Hãy Thắp Sáng lên

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: viettown (98 month(s) ago)

can i download this

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sáng tác: PH?M NG?C HI?N Trình b?y: T?p ca L? HÀNH

Slide 2: 

Này b?n h?i hãy th?p sáng lên, th?p sáng lên con tim n?ng nàn. Này b?n h?i hãy th?p sáng lên, ng?n l?a yêu thuong.

Slide 3: 

Cu?c d?i bao tam t?i quanh tôi. Ðang c?n d?n ánh sáng chi?u soi. Này b?n h?i xin ch? lãng quên. Ánh n?n trái tim cho d?i d?p lên.

Slide 4: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Th?p sáng lên tình yêu, sáng lên ni?m tin, ni?m tin Giêsu.

Slide 5: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Ð?t cháy bao ni?m dau, xoá bóng dêm t? lâu vây kín quanh d?i.

Slide 6: 

Này b?n h?i, hãy th?p sáng lên. Th?p sáng lên tuoi vui d?y tràn. Này b?n h?i hãy th?p sáng lên, ng?n l?a hân hoan.

Slide 7: 

Ð?i h?nh phúc khi có trao ban. Thì tình Chúa t?a sáng th? gian. Thì b?n h?i xin ch? h?ng h?, xin ch? o h?, Chúa dang d?i ch?.

Slide 8: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Th?p sáng lên tình yêu, sáng lên ni?m tin, ni?m tin Giêsu.

Slide 9: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Ð?t cháy bao ni?m dau, xoá bóng dêm t? lâu vây kín quanh d?i.

Slide 10: 

Sáng tác: PH?M NG?C HI?N Trình b?y: T?p ca L? HÀNH

Slide 11: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Th?p sáng lên tình yêu, sáng lên ni?m tin, ni?m tin Giêsu.

Slide 12: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Ð?t cháy bao ni?m dau, xoá bóng dêm t? lâu vây kín quanh d?i.

Slide 13: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Th?p sáng lên tình yêu, sáng lên ni?m tin, ni?m tin Giêsu.

Slide 14: 

Hãy th?p lên d?i ta, hãy th?p cho tr?n gian. Ð?t cháy bao ni?m dau, xoá bóng dêm t? lâu vây kín quanh d?i.

Slide 15: 

Sáng tác: PH?M NG?C HI?N Trình b?y: T?p ca L? HÀNH Th?c hi?n PPS: VÂN Ð?NH AUSTRALIA tháng 8/2008

authorStream Live Help