Lễ Hiển Linh (B)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L? CHÚA HI?N LINH THE EPIPHANY OF THE LORD "Chúng tôi t? phuong Ðông d?n th? l?y Ð?c Vua".

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh h? t?i Bêlem thu?c x? Giuda, trong d?i vua Hêrôdê, có m?y nhà d?o si t? Ðông phuong tìm d?n Giê-rusalem. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem,

Slide 3: 

Các ông nói: "Vua ngu?i Do-thái m?i sinh ra hi?n dang ? dâu? Saying, "Where is he who has been born king of the Jews?

Slide 4: 

Chúng tôi dã nh?n th?y ngôi sao c?a Ngu?i ? Ðông phuong, và chúng tôi d?n d? tri?u bái Ngu?i. For we have seen his star in the East, and have come to worship him.

Slide 5: 

Nghe nói th?, vua Hêrôdê b?i r?i, và t?t c? Giêrusalem cùng v?i nhà vua. Vua dã tri?u t?p t?t c? các d?i giáo tru?ng và lu?t si trong dân, và h?i h? cho bi?t noi mà Ð?c Kitô sinh h?. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.

Slide 6: 

H? tâu nhà vua r?ng: "T?i Bêlem thu?c x? Giuda, vì dó là l?i do Ð?ng Tiên tri dã chép: C? nguoi n?a, h?i Bêlem, d?t Giuda, không l? gì nguoi bé nh? hon h?t trong các thành trì c?a Giuda, vì t? noi nguoi s? xu?t hi?n m?t th? lãnh, Ngu?i dó s? chan nuôi Israel dân t?c c?a Ta". They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: `And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah;  for from you shall come a ruler  who will govern my people Israel.'"

Slide 7: 

B?y gi? Hêrôdê ng?m tri?u t?p m?y nhà d?o si t?i, c?n k? h?i han h? v? th?i gi? ngôi sao dã hi?n ra. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared;

Slide 8: 

R?i vua dã phái h? di Bêlem và d?n r?ng: "Các khanh hãy di di?u tra c?n th?n v? Hài Nhi, r?i khi dã g?p th?y, hãy báo tin l?i cho Tr?m, d? c? Tr?m cung d?n tri?u bái Ngu?i". And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him."

Slide 9: 

Nghe nhà vua nói, h? lên du?ng. Và kìa ngôi sao h? xem th?y ? Ðông phuong, l?i di tru?c h?, mãi cho t?i noi và d?u l?i trên ch? Hài Nhi ?. When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was.

Slide 10: 

Lúc nhìn th?y ngôi sao, h? h?t s?c vui m?ng. Và khi ti?n vào nhà, h? dã g?p th?y Hài Nhi và Bà Maria M? Ngu?i, và h? dã qu? g?i xu?ng s?p l?y Ngu?i. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him.

Slide 11: 

R?i, m? kho tàng ra, h? dã dâng ti?n Ngu?i l? v?t: vàng, nhu huong và m?c du?c. Then, opening their treasures, they  offered him gifts, gold and frankincense and myrrh.

Slide 12: 

Và khi nh?n du?c l?i m?ng báo d?ng tr? l?i v?i Hêrôdê, h? dã qua du?ng khác tr? v? x? s? mình. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.

Slide 13: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh h? t?i Bêlem thu?c x? Giuda, trong d?i vua Hêrôdê, có m?y nhà d?o si t? Ðông phuong tìm d?n Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua ngu?i Do-thái m?i sinh ra hi?n dang ? dâu? Chúng tôi dã nh?n th?y ngôi sao c?a Ngu?i ? Ðông phuong, và chúng tôi d?n d? tri?u bái Ngu?i". Nghe nói th?, vua Hêrôdê b?i r?i, và t?t c? Giêrusalem cùng v?i nhà vua. Vua dã tri?u t?p t?t c? các d?i giáo tru?ng và lu?t si trong dân, và h?i h? cho bi?t noi mà Ð?c Kitô sinh h?. H? tâu nhà vua r?ng: "T?i Bêlem thu?c x? Giuda, vì dó là l?i do Ð?ng Tiên tri dã chép: C? nguoi n?a, h?i Bêlem, d?t Giuda, không l? gì nguoi bé nh? hon h?t trong các thành trì c?a Giuda, vì t? noi nguoi s? xu?t hi?n m?t th? lãnh, Ngu?i dó s? chan nuôi Israel dân t?c c?a Ta". B?y gi? Hêrôdê ng?m tri?u t?p m?y nhà d?o si t?i, c?n k? h?i han h? v? th?i gi? ngôi sao dã hi?n ra. R?i vua dã phái h? di Bêlem và d?n r?ng: "Các khanh hãy di di?u tra c?n th?n v? Hài Nhi, r?i khi dã g?p th?y, hãy báo tin l?i cho Tr?m, d? c? Tr?m cung d?n tri?u bái Ngu?i". Nghe nhà vua nói, h? lên du?ng. Và kìa ngôi sao h? xem th?y ? Ðông phuong, l?i di tru?c h?, mãi cho t?i noi và d?u l?i trên ch? Hài Nhi ?. Lúc nhìn th?y ngôi sao, h? h?t s?c vui m?ng. Và khi ti?n vào nhà, h? dã g?p th?y Hài Nhi và Bà Maria M? Ngu?i, và h? dã qu? g?i xu?ng s?p l?y Ngu?i. R?i, m? kho tàng ra, h? dã dâng ti?n Ngu?i l? v?t: vàng, nhu huong và m?c du?c. Và khi nh?n du?c l?i m?ng báo d?ng tr? l?i v?i Hêrôdê, h? dã qua du?ng khác tr? v? x? s? mình. Ðó là l?i Chúa.

Slide 14: 

M?T PHÚT SUY NI?M. Ba nhà d?o si t? phuong xa tìm d?n g?p Chúa Giêsu Hài Nhi. H? là nh?ng ngu?i khôn ngoan. Th?y ngôi sao l?, h? dã di tìm ki?m. Chúng ta có th? nói: m?i ngu?i d?u có th? nhìn th?y ngôi sao nhung không ph?i m?i ngu?i d?u hi?u du?c ý nghia. Mu?n nhìn th?y sao, ngu?i ta ph?i ngu?c nhìn lên tr?i. Ba nhà d?o si không ch? th?y ngôi sao l? mà còn th?y ?n ý noi ngôi sao. H? nhìn th?u qua d?u ch? d? di tìm v? ngu?n Chân Thi?n M?. H? không qu?n ng?i du?ng xá xa xôi cách tr?, không ng?i khó khan và gian nan. H? dã r?i quê huong x? s? d? di tìm theo d?u l?. H? dã dõi theo hu?ng sao l? trong lòng tràn d?y ni?m hy v?ng tìm v? ngu?n chân lý. Ðôi lúc l?c hu?ng, h? dã d?ng l?i h?i tham. Tìm hi?u qua nh?ng l?i loan báo trong Kinh Thánh, h? bi?t Ð?ng C?u Th? sinh ra t?i Belem. H? dã ti?p t?c lên du?ng tìm ki?m. H? dã g?p du?c Ngài và dã bái ph?c tôn th? Ngài. H? dã nh?n du?c ph?n thu?ng l?n lao là g?p du?c chính Ð?ng mà thiên h? bao nam d?i trông. H? dã ti?n dâng Chúa Hài Nhi các ph?m v?t là vàng, nhu huong và m?c du?c. Tìm s? g?p. Các d?o si tìm và dã g?p Chúa. H? dã tr? v? trong hân hoan theo con du?ng khác. Sau khi g?p du?c Ð?ng C?u Th?, cu?c d?i c?a h? dã thay d?i. H? không màng th? s? tr?n gian nhung tr? v? lòng tràn d?y hy v?ng. Trái l?i, có nh?ng ngu?i ng?i nhà d?i tin: nhu Hêrôdê, nhu các th?y tu t? và các nhà nghiên c?u Thánh Kinh, h? c?y d?a vào sách v?, vào uy quy?n, vào kh? nang chuyên môn và không mu?n d?n thân tìm ki?m, h? dã không g?p du?c Chúa. Mu?n tìm g?p Chúa, chúng ta ph?i có thái d? khiêm nhu?ng phó thác, tìm ki?m và h?c h?i. Chúa v?n hi?n di?n dó nhung chúng ta không th?y và không g?p du?c Ngài. B?i vì chúng ta không ngu?c m?t nhìn lên mà ch? cúi xu?ng tìm ki?m nh?ng nhu c?u v?t ch?t và quanh qu?n trong u?c mu?n t?m thu?ng c?a con ngu?i. Xin cho chúng con bi?t khao khát và tìm ki?m ngu?n Chân Thi?n M?, chính Chúa là ngu?n g?c và trung gian c?a c? v?n v?t. Chúa là kh?i di?m và cùng dích c?a t?t c? m?i s?. Có Chúa là có t?t c?.

Slide 15: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng

authorStream Live Help