Nữ Vương Mân Côi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: doanvn (96 month(s) ago)

tks nha ....................................................

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nh?c N?n : N? Vuong Mân Côi Sáng Tác : H?i Linh Trình Bày : Ca Ðoàn ÐMHCG N? Vuong Mân Côi Th?c Hi?n : Pet. PBH

Slide 2: 

Ngày nay con d?n hát khen m?ng M? Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa th?m tuoi.

Slide 3: 

L?y M? yêu m?n l?ng nghe l?i con hát nh?p nhàng, hòa v?i cung dàn xi?t bao m?ng vui.

Slide 4: 

Ôi Ma-ri-a! phúc d?c no d?y chan hòa. Lòng con yêu m?n c?y trông thi?t tha.

Slide 5: 

Qua con gian nan gi?a ch?n xa tru?ng nguy bi?n. Xin dua h?n con t?i quê thanh nhàn.

Slide 6: 

M? oi, l?i M? thi?t tha nài xin. Con nang ng?m phép Mân Côi t? dây.

Slide 7: 

Này con thành tâm m?n yêu c?y tin. Ca rao phép thánh Mân Côi h?ng ngày.

Slide 8: 

Nh?c N?n : N? Vuong Mân Côi N? Vuong Mân Côi Sáng Tác : H?i Linh Trình Bày : Ca Ðoàn ÐMHCG Th?c Hi?n : Pet. PBH

Slide 9: 

Ngày nay con d?n hát khen m?ng M? Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa th?m tuoi.

Slide 10: 

L?y M? yêu m?n l?ng nghe l?i con hát nh?p nhàng, hòa v?i cung dàn xi?t bao m?ng vui.

Slide 11: 

Ôi Ma-ri-a! phúc d?c no d?y chan hòa. Lòng con yêu m?n c?y trông thi?t tha.

Slide 12: 

Qua con gian nan gi?a ch?n xa tru?ng nguy bi?n. Xin dua h?n con t?i quê thanh nhàn.

Slide 13: 

Ngày dêm doàn con h?t tâm nài van. M? dua H?i Thánh qua con l?m than.

Slide 14: 

M? oi, M? thuong Giáo H?i Vi?t Nam. Gio tay c?u v?t xu?ng on d?y tràn.

Slide 15: 

Ngày nay con d?n hát khen m?ng M? Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa th?m tuoi.

Slide 16: 

L?y M? yêu m?n l?ng nghe l?i con hát nh?p nhàng, hòa v?i cung dàn xi?t bao m?ng vui.

Slide 17: 

Nh?c N?n : N? Vuong Mân Côi N? Vuong Mân Côi Sáng Tác : H?i Linh Trình Bày : Ca Ðoàn ÐMHCG Th?c Hi?n : Pet. PBH

authorStream Live Help