Lễ Thánh Gia (B)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

"Con tr? l?n lên, d?y khôn ngoan". THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH L? THÁNH GIA TH?T

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ?y, d? ngày thanh t?y theo lu?t Môsê, cha m? Chúa Giêsu li?n dem Ngu?i lên Giêrusalem d? hi?n dâng cho Chúa, nhu dã chép trong L? lu?t Chúa r?ng: When the days were completed for their purification according to the law of Moses, They took him up to Jerusalemto present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord,

Slide 3: 

"M?i con trai d?u lòng s? du?c g?i là ngu?i thánh thu?c v? Chúa". Và cung d? dâng l? v?t cho Chúa, nhu có nói trong Lu?t Chúa, là m?t dôi chim gáy hay m?t c?p b? câu con. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtledoves or two young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord.

Slide 4: 

Và dây ? Giêrusalem có m?t ngu?i tên là Simêon, là ngu?i công chính, kính s? Thiên Chúa, và dang d?i ch? ni?m ?i an c?a Israel. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.This man was righteous and devout,awaiting the consolation of Israel,

Slide 5: 

Thánh Th?n cung ? trong ông. Ông dã du?c Thánh Th?n tr? l?i r?ng: Ông s? không ch?t tru?c khi th?y Ð?ng Kitô c?a Chúa. And the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord.

Slide 6: 

Ðu?c Thánh Th?n thúc gi?c, ông vào d?n th? ngay lúc cha m? tr? Giêsu dua Ngu?i d?n d? thi hành cho Ngu?i nh?ng t?c l? c?a L? lu?t. Ông b?ng Ngu?i trên cánh tay mình, và chúc t?ng Thiên Chúa r?ng: He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, He took him into his arms and blessed God, saying:

Slide 7: 

"L?y Chúa, bây gi?, Chúa d? cho tôi t? Chúa di bình an theo nhu l?i Chúa, vì chính m?t con dã th?y on c?u d? mà Chúa dã s?m s?n tru?c m?t muôn dân, là ánh sáng chi?u soi các luong dân, và vinh quang c?a Israel dân Chúa". “Now, Master, you may let your servant goin peace, according to your word,for my eyes have seen your salvation,which you prepared in sight of all the peoples,a light for revelation to the Gentiles,and glory for your people Israel.”

Slide 8: 

Cha m? Ngu?i d?u kinh ng?c v? nh?ng di?u dã nói v? Ngu?i. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói v?i Maria m? Ngu?i r?ng: The child’s father and mother were amazed at what was said about him; and Simeon blessed them and said to Mary his mother,

Slide 9: 

Ðây tr? này du?c d?t lên, khi?n cho nhi?u ngu?i trong Israel ph?i s?p d? hay du?c d?ng d?y, và cung d? làm m?c tiêu cho ngu?i ta ch?ng d?i. Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel,and to be a sign that will be contradicted

Slide 10: 

V? ph?n bà, m?t lu?i guom s? dâm th?u tâm h?n bà d? tâm tu nhi?u tâm h?n du?c bi?u l?! —And you yourself a sword will pierce— so that the thoughts of many hearts may be revealed.

Slide 11: 

Lúc ?y, cung có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thu?c chi h? Asê, dã cao niên. Mãn th?i trinh n?, bà dã s?ng v?i ch?ng du?c b?y nam. R?i th? ti?t cho d?n nay dã tám muoi b?n tu?i. There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived seven years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was eighty-four.

Slide 12: 

Bà không r?i kh?i d?n th?, dêm ngày an chay c?u nguy?n ph?ng s? Chúa. Chính gi? ?y, bà cung d?n, bà li?n chúc t?ng Chúa, và nói v? tr? Giêsu cho t?t c? nh?ng ngu?i dang trông ch? on c?u chu?c Israel. She never left the temple, but worshiped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem.

Slide 13: 

Khi hai ông bà hoàn t?t m?i di?u theo lu?t Chúa, thì tr? l?i x? Galilêa, v? thành mình là Nadarét. Và con tr? l?n lên, thêm m?nh m?, d?y khôn ngoan, và on nghia Thiên Chúa ? cùng Ngu?i. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom; and the favor of God was upon him.

Slide 14: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ?y, d? ngày thanh t?y theo lu?t Môsê, cha m? Chúa Giêsu li?n dem Ngu?i lên Giêrusalem d? hi?n dâng cho Chúa, nhu dã chép trong L? lu?t Chúa r?ng: "M?i con trai d?u lòng s? du?c g?i là ngu?i thánh thu?c v? Chúa". Và cung d? dâng l? v?t cho Chúa, nhu có nói trong Lu?t Chúa, là m?t dôi chim gáy hay m?t c?p b? câu con. Và dây ? Giêrusalem có m?t ngu?i tên là Simêon, là ngu?i công chính, kính s? Thiên Chúa, và dang d?i ch? ni?m ?i an c?a Israel. Thánh Th?n cung ? trong ông. Ông dã du?c Thánh Th?n tr? l?i r?ng: Ông s? không ch?t tru?c khi th?y Ð?ng Kitô c?a Chúa. Ðu?c Thánh Th?n thúc gi?c, ông vào d?n th? ngay lúc cha m? tr? Giêsu dua Ngu?i d?n d? thi hành cho Ngu?i nh?ng t?c l? c?a L? lu?t. Ông b?ng Ngu?i trên cánh tay mình, và chúc t?ng Thiên Chúa r?ng: "L?y Chúa, bây gi?, Chúa d? cho tôi t? Chúa di bình an theo nhu l?i Chúa, vì chính m?t con dã th?y on c?u d? mà Chúa dã s?m s?n tru?c m?t muôn dân, là ánh sáng chi?u soi các luong dân, và vinh quang c?a Israel dân Chúa". Cha m? Ngu?i d?u kinh ng?c v? nh?ng di?u dã nói v? Ngu?i. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói v?i Maria m? Ngu?i r?ng: "Ðây tr? này du?c d?t lên, khi?n cho nhi?u ngu?i trong Israel ph?i s?p d? hay du?c d?ng d?y, và cung d? làm m?c tiêu cho ngu?i ta ch?ng d?i. V? ph?n bà, m?t lu?i guom s? dâm th?u tâm h?n bà d? tâm tu nhi?u tâm h?n du?c bi?u l?!" Lúc ?y, cung có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thu?c chi h? Asê, dã cao niên. Mãn th?i trinh n?, bà dã s?ng v?i ch?ng du?c b?y nam. R?i th? ti?t cho d?n nay dã tám muoi b?n tu?i. Bà không r?i kh?i d?n th?, dêm ngày an chay c?u nguy?n ph?ng s? Chúa. Chính gi? ?y, bà cung d?n, bà li?n chúc t?ng Chúa, và nói v? tr? Giêsu cho t?t c? nh?ng ngu?i dang trông ch? on c?u chu?c Israel. Khi hai ông bà hoàn t?t m?i di?u theo lu?t Chúa, thì tr? l?i x? Galilêa, v? thành mình là Nadarét. Và con tr? l?n lên, thêm m?nh m?, d?y khôn ngoan, và on nghia Thiên Chúa ? cùng Ngu?i. Ðó là l?i Chúa.

Slide 15: 

M?T PHÚT SUY NI?M. Gia dình là t? ?m tình yêu. Noi dó có cha có m?, cha m? yêu nhau và yêu thuong con cái, con cái c?y nh? cha m? và yêu thuong nhau. M?ng L? Thánh Gia Th?t, chúng ta suy ni?m v? cu?c s?ng gia dình. Chúa Giêsu ch?n sinh ra và tru?ng thành trong môi tru?ng gia dình. Chúa Giêsu s?ng trong m?t gia dình nhu m?i gia dình khác. Cha c?a Ngài là Giuse, ngu?i th? m?c nghèo và v?i m? là Maria, ngu?i thi?u n? tr? trung và khiêm nhu. Gia dình Nazareth không gi?u sang, không có d?a v? trong xã h?i nhung là m?t gia dình h?nh phúc. H?nh phúc vì bi?t tuân theo lu?t c?a Chúa và có Chúa cu ng? trong gia dình. Thánh Giuse và Ð?c Maria cung là con ngu?i nhu chúng ta, các ngài cung có nh?ng lo toan c?a cu?c s?ng. Các ngài cung ph?i ph?n d?u t?ng ngày d? nên t?t và thánh thi?n. Cha m? c?a Chúa Giêsu là nh?ng ngu?i s?ng guong m?u luôn chu toàn l? lu?t c?a cha ông. Giuse và Maria dã dâng hi?n con d?u lòng trong d?n th? và dâng l? v?t cho Chúa theo lu?t d?nh. Các ngài d?t tr?n ni?m tin tu?ng noi Thiên Chúa. Qua các l?i tiên tri c?a ông Simêon và bà Anna, các ngài dã ch?p nh?n thánh ý Chúa qua l?i xin vâng. Các ngài dã tr?i qua bao lo l?ng trong d?i s?ng gia dình. T? nh?ng khó khan trong giây phút ban d?u khi Ð?c Maria th? thai b?i phép Chúa Thánh Th?n, t?i khi sanh con trong hang l?a, tr?n ch?y sang Ai C?p và s?ng âm th?m noi làng Nazareth. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa nhung c? phát tri?n và tru?ng thành bình thu?ng qua tháng ngày. Cha m? ngài ph?i s?ng gi?a m?u nhi?m còn ?n d?u. S? phó thác, tin tu?ng và c?y trông là m?t thách d? t?ng giây phút trong d?i c?a các ngài. Các ngài dã t? thánh hi?n mình qua cu?c s?ng m?i ngày. Chúng ta bi?t r?ng gia dình chính là lò luy?n hy sinh, noi hun dúc tình yêu thuong và tôn tr?ng l?n nhau. U?c chi m?i ngu?i chúng ta nh?n di?n nh?ng giá tr? vô giá c?a d?i s?ng gia dình. Hãy m?i Chúa cu ng? trong gia dình. Hãy cham gi? lu?t Chúa và phó thác d?i s?ng trong vòng tay lân ái c?a Chúa. Có Chúa, chúng ta s? tìm th?y bình an và h?nh phúc th?t.

Slide 16: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng GIA ÐÌNH H?NH PHÚC

authorStream Live Help