24 Điều Nên Nhớ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

24 di?u nên nh?

Slide 2: 

S? hi?n di?n c?a b?n là m?t món quà c?a c? th? gi?i

Slide 3: 

B?n là duy nh?t và không ai gi?ng b?n c?

Slide 4: 

Cu?c s?ng c?a b?n hoàn toàn tùy thu?c theo mong mu?n c?a b?n

Slide 5: 

Hãy bi?t t?n hu?ng tr?n v?n m?t ngày

Slide 6: 

Hãy d?m nh?ng di?u mà b?n h?nh phúc, d?ng d?m nh?ng di?u phi?n mu?n

Slide 7: 

B?n s? vu?t qua du?c t?t c? m?i th?, dù có khó khan d?n dâu

Slide 8: 

Có hàng tá câu h?i và câu tr? l?i trong chính b?n

Slide 9: 

Hãy tr? nên có hi?u bi?t, can d?m và m?nh m?

Slide 10: 

Ð?ng t? t?o nh?ng gi?i h?n cho chính b?n thân b?n

Slide 11: 

Có nhi?u gi?c mo dang ch? du?c th?c hi?n

Slide 12: 

Nh?ng quy?t d?nh cung không kém ph?n quan tr?ng nhu nh?ng co h?i mà b?n có

Slide 13: 

Hãy vuon d?n d?nh cao c?a chính b?n, vuon t?i u?c mo và khát v?ng

Slide 14: 

Không gì làm lãng phí nang lu?ng c?a b?n hon là ng?i m?t ch? và lo l?ng v? hàng tá chuy?n

Slide 15: 

M?t ngu?i kiên nh?n có th? ch?p nh?n m?t vi?c th?m chí còn hon c? b?n ch?t c?a s? vi?c dó

Slide 16: 

Ð?ng bi?n b?t c? di?u gì tr? nên tr?m tr?ng

Slide 17: 

Hãy s?ng m?t cu?c s?ng thanh bình, d?ng s?ng m?t cu?c d?i ti?c nu?i

Slide 18: 

Hãy nh? r?ng m?t tình yêu nh? có th? di c? m?t quãng du?ng dài

Slide 19: 

Cung hãy nh? r?ng nhi?u th? s? ra di mãi mãi và không bao gi? quay tr? l?i

Slide 20: 

Hãy nh? r?ng tình b?n là m?t s? d?u tu khôn ngoan

Slide 21: 

Cu?c s?ng th?t quý giá khi ngu?i ta ? bên nhau

Slide 22: 

Hãy nh?n ra r?ng m?i th? không bao gi? là tr? c?

Slide 23: 

Hãy th?c hi?n nh?ng di?u bình d? theo nh?ng cách phi thu?ng nh?t

Slide 24: 

Hãy luôn nh? v? gia dình, luôn có nh?ng u?c mo, hy v?ng và ni?m h?nh phúc trong cu?c s?ng

Slide 25: 

Th?i gian luôn chuy?n d?ng và hãy u?c r?ng, m?t lúc nào dó, ta s? vuon t?i các vì sao

Slide 26: 

Âm nh?c: Rose d'Automne

Slide 28: 

Th?c hi?n: HPL, 15-10-2008

authorStream Live Help