?n.

Slide 16: 

Trí tu? c?a con ngu?i tru?ng thành trong tinh l?ng, còn tính cách tru?ng thành trong bão táp.

Slide 17: 

Hãy s?ng t?t d?p di và nh? r?ng, m?i ngày có m?t d?i s?ng riêng cho nó thôi.

Slide 18: 

Khi b?n sinh ra d?i, b?n khóc, còn m?i ngu?i xung quanh thì cu?i. Hãy s?ng sao cho khi b?n qua d?i, m?i ngu?i khóc, còn b?n, b?n cu?i.

Slide 19: 

Ðôi khi trong cu?c s?ng, có lúc b?n c?m th?y nh? ai dó, d?n n?i mu?n ch?y d?n và ôm ch?m l?y h?. Mong r?ng b?n s? luôn mo th?y h?.

Slide 20: 

Hãy làm nh?ng gì b?n thích, vì b?n ch? có m?t cu?c s?ng và m?t co h?i, d? làm t?t c? trong cu?c d?i. Hãy mo nh?ng gì b?n mu?n, di d?n noi nào b?n thích.

Slide 21: 

Mong r?ng b?n luôn có d? h?nh phúc d? vui v?, d? th? thách d? m?nh m? hon, d? n?i bu?n d? tru?ng thành hon và d? ti?n d? mua quà cho b?n bè.

Slide 22: 

Hãy luôn d?t mình vào v? trí ngu?i khác; n?u di?u dó làm t?n thuong b?n, nó cung s? làm t?n thuong ngu?i khác. M?t l?i nói vô ý là m?t xung d?t hi?m h?a, m?t l?i nóng gi?n có th? làm h?ng c? m?t cu?c d?i,

Slide 23: 

m?t l?i nói dúng lúc có th? làm gi?m cang th?ng, còn l?i nói yêu thuong có th? ch?a lành v?t thuong và mang d?n s? bình yên.

Slide 24: 

Ð?ng ch?y theo v? b? ngoài hào nhoáng, nó có th? phai nh?t theo th?i gian. Ð?ng ch?y theo ti?n b?c, m?t ngày kia nó cung s? m?t di.

Slide 25: 

Hãy ch?y theo ngu?i nào dó có th? làm cho b?n luôn m?m cu?i, b?i vì ch? có n? cu?i là t?n t?i mãi. Hy v?ng r?ng b?n s? tìm ra ngu?i dó.

Slide 26: 

Trao cho ai dó c? con tim mình không bao gi? là m?t s? b?o d?m r?ng h? cung yêu b?n, d?ng ch? d?i di?u ngu?c l?i.

Slide 27: 

Hãy d? tình yêu l?n d?n trong tim h?, nhung n?u di?u dó không x?y ra, thì hãy hài lòng vì ít ra nó cung dã l?n lên trong b?n.

Slide 28: 

C?u chúc d?i b?n luôn h?nh phúc, sáng tuoi Th?c hi?n: HPL, 23-9-2008

authorStream Live Help