Mười Hai Tiếng Gõ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MU?I HAI TI?NG GÕ LÚC N?A ÐÊM D?ch t? b?n Anh ng?: HPL, 31-12-2008

Slide 3: 

Mu?i hai ti?ng gõ c?a chi?c d?ng h? lúc n?a dêm s? mang d?n cho b?n các l?i c?u chúc c?a tôi cho mu?i hai tháng s?p t?i.

Slide 5: 

Ti?ng gõ d?u tiên Chúc S?c Kh?e [chúc b?n có s?c kh?e mà t?t c? ti?n b?c trên th? gi?i không th? mua n?i]

Slide 7: 

TI?NG GÕ TH? HAI Chúc Tình Yêu [chúc cho cu?c s?ng chung quanh b?n chan hòa tình yêu, ch? không d?y h?n thù và chi?n tranh]

Slide 9: 

Ti?ng gõ th? ba Chúc May M?n [chúc b?n không bao gi? thi?u b?t c? di?u gì trong cu?c d?i]

Slide 11: 

Ti?ng gõ th? tu Chúc có nhi?u Gi?c Mo [chúc b?n có nhi?u gi?c mo và th?y chúng nên hi?n th?c]

Slide 13: 

Ti?ng gõ th? nam Chúc Can Ð?m [chúc b?n can d?m ch?p nh?n nh?ng gì không th? thay d?i]

Slide 15: 

Ti?ng gõ th? sáu Chúc có nhi?u Cu?c G?p G? [chúc b?n c?m n?m du?c s? ng?t ngào c?a tình b?n và không bao gi? c?m th?y cô don]

Slide 17: 

Ti?ng gõ th? b?y Chúc Gia Ðình H?p Nh?t [chúc b?n du?c vui hu?ng nh?ng dây liên k?t b?n v?ng c?a m?t gia dình thân thuong]

Slide 19: 

Ti?ng gõ th? tám Chúc Thành Công [chúc t?t c? các k? ho?ch c?a b?n mang l?i k?t qu?]

Slide 21: 

Ti?ng gõ th? chín Chúc Bình An [chúc cho trái tim b?n thoát m?i âu lo, h?n thù và ghen ghét]

Slide 23: 

Ti?ng gõ th? mu?i Chúc có Lòng Tri Ân [chúc b?n luôn vui vì còn du?c s?ng m?i ngày và m?i ngày]

Slide 25: 

Ti?ng gõ th? mu?i m?t Chúc có Trí Tu?ng Tu?ng [chúc b?n có th? nhìn vu?t sang c? bên kia nh?ng di?u k? di?u c?a công trình sáng t?o]

Slide 27: 

Ti?ng gõ th? mu?i hai L?i Chúc Quan Tr?ng Nh?t [chúc b?n nh?n du?c phúc lành t?ng ngày và m?i ngày trong Nam M?i này]

Slide 29: 

Chúc M?ng Nam M?i! U?c gì t?t c? các l?i chúc tôi g?i d?n b?n nên hi?n th?c trong Nam 2009 D?ch t? b?n Anh ng?: HPL, 31-12-2008

authorStream Live Help