Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SECOND SUNDAY OF ADVENT CHÚA NH?T 2 MÙA V?NG. NAM B "Hãy d?n du?ng Chúa cho ngay th?ng". SECOND SUNDAY OF ADVENT

Slide 2: 

Kh?i d?u Phúc Âm c?a Ð?c Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Nhu có l?i Tiên tri Isaia chép r?ng: The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Slide 3: 

Ðây Ta sai Thiên Th?n c?a Ta d?n tru?c m?t nguoi d? d?n du?ng cho nguoi. "Behold, I send my messenger before thy face, who shall prepare thy way;

Slide 4: 

Có ti?ng kêu trong hoang d?a r?ng: "Hãy d?n du?ng Chúa, hãy s?a du?ng Chúa cho ngay th?ng. The voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight

Slide 5: 

John the baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Gioan T?y Gi? xu?t hi?n trong hoang d?a, rao gi?ng phép r?a sám h?i c?u on tha t?i.

Slide 6: 

Dân c? mi?n Giudêa và Giêrusalem tuôn d?n v?i ngu?i, thú t?i và ch?u phép r?a trong sông Giodan. And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.

Slide 7: 

Now John was clothed with camel's hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. Lúc dó Gioan m?c áo lông l?c dà, th?t lung b?ng dây da thú, an châu ch?u và u?ng m?t ong r?ng.

Slide 8: 

Ngu?i rao gi?ng r?ng: "Ð?ng d?n sau tôi, quy?n nang hon tôi, tôi không dáng cúi xu?ng c?i dây giày Ngu?i. And he preached, saying, "After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie.

Slide 9: 

Ph?n tôi, tôi l?y nu?c mà r?a các nguoi, còn Ngài, Ngài s? r?a các nguoi trong Chúa Thánh Th?n I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.

Slide 10: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Kh?i d?u Phúc Âm c?a Ð?c Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Nhu có l?i Tiên tri Isaia chép r?ng: Ðây Ta sai Thiên Th?n c?a Ta d?n tru?c m?t nguoi d? d?n du?ng cho nguoi. Có ti?ng kêu trong hoang d?a r?ng: "Hãy d?n du?ng Chúa, hãy s?a du?ng Chúa cho ngay th?ng". Gioan T?y Gi? xu?t hi?n trong hoang d?a, rao gi?ng phép r?a sám h?i c?u on tha t?i. Dân c? mi?n Giudêa và Giêrusalem tuôn d?n v?i ngu?i, thú t?i và ch?u phép r?a trong sông Giodan. Lúc dó Gioan m?c áo lông l?c dà, th?t lung b?ng dây da thú, an châu ch?u và u?ng m?t ong r?ng. Ngu?i rao gi?ng r?ng: "Ð?ng d?n sau tôi, quy?n nang hon tôi, tôi không dáng cúi xu?ng c?i dây giày Ngu?i. Ph?n tôi, tôi l?y nu?c mà r?a các nguoi, còn Ngài, Ngài s? r?a các nguoi trong Chúa Thánh Th?n". Ðó là l?i Chúa.

Slide 11: 

M?T PHÚT SUY NI?M Thánh Gioan T?y Gi? xu?t hi?n trong hoang d?a kêu m?i m?i ngu?i hãy chu?n b? tâm h?n dón Ð?ng C?u Th?. Ð? l?i h?a c?u d? du?c th?c hi?n, Thiên Chúa dã t?ng bu?c chu?n b? lòng con ngu?i. L?i h?a nam xua v?i t? ph? Adam và Evà s? ban Ð?ng C?u Ð?. Thiên Chúa dã hé m? qua t?ng giai do?n. Ch?n l?a m?t dân t?c riêng, r?i sai các tiên tri loan báo cách th? Con Chúa s? ra d?i. Gioan T?y Gi? là v? tiên tri sau cùng loan báo r?ng th?i gi? dã di?m, Con Chúa dã giáng tr?n. Hãy mau chu?n b? du?ng n?o ngay th?ng dón Chúa. Ðu?ng n?o c?a tâm h?n ngay th?t. Theo cách hành x? c?a ngu?i d?i, mu?n gia nh?p nhóm h?i hay t? ch?c nào, cung c?n có nh?ng tho t? gi?i thi?u và ti?n d?n. Thiên Chúa h? thân làm ngu?i. Có v? ti?n hô di tru?c chu?n b?, kêu m?i m?i nguòi an nan sám h?i và Gioan dã gi?i thi?u Ð?ng C?u Th? cho h?. Gioan gi?i thi?u Ngài: Ðây là Chiên Thiên Chúa, Ð?ng xóa t?i tr?n gian. Và chính Chúa Cha xác nh?n r?ng: Ðây là Con Ta yêu d?u, các nguoi hãy nghe L?i Ngài. L?ch s? c?u d? dã du?c Chúa Cha h?a, du?c các tiên tri loan báo và chính Chúa Giêsu dã hoàn t?t m?i l?i dã báo v? Ngài. Nhung có nhi?u ngu?i v?n không nh?n ra Ð?ng C?u Th?. H? ch?i b? và xua du?i Ngài. Sau hai ngàn nam, r?t nhi?u ngu?i v?n chua nh?n ra Chúa Giêsu là Ð?ng C?u Th? và là Con Thiên Chúa. Thiên Chúa v?n c? kiên nh?n d?i ch?. Chúng ta tuyên xung Ð?ng C?u Th? chính là Thiên Chúa giáng th? làm ngu?i. Ngài d?n d? mang on C?u Ð?. M?i ngu?i chúng ta có b?n ph?n gi?i thi?u Chúa cho ngu?i xung quanh. Có nhi?u ngu?i không bi?t Chúa vì không có ai rao gi?ng v? Ngài. Nhi?u ngu?i không ch?p nh?n Chúa vì ngu?i làm ch?ng không ch?ng minh ni?m tin qua cu?c s?ng mình. Nhi?u ngu?i ch?i Chúa vì chúng ta mang danh Kitô H?u nhung s?ng không x?ng v?i danh nghia mình. Chu?n b? tâm h?n m?ng Chúa ghé tham, chúng ta hãy s?a l?i du?ng l?i cho ngay th?ng. D?n cho Chúa m?t máng c? êm ?m và s?ch s? trong tâm h?n. Cùng s?ng ch?ng nhân gi?a dòng d?i và gi?i thi?u Chúa cho m?i ngu?i qua cách s?ng d?o m?i ngày.

Slide 12: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng.

authorStream Live Help