Ước Gì Bạn Được Hạnh Phúc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

U?C GÌ B?N ÐU?C CHÚC PHÚC B?n van: MAY YOU BE BLESSD B?n d?ch Vi?t Ng? và th?c hi?n Slideshow: HPL

Slide 2: 

U?c gì b?n du?c chúc phúc

Slide 3: 

... v?i m?i s? t?t lành

Slide 4: 

U?c gì các ni?m vui c?a b?n gi?ng nhu các tinh tú ban dêm, quá nhi?u không sao d?m n?i

Slide 5: 

U?c gì các chi?n th?ng c?a b?n còn nhi?u hon s? t?t c? các h?t cát trên m?i d?i duong trên m?i bãi bi?n trên kh?p th? gi?i

Slide 6: 

U?c gì s? thi?u th?n và nh?ng chi?n d?u ch? làm cho b?n nên hùng m?nh hon

Slide 7: 

Và u?c gì nét xinh d?p, s? ?n d?nh và cu?c s?ng du gi? luôn là nh?ng b?n du?ng c?a b?n

Slide 8: 

U?c gì m?i n?o du?ng b?n ch?n dua t?i nh?ng gì là tinh trong, t?t lành, kh? ái

Slide 9: 

U?c gì m?i ng? v?c và s? hãi

Slide 10: 

du?c thay th? b?i m?t ni?m tin tu?ng sâu s?c và b?n b? khi b?n khám phá ra di?u hi?n nhiên là có m?t Quy?n L?c Cao V?i dang bao b?c b?n

Slide 11: 

và khi ch? có bóng t?i m?t mùng

Slide 12: 

và nh?ng giông t? cu?c d?i dang kéo d?n g?n hon

Slide 13: 

U?c gì ánh sáng t? cõi thâm sâu b?n thân b?n

Slide 14: 

s? chi?u sáng th? gi?i

Slide 15: 

U?c gì b?n luôn ý th?c r?ng b?n du?c yêu thuong không gi?i h?n và u?c gì b?n cung mu?n dáp l?i b?ng m?t tình yêu vô di?u ki?n

Slide 16: 

U?c gì b?n luôn c?m th?y du?c che ch? và ?p ? trong vòng tay Thiên Chúa nhu m?t d?a con du?c cung chi?u là chính b?n

Slide 17: 

Và khi b?n b? cám d? mu?n phê phán, u?c gì b?n du?c nh?c nh? r?ng t?t c? chúng ta CH? LÀ M?T và m?i tu tu?ng b?n có d?u d?i di d?i l?i xuyên qua vu tr? mà ch?m d?n m?i ngu?i m?i v?t

Slide 18: 

Và khi b?n b? cám d? níu kéo l?i, u?c gì b?n nh? r?ng tình yêu s? mau theo d?n khi nó du?c trôi ch?y t? do

Slide 19: 

và chính khi cho di mà b?n nh?n du?c món quà l?n nh?t

Slide 20: 

U?c gì b?n luôn luôn có âm nh?c và ti?ng cu?i

Slide 21: 

và u?c gì m?t cái c?u v?ng d?n sau m?i tr?n bão

Slide 22: 

U?c gì s? vui su?ng r?a s?ch m?i th?t v?ng U?c gì ni?m vui dánh tan m?i bu?n s?u và u?c gì tình yêu xoa d?u m?i n?i phi?n dau

Slide 23: 

U?c gì m?i v?t thuong dua l?i s? khôn ngoan và u?c gì m?i th? thách dua l?i chi?n th?ng vinh quang

Slide 24: 

và m?i ngày qua di, u?c gì b?n s?ng phong phú hon ngày hôm tru?c

Slide 25: 

U?c gì b?n du?c chúc phúc và u?c gì nh?ng ngu?i khác du?c chúc phúc nh? b?n

Slide 26: 

Ðó là di?u tôi tha thi?t c?u chúc cho b?n

Slide 27: 

U?c gì b?n du?c chúc phúc B?n van: "May you be blessed" Th?c hi?n: HPL, 12-7-2008

authorStream Live Help